ОПТИМІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ: ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ В СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Заголовок (російською): 
Оптимизация трудовых процессов как составляющая управления производительностью: особенности проведения в современных организациях
Заголовок (англійською): 
Optimization of labour processes as making managements the productivity: features of realization in modern organizations
Автор(и): 
А.С.Шевченко
Ключові слова (укр): 
стратегія, трудовий процес, інновація, раціоналізація, оптимізація, метрики ефективності процесу, система управління персоналом
Анотація (укр): 
Визначено основні причини, переваги та недоліки застосування організаціями заходів з оптимізації трудових процесів, розглянуто основні етапи розроблення та впровадження проектів оптимізації, методичні підходи до обґрунтування доцільності передачі окремих трудових процесів на оптимізацію та її вплив на ключові підсистеми управління персоналом.
Анотація (рус): 
Рассмотрены и определены основные причины, преимущества и недостатки применения организациями мероприятий по оптимизации трудовых процессов, рассмотрены основные этапы разрабатывания и внедрения проектов оптимизации, методические подходы к обоснованию целесообразности передачи отдельных трудовых процессов на оптимизацию и ее влияние на ключевые подсистемы управления персоналом.
Анотація (англ): 
In the article principal reasons, advantages and lacks of application, are certain by organizations of measures on optimization of labour processes, the basic stages of development and introduction of projects of optimization are considered, methodical going near the ground of expediency of transmission of separate labour processes on optimization and her influence on the key subsystems of management a personnel.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 5, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
28 Январь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології в економіці
Університет автора: 
Київський національний економічний  університет імені Вадима Гетьмана, Київ
Литература: 
  1. Закон України «Про інноваційну діяльність» № 2314-17 від 03.06.2010.
  2. Васильков В. Г. Організація виробництва: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 524 с.
  3. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник/ О.А. Грішнова. – 4-те вид., оновлене. – К.: Знання, 2009. – 390 с.
  4. Wikipedia / Електронний ресурс: http://en.wikipedia.org/wiki/ .