ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ДО ОЦІНКИ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ, РОЗРОБЛЕНИХ НА БАЗІ ПЛАТФОРМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Заголовок (російською): 
Применение методов многокритериальной оптимизация к оценке электронных учебных курсов, разработанных на базе платформ дистанционного обучения
Заголовок (англійською): 
Application of multiobjective optimization to assess e-learning courses developed on the basis of distance learning platform
Автор(и): 
О.В. Федусенко., О.О. Рафальська
Ключові слова (укр): 
електронний навчальний курс, багатокритеріальна оптимізація, системний аналіз, методи експертного оцінювання, вагові критерії
Анотація (укр): 
Розглянуто проблему оцінювання електронних навчальних курсів з урахуванням критеріїв якості. Запропоновану математичну багатокритеріальну модель можна бути використовувати для оцінювання електронних навчальних курсів будь-якої тематики.
Анотація (рус): 
Рассмотрено проблему оценки электронных учебных курсов с учетом критериев качества. Предложенная в статье математическая многокритериальная модель может быть использована для оценки электронных учебных курсов любой тематики.
Анотація (англ): 
The following article handles a problem of estimating electronic educational courses considering criteria for quality. The proposed mathematical multi-objective model can be used for evaluating electronic educational courses of any subject-matter.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 6, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
28 Январь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології управління
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1.  Морзе Н.В. Структура електронного навчального курсу на базі платформи дистанційного навчання. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2008. – № 5. – С. 11 – 18.
  2. Морзе Н.В., Глазунова О.Г. Критерії якості електронних навчальних курсів, розроблених на базі платформ дистанційного навчання// Інфломаційні технології в освіті. – 2009. – №4. –  С. 63 – 76.
  3. Кини Л.Р., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях: придпочтения и замещения: Пер. с англ./Под ред.И.Ф. Шахнова. – М.:Радио и связь,1981 . – 560 с.