ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СТАНДАРТІВ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМУ ДЕВЕЛОПЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Заголовок (російською): 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И СТАНДАРТОВ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В СИСТЕМУ ДЕВЕЛОПЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Заголовок (англійською): 
IMPLEMENTATION OF TECHNOLOGIES AND STANDARDS OF RISK-MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT MANAGEMENT SYSTEM OF BUILDING ORGANIZATION
Автор(и): 
Дикий О.В.
Іщенко Т.М.
Омеляненко О.П.
Зінченко М.М.
Некрутенко О.В.
Локтіонова Я.Ф.
Автор(и) (англ): 
Dykyy Alexander
Ishchenko Tetyana
Omelyanenko Oksana
Zinchenko Myroslava
Nekrutenko Oksana
Loktionova Yana
Ключові слова (укр): 
ризик; інвестиційний проект; антисипативне управління
Ключові слова (рус): 
риск; инвестиционный проект; антисипативное управление
Ключові слова (англ): 
risk; investment project; anticipative management
Анотація (укр): 
Наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання щодо оцінки ефективності інвестицій з урахуванням ризиків, яке втілене в створенні концепції, що враховує діючі методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій і розвиває їх завдяки введенню нових порогових значеннь коефіцієнтів при розрахунку двофакторної моделі ризикового оточення будівельного підприємства. В основу побудови двофакторної моделі покладено методи дисипації (розподілу) ризику, що являють собою найбільш гнучкі інструменти управління. Один з основних методів дисипації полягає у розподілі загального (інвестиційного – для реалізації будівельного проекту) ризику між всіма учасниками, зацікавленими в успіху діяльності підприємства. У сучасних форсованих, вкрай невизначених та малопрогнозованих умовах діяльності запропонована вербально-алгоритмічна методика антисипативного управління, що є ефективним напрямом розвитку управлінського процесу з позиції удосконалення його взаємодії з середовищем функціонування підприємства в складі інтегрованої будівельної структури за участю держави при реалізації проектів державно-приватного партнерства (ДПП).
Анотація (рус): 
Дано теоретическое обобщение и новое решение научной задачи оценки эффективности инвестиций с учетом рисков, которое воплощено в создании концепции, учитывающей действующие методические подходы к оценке эффективности инвестиций и развивающей их благодаря введению новых порогових значений коэффициентов при расчете двухфакторной модели рискованного окружения строительного предприятия. В основу построения двухфакторной модели положены методы дисипации (распределения) риска, которые представляют собой наиболее гибкие инструменты управления. Один из основных методов дисипации состоит в распределении общего (инвестиционного – для реализации строительного проекта) риска между всеми участниками, заинтересованными в успехе деятельности предприятия.
Анотація (англ): 
The subject of research is the methods of economic evaluation of investment risk-based. The paper provides theoretical generalization and a new resolve scientific task of assessing the effectiveness of investments based on risk , which is embodied in the creation of the concept, which takes into account the existing methodological approaches to evaluating the effectiveness of investments and develops them through the introduction of new threshold coefficients in the calculation of two-factor risk model building enterprise environment.The basis for two-factor model based on the method of dissipation ( distribution) risk are the most flexible management tools. One of the main methods of dissipation is the distribution of the total (investment – for construction projects) risk among all parties interested in the success of the enterprise. In modern forced, very vague and had projected a proposed activity verbal-anticipative control algorithmic technique that is effective direction of the management process from the perspective of improving its interaction with the environment of operation of the business as part of an integrated building between the public sector in the implementation of public-private partnerships (PPP).
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 32, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 32, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
02 Октябрь 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Ареф’єва О.В. Економічні засади формування потенціалу підприємства / О.В. Ареф’єва, Т.В. Харчук // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №7(85). – С. 71–76.
 2. Ареф'єва О.В. Економіка підприємства: навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / Європейський ун-т. /
  О.В. Ареф'єва, В.Г. Сахаєв, О.В. Ареф'єв, М.Б. Махсма, О.І. Попрозман. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2009. – 238 с.
 3. Ареф'єва О.В. Управління потенціалом розвитку промислових підприємств /О.В. Ареф'єва, О.В. Коренков. – К. : Грот, 2010. – 200с.
 4. Безус П.І. Моделювання процесу економічного розвитку виробничого підприємства: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.11 / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана" / П.І. Безус. – К., 2011. – 19с.
 5. Гуткевич С. О. Дослідження факторів інвестування / С. О. Гуткевич // Актуальні питання економіки : теорія і практика. – Вип. 1 / Гол. ред. – д.е.н. В. Є. Новицький. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – С. 5–8.
 6. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посібник. / Н.С. Краснокутська. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 352 с.
 7. Мягких І.М. Аналіз та оцінка використання ресурсного потенціалу будівельного підприємства/ І.М. М’яких // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №1(91). – С. 136–142.
 8. Романовська Ю.А. Критерії оцінювання розвитку стратегічного потенціалу підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2011. – С. 51–59.
 9. Рижакова Г. М Запровадження інструментарію вибору альтернатив реалізації будівельних проектів за функціонально-технічною надійністю організацій-виконавців/ Рижакова Г.М., В.О. Поколенко, Д.О. Приходько // Управління розвитком складних систем. – 2014. – Вип. 19. – С.104-108.
 10. Серединська В.М. Теорія економічного аналізу: підручник. / В.М. Серединська, О.М. Загородна, Р.В. Федорович. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – 320 с.

 

References: 
 1. Aref'eva, O., Kharchuk, T. (2008). Economic principles forming potential of the company. Actual problems of economy, 7 (85), 71-76.
 2. Aref'eva, O., Sahayev, V., Aref, O., Mahsma, M., Poprozman, O. (2009). Business Economics : teach. manual [ for students. higher studies. bookmark].European University. K.: Publishing EU Univ, 238.
 3. Aref'eva, O. & Korenkov, O. (2010). Management capacity of enterprises. K. Groth, 200.
 4. Bezus, P.I. (2011). Simulation of economic development production company : Abstract. dis ... candidate. Econ. sciences: 08.00.11 / State Higher Educational Institution "Kyiv National Economic University named after . Hetman. K., 19 .
 5. Hutkevych, S. (2012). Investigation of factors investment. Actual problems of economy: theory and practice, 1, 5-8.
 6. Krasnokutskaya, N.S. (2010). Potential Company: formation and evaluation: teach. Guide. Kyiv: Centre textbooks, 352.
 7. Soft, I.M. (2009). Analysis and evaluation of resource potential construction company. Actual problems of economy, 1 (91), 136-142.
 8. Romanov, Y.A. (2011). Criteria of evaluation of the strategic potential of the company. Economy: Problems of theory and practice. Collected papers. Dnipropetrovsk National University,  51-59.
 9. Ryzhakova, G.M. (2014). Implementation of chose tools of alternative realization of building projects by functional-technical stability of organization in charge/ Pokolenko V.O., Ryzhakova G.M., Prykhodʹko D.O // Management of development of complex systems, 19, 104-108.
 10. Seredinskiy, V.M., Zagorodnya, O.N. (2012). Theory of economic analysis: a tutorial. Kiev: Ukrmedknyha, 320.