Аннотації

Автор(и):
В.І.Жованик
Дата публікації:

28.01.2011

Анотація (укр):

Розглянуто етапи і механізми управління функціонуванням ВНЗ в функції академічних ресурсів через їх декомпозицію у вигляді дерева етапів і формування когнітивної моделі як методології структуризації дослідження. Запропоновано алгоритм реалізації управління ВНЗ через когнітивний підхід до економічного моніторингу академічних ресурсів.

Анотація (рус):

Рассмотрены этапы и механизмы управления функционированием ВУЗ в функции академических ресурсов через их декомпозицию в виде дерева этапов и формирование когнитивной модели как методологии структуризации исследования. Предложен алгоритм реализации управления вуза через когнитивный подход к экономическому мониторингу академических ресурсов.

Анотація (англ):

The stages and control mechanisms functioning university in the function of academic resources through their decomposition in tree steps and the formation of the cognitive model as a methodology for structuring the research. An algorithm for the implementation of the university management through cognitive approach to economic monitoring of academic resources.

Література:

  1. Кулькова И.С. Построение дерева целей //ЖУК. – 2005. – №3
  2. Оберемок І.І. Методи та засоби проектно-орієнтованого управління у вищих навчальних закладах: Автореферат дисертації кандидата техничних наук: 05.13.22 / І.І.Оберемок // Національний університет будівництва та архітектури МОН України. – К.,
    2003. –17с. Обобщенные оценки факторов в задачах когнитивного моделирования // Математичні машини і системи, 2004.- №3