ОЦІНКА КОНЦЕНТРАЦІЇ РИНКУ ПЕРВИННОЇ НЕРУХОМОСТІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Заголовок (російською): 
ОЦЕНКА КОНЦЕНТРАЦИИ РЫНКА ПЕРВИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Заголовок (англійською): 
EVALUATION OF CONCENTRATION OF PRIMARY REAL ESTATE MARKET IN DONETSK REGION
Автор(и): 
Гриценко О.С.
Запєчна Ю.С.
Лисак І.В.
Автор(и) (англ): 
Gritsenko Alexandr
Zapechnaya Julia
Lisak Inna
Ключові слова (укр): 
ринок нерухомості Донецької області; індекс концентрації ринку; індекс Герфіндаля-Гіршмана; індекс Джині; учасники ринку будівництва житла; забудовники
Ключові слова (рус): 
рынок недвижимости Донецкой области; индекс концентрации рынка; индекс Герфиндаля-Гиршфмана; индекс Джинни; участники рынка строительства жилья
Ключові слова (англ): 
real estate market in Donetsk region; market concentration index; Herfindali-Hirschman Index; Gini Coefficient; participants of housing market; developers
Анотація (укр): 
Викладено аналіз ринку нерухомості в Донецькій області. Для визначення результатів використовувались індекси концентрації Герфіндаля-Гіршмана та Джині. Дослідження показали, що даний ринок є висококонцентрований, частину ринку в 86% займають три найбільші компанії. Ситуація погіршилася на підставі фінансово-економічної кризи. Це зв’язано з військовим станом в даній області, який триває з 2014 року. Через наявність великих ризиків деякі компанії завершили свою роботу. Внаслідок збільшення показників виникає необхідність повторного аналізу ринку нерухомості. За результатами аналізу однієї області важко зробити висновки про всю територію України. Кількість забудовників в кожному місті дуже відрізняється, тому для оцінки загальної ситуації ринку необхідно дослідити кожний регіон окремо.
Анотація (рус): 
Изложен анализ рынка недвижимости в Донецкой области. Для определения результатов использовались индексы концентрации Герфиндаля-Гиршмана и Джини. Исследования показали, что данный рынок является высококонцентрированным, долю рынка в 86% занимают три крупнейших компании. Ситуация ухудшилась на основании финансово-экономического кризиса. Это связано с военным положением в данной области, которое продолжается с 2014 года. Вследствие наличия больших рисков некоторые компании завершили свою работу. Имея увеличение показателей, возникает необходимость повторного анализа рынка недвижимости. По результатам анализа одной области трудно сделать выводы о всей территории Украины. Количество застройщиков в каждом городе значительно отличается, поэтому для оценки общей ситуации на рынке, необходимо исследовать каждый регион отдельно.
Анотація (англ): 
The article presents an analysis of the real estate market in the Donetsk region. To determine results were used indexes concentration, the Herfindahl-Hirschman Index and Gini. The study showed that the market is highly concentrated, market share of 86% are the three largest companies. The situation worsened on the basis of the financial and economic crisis. This is due to the state of the army in the field, which lasts from 2014. If there are large risks, some companies have completed their work. With the increase in performance is necessary to re-analyze the market. One area is difficult to draw conclusions about the entire territory of Ukraine. The number of developers in each city is significantly different, so to assess the overall market situation, it is necessary to explore each region separately.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 32, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 32, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
18 Сентябрь 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю., Царюк Т.М. Оцінка процесів концентрації та консолідації банківського капіталу в країнах СНД та у світі Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин.: зб. наук. праць. – Вип.23. – 2012. – С. 9 -13
 2. Герасименко В. Концентрація банківського капіталу і методи оцінки її рівня. // Вісник НБУ – 2007. – № 4 – С 28-32.
 3. Забудовники Києва і України// Новобудови Києва і України // [Електронний ресурс] – Режим доступу:https://zabudovnyk.com.ua/uk/developers/region/all
 4. Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю., Запєчна Ю.О. Оцінка концентрації ринку первинної нерухомості м. Києва та Київської обл. / Актуальні проблеми економіки – 2017. – №6.
 5. Інформація щодо прийняття в експлуатацію житла в Україні http://old.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/4858/.pdf
 6. Онищенко Ю.І. Рівень концентрації вітчизняної банківської системи/ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://intkonf.org/onischenko-yui-riven-kontsentratsiyi-vitchiznyanoyi-bankivskoyi-sistemi/– Назва з екрану.
 7. Українські забудовники прогнозують подорожчання житла в 2016 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ua.korrespondent.net/business/realestate/3615553-ukrainski-zabudovnyky-prohnozuuit-podorozhchannia-zhytla-v-2016-rotsi
 8. Цимбалюк І.О. Механізм регулювання конкурентних відносин на регіональних сировинних ринках: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.05 / І.О. Цимбалюк; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. – Л., 2008. – 20 с.
 9. Цихан Т.В. Теоретические основы контроля за экономической концентрацией // www.jurenergo.kiev.ua/statti/osncontr.doc
 10. Чирков Володимир. Показники концентрації ринку [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/amc/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=49408&cat_id=47049&ctime =1202372165628

 

References: 
 1. Bielienkova, O.Iu., Tsyfra, T.Iu., Tsariuk, T.M. (2012). Evaluation of processes of concentration and consolidation of bank capital in SND conutries and in the world // Ways of increasing of effictiveness of contruction in conditions of formation of market relations: Collection od scientific papers, 23, 9 – 13.
 2. Herasymenko, V. (2007). Concentration of bank capital and methods of evaluation of their level. Bulletin of NBU, 4, 28 – 32.
 3. Zabudovnyky Kyieva i Ukrainy // Novobudovy Kyieva i Ukrainy // zabudovnyk.com.ua.
 4. Bielienkova, O.Iu., Tsyfra, T.Iu., Zapechna, Y.O. (2017). Evaluation of concentration at primary real estate market in Kyiv and Kyiv region. Аctual Problems of Economics, 6(192), 196–203.
 5. Informatsiia shchodo pryiniattia v ekspluatatsiiu zhytla v Ukraini // old.minregion.gov.ua.
 6. Onyshchenko Yu.I. Riven kontsentratsii vitchyznianoi bankivskoi systemy // intkonf.org.
 7. Ukrainski zabudovnyky prohnozuiut podorozhchannia zhytla v 2016 r. // ua.korrespondent.net.
 8. Tsymbaliuk I.O. (2008). Mechanism of regulation of exact relations on regional raw markets: Avtoref. dys… cand. ekon. nauk: 08.00.05 / NAN Ukrainy. In-t rehion. doslidzh. – Lviv,2008. – 20.
 9. Tcikhan T.V. Teoreticheskie osnovy kontrolia za ekonomicheskoi kontcentratciei //www.jurenergo.kiev.ua.
 10. Chyrkov V. Pokaznyky kontsentratsii rynku // www.kmu.gov.ua.