ГАРМОНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ СИТУАТИВНО-ЙМОВІРНІСНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПЕРЕБІГУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Заголовок (російською): 
ГАРМОНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ С СИТУАТИВНО-ВЕРОЯТНОСТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ТЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА
Заголовок (англійською): 
HARMONIZATION OF ECONOMIC STABILITY OF CONSTRUCTION ENTERPRISES WITH SITUATIONALLY-PROBABLE CHARACTERISTICS OF THE INVESTMENT PROCESS
Автор(и): 
Бондарчук Н.В.
Автор(и) (англ): 
Bondarchuk Natalya
Ключові слова (укр): 
інфраструктура ринку інвестицій; інвестиційно-інноваційна політика; інвестиційні інститути
Ключові слова (рус): 
инфраструктура рынка инвестиций; инвестиционно-инновационная политика; инвестиционные институты
Ключові слова (англ): 
infrastructure of the market; innovation and innovation; Institute of Innovation
Анотація (укр): 
Висвітлено особливості розвитку інфраструктури ринку інвестицій в інновації та основних її інститутів. Окреслено заходи державної політики в цьому напрямку, визначено проблеми та подальші перспективи розбудови інвестиційної інфраструктури України. Визначено основні елементи інфраструктури ринку інвестицій у інновації та нематеріальні активи.
Анотація (рус): 
Освещены особенности развития инфраструктуры рынка инвестиций в инновации и основных его институтов. Обозначены меры государственной политики в этом направлении, определены проблемы и дальнейшие перспективы развития инвестиционной инфраструктуры Украины. Определены основные элементы.
Анотація (англ): 
The particularities of infrastructure's development of investment in innovations market and the main infrastructure's institutions were considered in this article. The government policy activities in this direction, the problems and perspective of infrastructure's development of investment market were identified. The main infrastructure's elements of the investment market in innovation and intangible assets were defined.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 32, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 32, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
03 Октябрь 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Балацький О.Ф. Управління інвестиціями: навч. посіб. – 2-ге видання, перероб. і доп. / [Балацький О.Ф., Теліженко О.М., Соколов М.О.]. – Суми: ВТД Університетська книга, 2004. – 232 с.
 2. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр: Эльга-Н, 2002. – С. 287–290.
 3. Мірошниченко П.І. Методичні підходи до оцінки інвестиційного потенціалу регіону: аналіз і перспективи застосування / П.І. Мірошниченко // Бізнес Інформ. – 2012. – № 2. – С. 44−49.
 4. Гайдуцький А.П. Оцінка інвестиційної привабливості економіки / А.П. Гайдуцький // Економіка і прогнозування. – 2004. – № 3. – С. 119−128.
 5. Черниш С.С. Огляд методик аналізу інвестиційної привабливості підприємства / С.С. Черниш // Інноваційна економіка. – 2013. – № 5. – С. 87−92.
 6. Дібніс Г. Методика оцінювання інвестиційної привабливості підприємств / Г. Дібніс // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 7 (85). – С. 228−240.
 7. Пилипенко О.І. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства: огляд методик / О.І. Пилипенко // Міжнародний збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 1 (13). – С. 324−330.
 8. Хобта В. М. Активізація і підвищення ефективності інвестиційних процесів на підприємствах: монографія / В.М. Хобта, А.В. Мєшков, О.Ю. Попова; НАН України, Ін-т економіки промисловості, ДНТУ. – Донецьк, 2005. – 343 с.
 9. Мамотенко Д.Ю. Оцінка ефективності інвестиційних проектів / Д.Ю. Мамотенко // Вісн. Нац. ун-ту Львів. політехніка. – 2008. – № 628. – С. 209−215.
 10. Орлик О.В. Методи оцінювання ефективності інвестиційних проектів / О.В. Орлик // Вісник соціально- економічних досліджень: Зб. наук. пр. ОДЕУ. – Одеса, 2005. – Вип. 21. – С. 179 − 185.
 11. Барташевська Ю.М. Оцінка ризику інвестиційних проектів підприємства в процесі їх реалізації / Ю.М. Барташевська // Європейський вектор економічного розвитку. – 2014. – № 2 (17). – С. 15−21.
 12. Ісаєва Т.М. Оцінка ефективності інвестиційних проектів в умовах невизначеності за допомогою нечіткої множинної моделі / Т.М. Ісаєва // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. – № 4 (16). – С. 112 − 116.
 13. Макарій Н. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства / Н. Макарій // Економіст. – 1999. – № 8 (32).
  – С. 17 – 19.
 14. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій: затв. наказом Агентства з питань запобігання банкрутству № 22 від 23.11.1998 р. // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 1998. – № 7. – С. 18 – 28.
 15. Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб‟єктів господарювання: монографія /
   [А.О. Єпіфанов, Н.А. Дехтяр, Т.М. Мельник та ін.]; за ред. А.О. Єпіфанова. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 286 с.
 16. Рупняк М.Я. Проблеми оптимізації структури фінансових ресурсів акціонерних товариств / М.Я. Рупняк // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 5. – С. 32−39.
 17. Савчук В.Л. Анализ и разработка инвестиционных проектов: учебн. пособ. / В.Л. Савчук, С.И. Прилепко,
  Е.Г. Величко. – К.: Эльга, 1999. – 304 с.
 18. Майданевич П.М. Використання інвестиційних ресурсів для підвищення конкурентоспроможності підприємств АПК / П.М. Майданевич // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнес. – 2011. – № 1. – С. 21–24.
