МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Заголовок (російською): 
Моделирование инвестиционно-инновационной деятельности строительного предприятия
Заголовок (англійською): 
Simulation of investment and innovation of construction enterprises
Автор(и): 
С.Ю.Федотова
Ключові слова (укр): 
інноваційна діяльність, інвестиційна діяльність, економіко-математична модель, регресія, економетрична модель, специфікація моделі
Анотація (укр): 
Показано, що управління інвестиційно-інноваційною діяльністю будівельного підприємства за умов невизначеності передбачає застосування адекватних економіко-математичних моделей, розробка яких неможлива без дослідження впливу екзогенних та ендогенних факторів на показники діяльності підприємства. Обґрунтовано вибір  моделі, визначені пояснювані та пояснюючі змінні.
Анотація (рус): 
Показано, что управление инвестиционно-инновационной деятельностью строительного предприятия в условиях неопределенности предполагает применение адекватных экономико-математических моделей, разработка которых невозможна без исследования влияния экзогенных и эндогенных факторов на показатели деятельности предприятия. Обоснован выбор модели, определены описывающие переменные.
Анотація (англ): 
Shown that the management of investment and innovative activity of construction companies in terms of uncertainty involves the application of appropriate economic and mathematical models, development of which is impossible without studying the influence of exogenous and endogenous factors on company performance. The choice of models defined explainable and explanatory variables.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 9, 2012
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
31 Май 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології в економіці
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Математичні методи ринкової економіки / [Кігель.В.Р.]. –  К.: Кондор, 2003.– 158 с.
  2. Суркова Ю.О. Проблеми реалізації інноваційної моделі розвитку у вітчизняному будівельному комплексі / Ю.О.Суркова // Фінанси України .– 2008. – №6. – С. 99-110.
  3. Федотова С.Ю. Сучасний стан інноваційної діяльності в будівництві / С.Ю. Федотова // Економіка та держава. –2007. – С. 50-51.
  4. Теренчук С.А. Моделі і методи оцінки ризиків в інвестиційних будівельних проектах в умовах невизначеності / С.А. Теренчук, Б.М. Єременко, Д.Б. Журибеда // Теорія і практика будівництва. – 2009.– №5.– С.49-53.
  5. Дослідження операцій / [Медведєв М.Г., Колодінська О.В.]. – К.: Вид-во Європ. у-ту, 2006. – с.158
  6. Економетрія, т. 1. Вступ до множинної регресії та економетрії [Грубер Й.]. –  К.: Нічлава, 1998. – 384 с.
  7. Федосова. О.В. Визначення рівня економічної безпеки будівельного підприємства на основі економетричних моделей / О.В. Федосова, О.О. Молодід, С.А. Теренчук // Управління розвитком складних систем. – 2011. Вип. 05. – С. 117-120.
  8. Федотова С.Ю. Інвестиційно-інноваційна активність будівельного підприємства в сучасних умовах економіки / С.Ю. Федотова // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – 2009. – № 20. – С.76-79.
  9. Практичні заняття з економетрії в Excel / [Кубайчук О.О., Теренчук С.А.]. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007. – 121 с.