ВЕКТОРНИЙ МЕТОД ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ ПРОЕКТІВ В ПРОЕКТНО - ВЕКТОРНОГО ПРОСТОРУ

Заголовок (російською): 
ВЕКТОРНЫЙ МЕТОД ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ ПРОЕКТОВ В ПРОЕКТНО - ВЕКТОРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Заголовок (англійською): 
VECTOR METHOD TSELEPOLAHANYYA PROJECTS IN THE PROJECT VECTOR SPACE
Автор(и): 
А.А. Белощицкий
Ключові слова (рус): 
управление проектами, методы целеполагания, проекты образовательных сред, проектно - векторное пространство
Анотація (укр): 
Запропоновано орієнтований на специфіку освітніх середовищ метод інтеграції устремлінь зацікавлених сторін в систему цілей проекту. Метод базується на представленні цілей проекту множиною точок, необхідність досягнення яких і визначає траєкторію руху об'єктів і суб'єктів проектів в проектно-векторному просторі.
Анотація (рус): 
Предложен ориентированный на специфику образовательных сред метод интеграции устремлений заинтересованных сторон в систему целей проекта. Метод базируется на представлении целей проекта множеством точек, необходимость достижения которых и определяет траекторию движения объектов и субъектов проектов в проектно-векторном пространстве.
Анотація (англ): 
Proposals oriented to the specifics of educational environment integration aspirations of stakeholders of the system objectives of the project. Method is based on presentation of objectives of the project multitude dots, the need unit achievements and determines the trajectory of the objects and subjects projects in project-vector space.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 11, 2012
Мова статті: 
Русский
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
31 Май 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформатизація вищої освіти
Університет автора: 
Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев
Литература: 
  1. Бушуев С.Д. Основы профессиональных знаний и система оценки компетенции проектных менеджеров (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.0)/С.Д.Бушуев, Н.С.Бушуева – К.: ИРИДИУМ, 2006 – 225с.
  2. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти/В.Ю.Биков – Монографія. - К.: Атака, 2009.- 684 с.
  3. Преображенский Б.Г. Синергетический подход к анализу и синтезу образо­вательных систем /Б.Г. Преображенский, Т.О. Толстых// Университетское управление. - Екатеринбург: Вестник УГУ, 2004. - №3 (31). - С.7-12.
  4. Тесля Ю.М. Модель мультипроекту модернізації системи управління якістю підготовки спеціалістів в ВНЗ всіх видів акредитації/ Ю.М. Тесля, І.О. Потай// Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. праць -№2 (18). – К.: КНУБА, 2006 –. С.72-85.
  5. Тесля Ю.М. Математична модель і алгоритм структуризації інформаційного середовища проектів навчання /Ю.М. Тесля, Ю.Г. Лега, І.І. Оберемок// Управління проектами та розвиток виробництва. Зб. наук. праць. – №4; 2002. Ви-во ВАТ «Поліпринт». – С.145-149.
  6. Лизунов П.П. Проектно-векторное управление высшими учебными заведениями/ П.П.Лизунов, А.А.Белощицкий,  С.В.Белощицкая//Управління розвитком складних систем. – 2011. – Вип. 6. – С. 135 – 139.