 19. Липсиц И.В. Инвестиционный проект. Методы подготовки и анализа: учеб. пособ. / И.В. Липсиц, В.В. Косов. – М.: БЕК, 1996. – 304 с.
 20. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 144 с.
 21. Санду И. Инновационная деятельность в сельском хозяйстве Оренбургской области: проблемы их решения в АПК / И. Санду, Н. Рыженкова, В. Юдина // АПК: экономика и управление. – 2008. – № 4. – С. 43−45.
 22. Мойсенко І.П. Інвестування / І.П. Мойсенко. – К.: Знання, 2006. – 490 с.
 23. Остапенко О.І. Вдосконалення методів аналізу інвестиційних проектів / О.І. Остапенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – № 21. – С. 13−15.
 24. Яришко С.Я. Теоретичні аспекти аналізу інвестиційних проектів / С.Я. Яришко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 5. – С. 12−14.
 25. Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрямки їх реалізації / А.Ф. Гойко. – К.: ВІРА-Р, 1999. – 320 с.
 26. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 485 с.

 

References: 
 1. Balatskyi, O.F., Telizhenko, O.M. and Sokolov, M.O. (2004). Investment Management, tutorial, 2d ed. Sumy, Ukraine: VTD Universytetska knyha, 232.
 2. Blank, I.A. (2002). Investment Management. Kyiv, Ukraine: Nyka-Tsentr- Alpha-N, 287–290.
 3. Miroshnychenko, P.I. (2012). Methodical approaches to assessment of the investment potential of the region: the analysis and application prospects. Biznes Inform, 2, 44−49.
 4. Haidutskyi, A.P. (2004). Evaluation of investment attractiveness of the economy. Economic and forecast, 3, 119−128.
 5. Chernysh, S.S. (2013). Overview of methods of the analysis investment attractiveness of the enterprise. Innovative economic, 5, 87−92.
 6. Dibnis, H. (2008). Methodology for evaluation of investment attractiveness of enterprises. Actual problems of economic, 7 (85), 228−240.
 7. Pylypenko, O.I. (2010). Analysis of investment attractiveness of the enterprise: overview of methods. Interntional collection of scientific papers, 1 (13), 324−330.
 8. Khobta, V.M., Mieshkov, A.V. & Popova, O.Yu. (2005). Activating and improving the efficiency of investmentprocesses in enterprises, monograph. Donetsk, Ukraine: DNTU, 343.
 9. Mamotenko, D.Yu. (2008). Estimation of the efficiency of investment projects, Bulletin of Nat. un-t Lviv. Politekhnika, 628, 209−215.
 10. Orlyk, O.V. (2005 ).Methods of estimation of efficiency of investment projects. Bulletin of ODEU, 21, 179−185.
 11. Bartashevska, Yu.M. (2014). Risk assessment of investment projects of the enterprise in the process of their implementation, European vector of economic development, 2 (17), 15−21.
 12. Isaieva, T.M. (2011). Evaluating the effectiveness of investment projects under uncertainty using fuzzy set model. Bulletin of Berdiansk university of management and business, 4 (16), 112−116.
 13. Makarii, N. (1999). Evaluation of investment attractiveness of the enterprise, Ekonomist, 8 (32), 17– 19.
 14. Methodology of integrated evaluation of investment attractiveness of enterprises and organizations, approved by order the Agency for the Prevention of bankruptcy № 22 from 23/11/1998. (1998). State informative bulletin for privatisation, 7, 18–28.
 15. Yepifanov, A.O., Dekhtiar, N.A., Melnyk, T.M. et al. (2007). Credit rating of investment attractiveness of economic entities. Monograph. Sumy, Ukraine: UABS NBU, 286.
 16. Rupniak, M.Ya. (2005). Issues of financial asstes optimization in joint stock companies. Actual problems of economic, 5, 32−39.
 17. Savchuk, V.L., Prylepko, S.I. and Velichko, E.G. (1999). Analysis and development of investment projects. Tutorial. Kyiv, Ukraine: Alha, 304.
 18. Maidanevych, P.M. (2011). The use of investment resources to improve the competitiveness of enterprises AIC. Bulletin of Berdiansk university of management and business, 1, 21–24.
 19. Lipsits, I.V. & Kosov, V.V. (1996). Investment project. Methods of preparation and analysis. Tutorial. Moscow, Russia: BEK,304.
 20. Kovalev, V.V. (1998). Methods of evaluation of investment projects. Finances and statistic. Moscow, Russia, 144.
 21. Sandu, I., Ryzhenkova, N. and Yudina, V. (2008). Innovation activity in agriculture of the Orenburg region: problems of their solutions in the agro-industrial complex. APK: economic and management, 4, 43−45.
 22. Moisenko, I.P. (2006). Investment. Kyiv, Ukraine: Znannia, 490.
 23. Ostapenko, O.I. (2008). Improving of methods of analysis of investment projects. Investment: practice and experience, 21, 13−15.
 24. Yaryshko, S.Ya. (2009). Theoretical aspects of the analysis of investment projects. Investment: practice and experience, 5, 12−14.
 25. Hoiko, A.F. (1999). Methods for assessing the effectiveness of investments and priority directions of their implementation. Kyiv, Ukraine: VIRA-R, 320.
 26. Kovalev, V.V. (2000). Methods of evaluation of investment projects. Moscow, Russia: Finances and statistic, 485.