КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ У ВИРОБНИЧIЙ IT-ОРГАНІЗАЦІЇ НА ПЛАТФОРМІ НЕЧІТКИХ МНОЖИН

Заголовок (російською): 
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ IT-ОРГАНИЗАЦИИ НА ПЛАТФОРМЕ НЕЧЁТКИХ МНОЖЕСТВ
Заголовок (англійською): 
CONCEPTUAL MODEL OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT IN THE PRODUCTION IT-ORGANIZATION ON THE PLATFORM OF FUZZY SETS
Автор(и): 
Крамський С.О.
Рудніченко М.Д.
Автор(и) (англ): 
Kramskiy Sergiy
Rudnichenco Mykola
Ключові слова (укр): 
оцінка компетентнісних навичок; підбір персоналу; IT-організація; нечіткі множини; нечітка модель
Ключові слова (рус): 
оценка компетентностных навыков; подбор персонала; IT-организация; нечеткие множества; нечеткая модель
Ключові слова (англ): 
assessment of competence skills; staff selection; IT-organization; fuzzy sets; fuzzy model
Анотація (укр): 
Розглянуто концептуальну модель оцінки компетентнісних навичок претендентів при формуванні виробничого складу корпоративної IT-організації з використанням нечітких множин. Проведено аналіз існуючих проблем підбору трудового персоналу в організаціях, діяльність яких пов'язана з розробкою програмного забезпечення різного спрямування. Описано характерні психотипи співробітників інжинірингових IT-організацій. Детально вивчено їх взаємодію при використанні узагальненого методу активізації творчої діяльності людського капіталу проекту. Наведено типологічний склад ролей, посад у сучасних IT-організаціях з рекомендованими соціонічними, технічними, організаційними типами для кожного виконавця. Розроблено нечітку модель оцінки компетентнісних навичок здобувача на роль, посаду у IT-організацію. Наведено базiси нечітких продукцій і тривимірна візуалізація залежностей вихідної змінної від вхідних даних розробленої нечіткої моделі.
Анотація (рус): 
Рассмотрена концептуальная модель оценки компетентностных навыков соискателей при формировании производственного состава корпоративной IT-организации с использованием нечетких множеств. Проведен анализ существующих проблем подбора трудового персонала в организациях, деятельность которых связана с разработкой программного обеспечения различной направленности. Описаны наиболее часто встречающиеся психотипы сотрудников инжинирингових IT-организаций. Детально изучено их взаимодействие при использовании обобщенного метода активизации творческой деятельности человеческого капитала проекта. Приведен типологический состав ролей, должностей в современных IT-организациях с рекомендуемыми соционическими, техническими, организационными типами для каждого исполнителя. Разработана нечеткая модель оценки компетентностных навыков соискателя на роль, должность в IT-организацию. Приведены базисы нечетких продукций и трехмерная визуализация зависимостей выходной переменной от входных данных разработанной нечеткой модели.
Анотація (англ): 
The article considers a conceptual model for assessing competency skills of job seekers when forming the production structure of a corporate IT-organization using fuzzy sets. The analysis of the existing problems of the selection of personnel in organizations whose activity is related to the development of software of various orientations is analyzed. The conceptual model underlying the human capital management system of the project is the system model for managing the human capital of the project, the elements of which correspond to the organizational environment of the project, the identity of the team member, his professional activities in the project and the configuration of the project product being created. The most common psychotypes of employees of engineering IT-organizations are described. Their interaction has been studied in detail using the generalized method of activating the creative activity of the human capital of the project. The typological composition of roles, positions in modern IT-organizations with recommended socionic, technical, organizational types for each performer is given. A fuzzy model for assessing the competence of the competitor for the role, position in the IT-organization was developed. The bases of fuzzy products and the three-dimensional visualization of the dependences of the output variable on the input data of the developed fuzzy model are given. The eligibility of a candidate for a job in an IT-organization is based on the results of testing and interviewing, without formalizing the uncertainties, risks, and the reasoned consideration of personal incomes and the potential of human capital.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 32, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 32, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
30 Сентябрь 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Одеський iнститут Мiжрегiональної академiї управлiння персоналом, Одеса; Одеський національний морський університет, Одеса
Литература: 

1.    Корчагин Ю.А. Человеческий капитал. Определение. – Воронеж: [електроний ресурс] http://www.lerc.ru/?part=articles&art=3&page=24.

