Аннотації

Автор(и):
А.С.Шевченко
Дата публікації:

28.01.2011

Анотація (укр):

Визначено основні причини, переваги та недоліки застосування організаціями заходів з оптимізації трудових процесів, розглянуто основні етапи розроблення та впровадження проектів оптимізації, методичні підходи до обґрунтування доцільності передачі окремих трудових процесів на оптимізацію та її вплив на ключові підсистеми управління персоналом.

Анотація (рус):

Рассмотрены и определены основные причины, преимущества и недостатки применения организациями мероприятий по оптимизации трудовых процессов, рассмотрены основные этапы разрабатывания и внедрения проектов оптимизации, методические подходы к обоснованию целесообразности передачи отдельных трудовых процессов на оптимизацию и ее влияние на ключевые подсистемы управления персоналом.

Анотація (англ):

In the article principal reasons, advantages and lacks of application, are certain by organizations of measures on optimization of labour processes, the basic stages of development and introduction of projects of optimization are considered, methodical going near the ground of expediency of transmission of separate labour processes on optimization and her influence on the key subsystems of management a personnel.

Література:

  1. Закон України «Про інноваційну діяльність» № 2314-17 від 03.06.2010.
  2. Васильков В. Г. Організація виробництва: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 524 с.
  3. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник/ О.А. Грішнова. – 4-те вид., оновлене. – К.: Знання, 2009. – 390 с.
  4. Wikipedia / Електронний ресурс: http://en.wikipedia.org/wiki/ .