Аннотації

Автор(и):
М.С. Дорош., Д.М. Ітченко
Дата публікації:

23.10.2012

Анотація (укр):

Визначено типові точки біфуркації, що можуть виникнути у процесі реалізації певних етапів виконання програм, побудовано схему економіко-математичної моделі життєвого циклу реалізації регіональної програми ”Комплексна біологізація захисту рослин 2008-2012” в Чернігівській області. Наведено основні етапи життєвого циклу реалізації регіональної програми, побудовано функціонально-динамічну модель впливу на процес реалізації програми за допомогою механізму зворотніх зв’язків.

Анотація (рус):

Определены типичные точки бифуркации, которые могут возникнуть в процессе реализации определенных этапов выполнения программ, построена схема экономико-математической модели жизненного цикла реализации региональной программы "Комплексная биологизация защиты растений-2008-2012" в Черниговской области. Приведены основные этапы жизненного цикла реализации региональной программы, построена функционально-динамическая модель влияния на процесс реализации программы с помощью механизма обратных связей.

Анотація (англ):

Defined typical bifurcation point that may arise in the implementation of certain stages of the implementation of programs built scheme of economic-mathematical model of the life cycle of the regional program "Integrated Plant Protection biologization-2008-2012" in the Chernihiv region. The basic stages in the life cycle of the regional program, built a functional dynamic model of influence on the process of implementation of the program through a feedback mechanism.

Література:

1. Азаров М.Я. Інноваційні механізми управління програмами розвитку / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко,
 С.Д. Бушуєв. – К.:Самміт-Книга, 2012. – 528 с.

2. Пугачова О.Г. Теорія катастроф і біфуркацій: синергетика в економіці / О.Г. Пугачова [Електронний ресурс]. – 2007. – Режим доступу:
http: //iee.org.ua /ua/publication/78/

3. Управление инновационными процессами / В.В. Жариков, И.А. Жариков, В.Г. Однолько, А.И. Евсейчев. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 180 с.

4. Кучин Б.Л. Управление развитием экономических систем. Технический прогресс, устойчивость /
Б.Л. Кучин, Е.В. Якушева – М: Экономика, 1990. – 157 с.