Аннотації

Автор(и):
Зацерковний В.І., Оберемок Н.В., Кун Ю.В.
Автор(и) (англ)
Zatserkovnyi Vitalii, Oberemok Nataliia, Kun Yulia
Дата публікації:

16.04.2018

Анотація (укр):

Розглянуто досвід і можливості застосування комп’ютерної техніки, геоінформаційних систем (ГІС) та технологій для задач дослідження ландшафтної структури території та оцінки антропогенних змін ландшафтів. Наведено методи обробки інформації, які використовуються при ландшафтному картографуванні з використанням ГІС. Сформульовано основні задачі геоінформаційно-картографічного забезпечення ландшафтно-екологічного моніторингу. Сформульовано принципи дослідження і картографування динаміки змін ландшафтів за допомогою ГІС. Представлено функціональну схему ГІС для проведення геоекологічного моніторингу ландшафтів. Наведено методику геоекологічної оцінки територій за допомогою ГІС. Засвідчено, що активне використання сучасних геоінформаційних технологій у ландшафтознавстві збагачує глибину прикладних та регіональних досліджень.

Анотація (рус):

Рассмотрен опыт и возможности применения компьютерной техники, геоинформационных систем и технологий для задач исследования ландшафтной структуры территории и оценки антропогенного преобразования ландшафтов. Приведены методы обработки информации, используемые при ландшафтном картографировании с использованием ГИС. Сформулированы основные задачи геоинформационно-картографического обеспечения ландшафтно-экологического мониторинга. Сформулированы принципы исследования и картографирования динамики изменений ландшафтов с помощью ГИС. Представлена функциональная схема ГИС для проведения геоэкологического мониторинга ландшафтов. Приведена методика геоэкологической оценки территорий с помощью ГИС. Показано, что активное использование современных геоинформационных технологий в ландшафтоведении повышает глубину прикладных и региональных исследований.

Анотація (англ):

Література:

 1. Міллер Г.П. Ландшафтознавство: теорія і практика: / Г.П. Міллер, В.М. Петлін, А.В. Мельник: Навч. посіб. Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 172 с.
 2. Жарінов В.І. Агроекологія: термінологічний та довідковий матеріал: Навчальний посібник. Вінниця: Нова книга, 2008. – 328 с.
 3. Зацерковний В. І. Геоінформаційні системи в науках про Землю / В.І. Зацерковний, І.В.Тішаєв, І.В. Віршило,
  В.К Демидов. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 510 с.
 4. Зацерковний В. І. Аналіз стану топографічно-картографічного забезпечення як джерела даних для ГІС Чернігівської області // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. наук. праць. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – №1 (55). – С. 186-193.
 5. Ландшафтна карта України. [Електронний ресурс] – http://geomap.land.kiev.ua/landscape.html
 6. Рибалова О.В. Ландшафтна екологія. Х.: НУЦЗУ, 2015. – 256 с.
 7. Бурачек В.Г. Геоінформаційний аналіз просторових даних / В.Г. Бурачек, О.О. Железняк, В.І. Зацерковний. – Ніжин: ТОВ Видавництво «Аспект-Поліграф», 2011. – 440 с.
 8. Зацерковний В.І. Аналіз підходів щодо створення цифрових моделей рельєфу / В.І. Зацерковний, Н.В. Руль,
  Л.В. Плічко, С.В. Кривоберець // Технічні науки та технології: наук. журнал. –Чернігів: ЧНТУ, 2017. – №1 (7). – С. 87-97

 

References:

 1. Miller, G., Petlin, V. & Melnyk, A. (2002). Landscape Science: Theory and Practice. Teach manua Lviv: Published. Center of LNU them. Ivan Franko, 172.
 2. Zharinov, V. (2008). Agroecology: terminologicalandreferencematerial. Tutorial. Vinnitsa: New Book, 328.
 3. Zatserkovnyi, V., Tishayev, I., Virshylo, I. & Demydov, V. (2016). Geoinformation Systems in the Sciences of the Earth. Nizhyn: NDU them. M. Gogol, 510.
 4. Zatserkovnyi, V. (2012). Analysis of the status of topographic and cartographic provision as a data source for GIS of Chernihiv region. Bulletin of the Chernihiv State Technological University: Sb. sciences works. Chernigov: ChTTU, 1 (55), 186-193.
 5. Landscape map of Ukraine. [Electronic resource] http://geomap.land.kiev.ua/landscape.html
 6. Rybalova, O. (2015). Landscapeecology. Kh. NUTZU, 256.
 7. Burachek, V., Zheleznyak, O., Zatserkovnyi, V. (2011). Geoinformation analysis of spatial data. Nizhyn: LLC Aspect-Polygraph Publishing House, 440.
 8. Zatserkovnyi, V., Rull, N., Plichko, L. &Krivoberts, S. (2017). Analysis of the approaches to the creation of digital relief models. Technical sciences and technologies: sciences. Magazine. -Chernigov: CSTU, 1 (7), 87-97.