2.    Mincer J.The Production of Human Capital and The Lifе cycleе of Earnings: Variations on a Theme. Working paper of the NBER, No 4838 (Aug. 1994).

3.    Бушуев, С. Д. Модель гармонизации ценностей программ развития организаций в условиях турбулентности окружения [Текст] / С. Д. Бушуев, Н. С. Бушуева, Р. Ф. Ярошенко // Управління розвитком складних систем. – К.: КНУБА. 2012. – № 10. – С. 9–13.

4.    Муравецький, С.A. Планування процесів забезпечення якості у великих та географічно розподілених гiбридних IT–проектах / С.А. Муравецький, С.О. Крамський // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – НТУ «ХПІ», Харків: 2016. – № 1 (1173). – С.106-109.

5.    Купер Д. Отбор и наем персонала. Технологии тестирования и оценки / Д. Купер И. Робертсон, Г. Тинлайн. – СПб.: Вершина, 2005. – 336 с.

6.    Іванов В.В. Моделі та евристичні методи управління проектами зворотного інжинірингу: Автореф. дис… докт.техн.наук: 05.13.22 / Іванов Віктор Володимирович. – О.: ОНМУ. – 2016.- 42с.

7.    Черепаха Г.С. Система поддержки процесса управления командой проекта / Г.С. Черепаха// Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2005 – №2(14). С. 54-67.

8.    Капустина А.Н. Многофакторная личностная методика Р. Кеттелла / А.Н. Капустина. – СПб.: Речь, 2007. – 104 с.

9.    Полянская Е.А. Использование психологических методов в оценке персонала различных категорий / Е.А. Полянская, А.Н. Фруктова // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота – № 11 (78), 2013.– C. 138-141.

10.  Панеш А.А. Теория и практика оценки персонала коммерческой структуры / А.А. Панеш // Вестник Самарского государственного экономического университета, 2011. – №2 (76). – С. 49-52.

11.  Насейкина Л.Ф. Автоматизация подбора персонала IT-отдела /Л.Ф. Насейкина// Вiсник Одеського нацiонального унiверситетy. О.: – 2014. №9(170), – С. 190–196.

12.  Судакова Е. С. Оценка трудового потенциала персонала: подходы, методы, методика / Е.С. Судакова // Интернет-журнал «Науковедение». – 2014. № 4(23),  – С. 1-26.

13.  Гуленко В. Менеджмент слаженной команды. Соционика для руководителей / В. Гуленко. – АСТ.: Астрель, 2003. – 288 с.

14.  Молоканова В.М. Оцінювання якісних показників портфелю проектів за допомогою теорії нечітких множин / В.М. Молоканова // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2012. – № 3 (43). – С. 106-114.

15.  Kramskoy, S.A. Role typology of team IТ-projects in scope of fuzzy sets / С.А. Крамской // Тези доповiдей V міжнар. наук.-практ. конф. “Iнформаційні управляючі системи та технології”: Мат. тез доповідей. – О.: ВидавIнформ HУ «ОМА», 2016. – С.329-332.

16.  Крамський, С.О. Етапи рольової оцінки фахівців для IТ-офiсу з використанням зaсобiв нечіткої логіки /
С.О. Крамський // Mат. наук.-практ. конф. за міжнар. участю "Інформаційне суспільство та сталий розвиток":
Наукове видання. Збiрник мат. тез доповідей. – О.: ОРIДУ НАДУ, 2016. – С.53-58.

17.  Крамскoй, С.А. Метод оценки компетенций ролевого состава специалистов для комплектации it-компании с использованием нечёткой логики / С.А. Крамской // Збiрник наук. праць. “Управлiння розвитком складних систем”. – К.: КНУБА, 2016. – №28. – C. 81-89.

18.  Леоненков А. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH / А. Леоненков. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 736 с.

