ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕВЕЛОПЕРСЬКИХ ПРОЕКТІВ

Заголовок (російською): 
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ
Заголовок (англійською): 
CHARACTERISTIC FEATURES AND CLASSIFICATION OF DEVELOPER PROJECTS
Автор(и): 
Азарова І.Б.
Автор(и) (англ): 
Azarova Irina
Ключові слова (укр): 
девелопмент нерухомості; девелоперські проекти; управління проектами; ознаки девелоперських проектів; класифікація девелоперських проектів
Ключові слова (рус): 
девелопмент недвижимости; девелоперские проекты; управление проектами; признаки девелоперских проектов; классификация девелоперских проектов
Ключові слова (англ): 
real estate development; development projects; project management; signs of development projects; classification of development projects
Анотація (укр): 
Девелопмент нерухомості є складним комплексним та багатофункціональним процесом, що існує в країнах з розвиненою ринковою економікою вже майже сторіччя. Однак і досі це явище залишається не до кінця визначеним законодавчо та науково. Особливості девелоперських проектів майже не досліджувалися, існуючі класифікації суперечливі та неповні. Отже, метою цього дослідження є визначення характерних особливостей девелоперських проектів та здійснення їх класифікації. Для цього було виконано порівняння інвестиційно-будівельних та девелоперських проектів, охарактеризовано суттєві відмінності їх реалізації та управління ними. Визначено найважливіші класифікаційні ознаки девелоперських проектів та запропоновано класифікацію за ними. Визначення девелоперських проектів, що було надане в ході дослідження, розкриває їх сутність та дозволяє зрозуміти їх більш широке охоплення, ніж у інвестиційно-будівельних проектів.
Анотація (рус): 
Девелопмент недвижимости является сложным комплексным и многофункциональным процессом, который существует в странах с развитой рыночной экономикой уже почти столетие. Однако, до сих пор это явление остается не до конца определенным законодательно и научно. Особенности девелоперских проектов почти не исследовались, их существующие классификации противоречивые и неполные. Поэтому целью данного исследования является определение характерных особенностей девелоперских проектов и осуществление их классификации. Для этого было выполнено сравнение инвестиционно-строительных и девелоперских проектов, охарактеризованы существенные различия в их реализации и управлении ими. Определены важнейшие классификационные признаки девелоперских проектов и предложена классификация по этим признакам. Дано определение девелоперских проектов, которое раскрывает их сущность и позволяет понять их более широкий охват по сравнению с инвестиционно-строительными проектами.
Анотація (англ): 
Real estate development is a huge complex and multifunctional phenomenon that exists in countries with developed market economies for nearly a century. In our country, development began to be formed from the 1990s. However, until now this phenomenon remains not fully defined by law and science. Features of development projects are almost not investigated, their existing classifications are contradictory and incomplete. Therefore, the purpose of this study is to identify the characteristics of development projects and its implementation to their classification. For this, a comparison of investment-construction and development projects was carried out, significant differences in their implementation and management were characterized. The most important classification features of development projects are determined and a classification is proposed for these eight features. The definition of real estate development and development projects is given, which reveals their essence and allows to understand their wider coverage in comparison with investment and construction projects.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 32, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 32, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
09 Октябрь 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеса
Литература: 

1.     Девелопмент нерухомості [Електронний ресурс] / Матеріали сайту Вікіпедія – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/

2.     Поколенко В.О. Запровадження інструментарію вибору альтернатив реалізації будівельних проектів за функціонально-технічною надійністю організацій-виконавців / В.О. Поколенко, Г.М. Рижакова, Д.О. Приходько // Управління розвитком складних систем. – 2014. – № 19. – С. 108-114.

3.     Скакун Є.В. Подолання невизначеності в девелоперських моделях організації будівництва [Текст] / Є.В. Скакун // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 25. – С. 192 – 197.

4.     Тесля Ю.М. Формалізація та аналіз впливів на прийняття рішення експертом для оцінювання інвестицій в девелоперські проекти / Ю.М. Тесля, П.В. Каюк, М.Л. Чернова // Управління розвитком складних систем. – 2011. – № 7. – С. 60-62.

