ІНТЕГРАЦІЯ ПРИКЛАДНИХ МОДУЛІВ EFQM ДО СКЛАДУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ

Заголовок (російською): 
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИКЛАДНЫХ МОДУЛЕЙ EFQM В СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Заголовок (англійською): 
INTEGRATION OF APPLICATION MODULES EFQM INTO THE COMPOSITION OF ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL INSTRUMENTS OF CONSTRUCTION MANAGEMENT
Автор(и): 
Бондар О.А.
Якимчук І.М.
Дружинін М.А.
Кошельна В.М.
Петренко Г.С.
Автор(и) (англ): 
Bondar Оlena
Yakimchuk Iryna
Druzhynin Maksym
Koshelna Valentyna
Petrenko Ganna
Ключові слова (укр): 
ризик; управління проектами; оцінка ризику; організаційно-технологічне рішення
Ключові слова (рус): 
риск; управление проектами; оценка риска; организационно-технологическое решение
Ключові слова (англ): 
risk; project management; risk assessment; organizational and technological solution
Анотація (укр): 
Розроблено структурні моделі стратегічного управління ризиками будівельно-інвестиційних проектів на основі EFQM (European Foundation for Quality Management), що сприятиме удосконаленню організаційно-технологічних інструментів управління будівництвом та процесів стратегічної організації менеджменту підприємств підрядного будівництва. Здійснено системне дослідження процесу управління ризиками з урахуванням особливостей операційної діяльності будівельних підприємств, запропоновано алгоритм прийняття управлінських рішень в умовах ризику. Запропоновано комплексний підхід до оцінювання на основі моделі синхронності «виробництво-реалізація-оплата», що забезпечило експрес-оцінку ризиків, та факторної моделі інтегрального показника ризику, що дозволило статистично обґрунтовано визначити рівень (зону) ризику та окреслити напрями пріоритетної уваги менеджменту з метою підвищення його ефективності.
Анотація (рус): 
Разработаны структурные модели стратегического управления рисками строительно-инвестиционных проектов на основе EFQM (European Foundation for Quality Management), что будет способствовать совершенствованию организационно-технологических инструментов управления строительством и процессов стратегической организации менеджмента предприятий подрядного строительства. Осуществлено системное исследование процесса управления рисками с учетом особенностей операционной деятельности строительных предприятий, предложен алгоритм принятия управленческих решений в условиях риска. Предложен комплексный подход к оценке на основе модели синхронности «производство-реализация-оплата», что обеспечило экспресс-оценку рисков, и факторной модели интегрального показателя риска, что позволило статистически обоснованно определить уровень (зону) риска и определить направления приоритетного внимания менеджмента с целью повышения его эффективности.
Анотація (англ): 
Structural models of strategic risk management of construction and investment projects based on EFQM (European Foundation for Quality Management) have been developed in the article, which will contribute to the improvement of organizational and technological management tools for construction and the processes of strategic organization of management of contracting enterprises. A systematic study of the process of risk management taking into account the specific features of operating activity of construction enterprises is carried out, an algorithm for making managerial decisions under risk conditions is proposed. A comprehensive approach to the assessment based on the "production-implementation-payment" synchronization model was provided, which provided an express risk assessment, allowed to determine statistically the level (zone) of risk in the factorial model of the integral risk indicator and to determine the priorities of management for improving its efficiency.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 32, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 32, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
03 Октябрь 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1. Бушуєв С. Д. Системна інтеграція підходів в управлінні будівельними проектами / С.Д. Бушуєв, О.О. Бойко // Управління розвитком складних систем. – 2016. – Вип. 26. – С. 43-48. 2. Гайда, А.Ю. Механизмы эффективного управления проектами в организационных системах с нечетко выраженными состояниями / А.Ю. Гайда, Т.А. Фарионова, М.В. Ворона // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 28. – С. 116 – 122. 3. Гайда А. Ю. Классификация проектов на основе неполно-избыточных данных / А.Ю. Гайда, В.К. Кошкин // Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 24. – С. 30 – 35. 4. Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування. –К.: Каравела, 2007. – 424 с. 5. Інноваційний розвиток підприємства: навч. посібник/ [В.Г. Федоренко, Г.В. Лагутін, Т.Є. Воронкова, Г.М. Рижакова]. – К.: КНУБА, 2014. – 450 с. 6. Поколенко В.О. Запровадження інструментарію вибору альтернатив реалізації будівельних проектів за функціонально-технічною надійністю організацій-виконавців / В.О. Поколенко, Г.М. Рижакова, Д.О. Приходько // Управління розвитком складних систем. – 2014. – Вип. 19. – С.104 – 108. 7. Попов В.М. Концепция адаптивного управления программами развития систем техногенной безопасности региона / В.М. Попов, И.А. Чуб, М.В. Новожилова // Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 21. – С. 156 – 162.

References: 

1. Bushuev, S.D. (2016). System integration in managing of building progects / S.D. Bushuev, O.O. Boiko // Management of development of complex systems, 26, 43 – 48. 2. Gaida, A.Yu. (2016). Mechanisms of effective progect management in organizational systems with fuzy lined conditiones / A.Yu. Gaida, T.A. Farionova, M.V. Vorona // Management of development of complex systems, 28, 116 – 122. 3. Gaida, A.Yu. (2015). Classification of progects basing on lack-oversease data / A.Yu. Gaida, V.K. Koshkin // Management of development of complex systems, 24, 30 – 35. 4. Duka, A.P. (2007). Theory and practice of investigation activity. Кiev: Caravella, 424. 5. Fedorenko, V.G., Lagutin, G.V., Voronkova, T.Ye., Ryzhankova, G.M. (2014). Innovative development of the company. Кiev: KNUCA, 450. 6. Pokolenko, V.O. (2014) Implementation of choice tools of alternatives of building projects realization by functional-technical stability of organisations / V.O. Pokolenko, G.M. Ryzhankova, D.O. Prykhodko // Management of development of complex systems, 19, 104 – 108. 7. Popov, V.M. (2015). Concentration of adoptive management of development programmes of systems of technological safety of the region / V.M. Popov, I.A. Chub, M.V. Novozhylova // Management of development of complex systems, 21, 156 – 162.