ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Заголовок (російською): 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Заголовок (англійською): 
INFORMATION TECHNOLOGIES FOR MODELING PRODUCTION PROCESSES AS A TOOL OF ADMINISTRATION OF MANAGERIAL DECISIONS
Автор(и): 
Криворучко О.В.
Дитинюк О.В.
Автор(и) (англ): 
Kryvoruchko Olena
Dytyniuk Oleksandr
Ключові слова (укр): 
інформаційні технології в управлінні; виробничі процеси; система управління підприємством; типологія виробничих процесів; планування господарської діяльності; автоматизація процесу управління
Ключові слова (рус): 
информационные технологии в управлении; производственные процессы; система управления предприятием; типология производственных процессов; планирование хозяйственной деятельности; автоматизация процесса управления
Ключові слова (англ): 
information technologies in management; production processes; enterprise management system; typology of production processes; planning of economic activity; automation of the management process
Анотація (укр): 
Сучасний стан розвитку інформаційних технологій характеризується охопленням практично всіх сфер людської діяльності. Відповідно, розвиток інформаційних технологій значно впливає на оптимізацію процесу управління підприємством. У статті коротко розглянуто систему управління підприємством з технічної точки зору. Розглянуто класифікацію інформаційних технологій, що використовуються на підприємстві. Висвітлено особливості інформаційних технологій управління підприємством, значний акцент зроблено саме на інформаційні технології моделювання виробничих процесів та їх основні особливості й функціональні відмінності. Розглянуто типологію виробничих процесів та їх характерні відмінності. Коротко описано структуру процесу планування господарської діяльності. Розглянуто автоматизацію процесів управління та господарської діяльності підприємства. Коротко наведено стан ринку інформаційних технологій в Україні та передумови його розвитку.
Анотація (рус): 
Современное состояние развития информационных технологий характеризуется охватом практически всех сфер человеческой деятельности. Соответственно, развитие информационных технологий значительно влияет на оптимизацию процесса управления предприятием. Рассмотрена система управления предприятием с технической точки зрения. Рассмотренна классификация информационных технологий, используемых на предприятии. Освещены особенности информационных технологий управления предприятием, значительный акцент сделан именно на информационные технологии моделирования производственных процессов, а также их основные особенности и функциональные различия. Рассмотрена типология производственных процессов и их характерные отличия. Описана структура процесса планирования хозяйственной деятельности. Рассмотрена автоматизация процессов управления и хозяйственной деятельности предприятия. Приведено состояние рынка информационных технологий в Украине и предпосылки его развития.
Анотація (англ): 
The current state of development of information technology is characterized by coverage of virtually all spheres of human activity. Accordingly, the development of information technology significantly affects the optimization of the enterprise management process. The system of enterprise management is considered from the technical point of view. The classification of information technologies used at the enterprise is considered. The features of information technologies for enterprise management are highlighted, a significant emphasis is placed on information technologies for modeling production processes, and their main features and functional differences. The typology of production processes and their characteristic differences are considered. The structure of the process of planning economic activity is described. The automation of management processes and economic activities of the enterprise is considered. The state of the information technology market in Ukraine and the prerequisites for its development are given.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 32, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 32, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
03 Октябрь 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Університет автора: 
Київський національний торговельно-економічний університет, Київ
Литература: 
 1. Криворучко О. Інформаційний простір підприємств вертикальної інтеграції / О. Криворучко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2016. – № 4. – С. 97-103. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2016_4_8.
 2. Цюцюра С. В. Теоретичні основи та сутність управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень / С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем. – 2012. – Вип. 9. – С. 50-58. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2012_9_13.
 3. Дорошко В. В. Організація виробництва за допомогою імітаційного моделювання операцій / В.В. Дорошко // Відповідальна економіка. –  2012. – Вип. 4. – С. 41-42.
 4. Коберник І. В. Особливості розвитку інтеграційних процесів підприємств / І. В. Коберник // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 10 (136). – С. 124–130.
 5. Крышень Е.В., Лаврусь О.Е. Моделирование производственных процессов // Известия Самарского научного центра РАН. – 2012.  №4-1.
 6. Схиртладзе А.Г. Автоматизация технологических процессов: учебное пособие / А.Г. Схиртладзе, С.В. Бочкарев, А.Н. Лыков. – Ст. Оскол: ТНТ, 2013. – 524 c.
 7. Акперов И.Г. Информационные технологии в менеджменте: учебник / И.Г. Акперов, А.В. Сметанин,
  И.А. Коноплева. – М.: НИЦ ИНФРА – М, 2013. – 400 c.
 8. Венделева М.А. Информационные технологии в управлении / М.А. Венделева, Ю.В. Вертакова. – М.: Юрайт, 2013. – 462 c.
 9. Максимов Н.В. Современные информационные технологии: учебное пособие / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – М.: Форум, 2013. – 512 c.
 10. Информационные технологи управления предприятием // Молодежный научный форум: Технические и математические науки: электр. сб. ст. по материалам XXV студ. междунар. заочной науч.-практ. конф. – М.: «МЦНО». – 2015 —№ 6(25) / [Электронный ресурс]

 

References: 
 1. Kryvoruchko, Olena. (2016). Information space for enterprises of vertical integration. Bulletin of the Kiev National Trade and Economic University, 4, 97-103. – Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2016_4_8.
 2. Tsiutsiura, Svitlana, Kryvoruchko, Olena, Tsiutsiura, Mykola. (2012). Theoretical foundations and essence of managerial decisions. Models of making managerial decisions. Management of development of complex systems, 9, 50-58. – Access mode:: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2012_9_13.
 3. Doroshko, V. (2012). Organization of production by means of simulation operations simulation. Responsible economy, 4, 41-42.
 4. Kobernyk, I. (2012). Features of development of integration processes of enterprises. Actual problems of the economy, 10 (136), 124–130.
 5. Kryishen, E.V., & Lavrus, O.E. (2012). Modeling of production processes. Izvestiya of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, 4, 1.
 6. Shirtladze, A.G., Bochkarev, S.V. & Lyikov, A.N. (2013). Automation of technological processes: Textbook. Art. Oskol: ТНТ, 524.
 7. Akperov, I.G., Smetanin, A.V. & Konopleva, I.A. (2013). Information technologies in management: Textbook. Moscow: 400 p.
 8. Vendeleva, M.A. & Vertakova, Yu.V. (2013). Information technologies in management. Moscow: Yurayt, 462.
 9. Maksimov, N.V., Partyika, T.L. & Popov, I.I. (2013). Modern IT. Moscow : Forum, 512.
 10. Information technology of enterprise management. (2015). Youth Science Forum: Technical and Mathematical Sciences: electronic collection of articles on the materials of the XXV student international correspondence scientific-practical conference. Moscow: «MTsNO», 6(25). [Electronic resource]