5.     Тесля Ю.М. Математична модель управління інформаційним середовищем девелоперського проекту /
Ю.
М. Тесля, В.В. Гоц // Управління розвитком складних систем. – 2013. – №15. – С. 71-76.

6.     Тесля Ю.М. Джерела формування інформаційного середовища девелоперської компанії / Ю.М. Тесля, В.В. Гоц, Х.М. Гоц // Управління розвитком складних систем. – 2001. – № 7. – С. 56-59.

7.     Рибак А.І. Ціннісно-орієнтоване управління інвестиційно-будівельними житловими проектами [Текст] /
А.І. Рибак, І.Б. Азарова // Управління розвитком складних систем. – 2013. – №24. – С. 49 – 56.

8.     Мазур И.И. Девелопмент: Учеб. пособие / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; [под общ. пед. проф.
И.И. Мазура].  – М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2004. – 521с.

9.     Дюкова О.М., Пасяда Н.И. Управление развитием недвижимости: Учебное пособие.– СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009.– 100 с.

10.  Стерник Г. М. Девелопмент недвижимости. Учебное пособие / Стерник Г. М., Стерник С. Г., Тулинова Н. В. – М.: Проспект, 2015. – 304 с.

11.  Алексеев В.Ю., Дедушкина Н.В. Особенности девелопмента и девелоперских проектов на рынке недвижимости России / В.Ю Алексеев., Н.В. Дедушкина // Вестник Чувашского университета. – 2012. – №2. – С.411-417.

12.  Миронов Г. В. Инвестиционно-строительный менеджмент: Справочник. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2005. – 225 с.

13.  Антипин А.И. Инвестиционный анализ в строительстве: учеб. пособ. для студ. высш. учебн. завед. /
А.И. Антипин. – М.: Изд. Центр «Академия», 2008. – 240 с.

14.  Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель: наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010  № 548 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. Офіц. сайт – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1011-10

15.  Караваева Н.М. Механизм управления инвестиционной привлекательностью девелоперских проектов коммерческой недвижимости по стадиям их жизненных циклов: : автореф. дис. ... к. экон. наук : спец. 08.00.05 /
Н.М. Караваева. – Екатеринбург, 2015. – 212 с.

16.  Амелина П. Ю. Методическое обеспечение оценки эффективности предпринимательской деятельности в сфере девелопмента: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Амелина Полина Юрьевна. ‒ СПб., 2012. ‒ 22 с.

17.  Бакрунов Ю.О. Методология развития девелоперской деятельности в инвестиционно-строительной сфере : автореф. дис. ... д-ра экон. наук : спец. 08.00.05 / Юрий Октавьевич Бакрунов. – М., 2010. – 38 с.

18.  Рач В.А. Ціннісно-орієнтовані стратегічні віхові рішення в проектах девелопменту нерухомості / В.А. Рач,
О.М. Гладка // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – № 3(31). – С. 161-168.

19.  Ричард Б. Пейзер, Анна Б. Фрей. Профессиональный девелопмент недвижимости. Руководство ULI по ведению бизнеса. Urban Development Publishing (UDP), 2004. 452 c.

20.  Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Офіц. Сайт – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3038-17

21.  Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 № 45 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Офіц. Сайт – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0651-11/paran17#n17

22.  Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 № 687-XIV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Офіц. Сайт – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/687-14

23.  Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Офіц. Сайт – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/668-2005-%D0%BF

24.  Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 № 1560-XII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Офіц. Сайт – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12

25.  Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку: Закон України від 14.05.2015 № 417-VIII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Офіц. Сайт – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/417-19

26.  Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Офіц. Сайт – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page

References: 

1.     Real estate development. [еlectronic resource] / https://uk.wikipedia.org/wiki

2.     Pokolenko, V.O. & Ryzhakova, G.M & Prikhodko, D.O. (2014). Implementation of the toolkit for selecting alternatives for the implementation of construction projects on the functional and technical reliability of implementing organizations. Management of the development of complex systems, (19), 108-114.

