Аннотації

Автор(и):
А.А.Златкін., О.Б.Данченко., Д.І.Бедрій., Л.С.Чернова
Дата публікації:

28.01.2011

Анотація (укр):

Розглянуто питання застосування функціонально-вартісного аналізу під час планування бюджету наукового проекту, а також надано характеристику й етапи проведення функціонально-вартісного аналізу та обґрунтовано необхідність його застосування під час оцінки бюджету.

Анотація (рус):

Рассмотрено вопрос применения функционально-стоимостного анализа при планировании бюджета научного проекта, а также предоставляется характеристика и этапы проведения функционально-стоимостного анализа и обосновывается необходимость его применения при оценке бюджета.

Анотація (англ):

The question of the functional cost analysis in the process of budgeting scientific projects.

Література:

       1. Гриньова В. М. Організацця виробництва : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. М. Гриньова, М. М. Салун. — Київ : Знання, 2009. — 582 с.

       2. Бедрій Д. І. Огляд методів бюджетування наукових проектів / Д. І. Бедрій // Східно-Європейський журнал передових технологій. –– 2011. № 1/7. –– С. 43 – 45.

       3. Данченко О. Б. Врахування ризиків в процесі проведення функціонально-вартісного аналізу / О. Б. Данченко, О. М. Донець, Д. І. Бедрій // Вісник Черкаського державного технологічного університету. — 2010. — № 2. — С. 60—63.

       4. Управління проектами у розвитку суспільства : тези доповідей VII міжнар. конф., 20-21 травн. 2010 р. / М-во освіти і науки України, Київ. націон. ун-т будівн. та архіт. [та ін.]. — К. : КНУБА, 2010. — 256 с.

       5. Ивлев В. А. Что такое функционально-стоимостной анализ процессов и систем / В. А. Ивлев,
Т. В. Попова // Сборник «TQM-XXI. Проблемы, опыт, перспективы». –– 2000. –– Вып. 4. –– С. 169 – 188.