19.  Штовба С.Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB / С.Д.  Штовба. – М.: Горячая линия–Телеком, 2007. – 288 с.

20.  Берштейн Л.С., Боженюк А.В. Нечеткие модели принятия решений: дедукция, индукция, аналогия. Монография / Л.С. Берштейн, А.В. Боженюк. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2001. – 110 с.

References: 

1. Korchagin, Yu.A. Human capital. Definition. – Voronezh: [electonic source] http://www.lerc.ru/?part=articles&art=3&page=24.

2. Mincer, J. (1994).The production of human capital and the lifelink of the earnings: variations on a theme .- working paper of the NBER, 4838, 8.

3. Bushuyev, S.D., Bushueva, N.S., Yaroshenko, R.F. (2012). The model of harmonization of values of development .programs of organizations in conditions of environmental turbulence [Text]. Management of Development of Complex Systems. Kyiv: KNUCA,10, 9-13.

4. Muravetskiy, S.A., Krams'kiy, S.O. (2016). Planning quality assurance processes in large and geographically dispersed IT-projects hibrydnyh. Bulletin of the National Technical University]. "KhPI". Kharkiv, Ukraine: NTU "KhPI" Publ., 1, 106–109. DOI:org/10.20998/2413- 3000.2016.1173.21.

5. Coope,r D., Robertson, I., Tinline, G. (2005). Selection and hiring of staff. Technology testing and evaluation. – Petersburg: Top, 336.

6. Ivanov, V.V. (2016). Models and heuristic methods of management projects of reverse engineering: The manuscript DSc. (Eng.). 05.13.22. Оdessa: ONMU, 42.

7. Cherepakha, G.S. (2005). Project team management support system. Project management and development of production.[Bulletin of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University. Lugansk: EUNU. Dahl, Publ., 2, 14, 54-67.

8. Kapustina, A.N. (2007). The multifactor personal method of R. Cattell. Petersburg: Rech, 104.

9. Polyanskaya, E.A. (2013). The use of psychological methods in the assessment of personnel in various categories. Almanac of modern science and education. Tambov: Diploma, 11(78), 138-141.

10. Panesh, A.A. (2011). Theory and practice of assessing the personnel of a commercial structure. Bulletin of the Samara state economic university. 2 (76), 49-52.

11. Naseikina, L.F. (2014). Automation of the selection of the staff of the IT-department. Bulletin of the Odessa national university.Оdessa: 9 (170), 190-196.

12. Sudakova, E.S. (2014). Evaluation of the labor potential of personnel: approaches, methods, methodology. Internet-journal "Naukovedenie", 4 (23), 1-26.

13. Gulenko, V. (2003). Management of a well-coordinated team. Socionics for managers. AST: Astrel, 288.

14. Molokanova, V.M. (2012). Quality assessment portfolio projects using fuzzy set theory Project management and development of production. Bulletin of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University. Lugansk: EUNU. Dahl, Publ., 3 (43), 106-114.

15. Kramskoy, S.A. (2016). Role typology of team IT-projects in scope of fuzzy sets. Theses V internat. sciences-practical. conf. "Information management systems and technologies": Odessa, VidavInform NU "OMA", 329-332.

16. Kramskiy, S.O. (2016). Stages of role evaluation of specialists for the IT-office using fuzzy logic. Mat. science-practice conf. with the international participation "Information society and sustainable development": Odessa, ORIPA NAPA, 53-58.

17. Kramskoy, S.A. (2016). Method for assessing the competences of the role composition of specialists for bundling IT-companies using fuzzy logic. [Text]. Management of Development of Complex Systems. Kyiv: KNUCA, 28, 81-89.

18. Leonenkov, A.(2005). Fuzzy modeling in the environment of MATLAB and fuzzyTECH. Petersburg: BHV, 736.

19. Shtovba, S.D. (2007). Designing of fuzzy systems by means of MATLAB. Moscow: Hot line-Telecom, 288.

20. Bershtein, L.S., Bozhenyuk A.V. (2001). Fuzzy decision-making models: deduction, induction, analogy. Monograph. Taganrog: Publishing house TRTU, 110.