3.     Skakun, Eugene V. (2016). Overcoming uncertainty in the models of development of construction organizations. Management of Development of Complex Systems, 25, 192–197.

4.     Teslja, Yu.M. & Kayuk, P.V. & Chernova, M.L. (2011). Formalization and analysis of influences on decision-making by an expert for estimating investments in developer projects. Management of the development of complex systems, 7, 60-62.

5.     Teslya, Yu.M. & Gots, V.V. (2013). Mathematical model of management of the information environment of the developer project. Management of the development of complex systems, 15, 71-76.

6.     Teslya, Yu.M. & Gots, V.V. & Goz, Kh.M. (2001.) Sources of formation of the information environment of the developer company. Management of the development of complex systems, 7, 56-59.

7.     Rybak, A.I. & Azarova, I.B. (2013). Valuably oriented management of investment-building housing projects. Management of the development of complex systems, 24, 49-56.

8.     Mazur, I.I. & Shapiro, V.D. & Olerogge, N.G. (2004). Development: Study. Positive. Moscow: Publishing House. Economics, 521.

9.     Dyukova, O.M. & Pasyada, N.I. (2009). Management of real estate development: A manual. SPb.: Publishing house SPbGUEF, 100.

10.  Sternik, G.M. (2015). Real Estate Development. Study manual. Moscow: Prospect, 304.

11.  Alekseev, V.Yu. & Dedushkina, N.V. (2012). Features of development and real estate development projects in the real estate market of Russia. The Bulletin of the Chuvash University, 2, 411-417.

12.  Mironov, G.V. (2005). Investment and Construction Management. Directory. Yekaterinburg: USTU-UPI, 225.

13.  Antipin, A.I. (2008). Investment analysis in construction: Study manual. Moscow: Academy, 240.

14.  On Approval of the Classification of Types of Purposeful Use of Lands: Order of the State Committee of Ukraine for Land Resources No. 548 dated July 23, 2010 [Electronic resource] / http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1011-10

15.  Karavaeva, N.M. (2015). Mechanism of management of investment attractiveness of development projects of commercial real estate in the stages of their life cycles: author's abstract. dis ... k. econ. Sciences: special 08.00.05 // Yekaterinburg – 212.

16.  Amelina, P.Yu. (2012). Methodical support for evaluation of efficiency entrepreneurial activity in the sphere of development: author's abstract. dis ... Candidate econ Sciences: 08.00.05 // St. Petersburg – 22.

17.  Barkrunov, Yu.O. (2010). Methodology of Development of Development Activities in the Investment-Building Sphere: Author's abstract. dis ... Dr. Econ. Sciences: special 08.00.05 // Moscow – 38.

18.  Rach, V.A. (2009). Valuable-oriented strategic decision-makers in real estate development projects. Project Management and Production Development, 3 (31), 161-168.

19.  Peyzer, Richard B. & Frey, Anna B. (2004). Professional development of real estate. ULI Business Leadership. Urban Development Publishing (UDP), 452.

20.  On regulation of urban development activities: Law of Ukraine dated February 17, 2011 No. 3038-VI [electronic resource] / http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3038-17

21.  On approval of the Procedure for the development of project documentation for the construction of objects: Order of the Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine dated May 16, 2011 No. 45 [Electronic resource] / http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0651-11/paran17#n17

22.  About architectural activity: Law of Ukraine dated May 20, 1999 No. 687-XIV [Electronic resource] / http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/687-14

23.  On approval of the General conditions for the conclusion and execution of contracts in the capital construction: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated August 1, 2005 No. 668 [Electronic resource] / http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/668-2005-%D0%BF

24.  On investment activity: Law of Ukraine dated 18.09.1991 No. 1560-XII [Electronic resource] / http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12

25.  On the peculiarities of realization of the property right in an apartment building: Law of Ukraine dated May 14, 2015 No. 417-VIII [Electronic resource] / http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/417-19

26.  Civil Code of Ukraine: Law of Ukraine dated January 16, 2003 No. 435-IV [Electronic resource] / http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page