ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІМПЕРАТИВІВ БЮДЖЕТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ

Заголовок (російською): 
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИМПЕРАТИВОВ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Заголовок (англійською): 
TERMINOLOGICAL AND PRACTICAL APPROACHES TO DETERMINATION OF INVESTMENT-BUILDING PROJECT BUDGET IMPROVEMENTS
Автор(и): 
Марчук Т.С.
Трач Р.В.
Ручинська Ю.М.
Автор(и) (англ): 
Marchuk Tetyana
Trach Roman
Ruchinskaya Julia
Ключові слова (укр): 
бюджетування; процесний підхід; управління підприємством
Ключові слова (рус): 
бюджетирование; процессний подход; управление предприятием
Ключові слова (англ): 
budgeting; process approach; the management of the enterprise
Анотація (укр): 
Запропоновано систематизацію теоретичних розробок та обґрунтування необхідності запровадження в управлінні господарською діяльністю будівельних підприємств бюджетування бізнес-процесів на основі інтеграції фінансового планування та процесно-орієнтовного підходу. Узагальнено зарубіжний і вітчизняний досвід застосування процесного підходу при управлінні сучасним підприємством в умовах мінливого бізнес-середовища. Викладено передумови створення методичних та практичних рекомендацій удосконалення процесів бюджетування ресурсів у системі фінансового менеджменту будівельного підприємства на основі системного та процесного підходів. Обґрунтовано теоретичні основи для аналізу і вибору комплексу показників та бізнес-процесів бюджетування на основі сукупності форм статистичної та фінансової звітності підприємств, що здійснюють діяльність в будівельній галузі та надано пропозиції щодо удосконалення економіко-організаційного механізму впровадження системи бюджетування підприємства, який забезпечує організаційно-інформаційну підтримку процесу бюджетування та оцінку його економічної ефективності.
Анотація (рус): 
Предложена систематизация теоретических разработок и обоснование необходимости внедрения в управление хозяйственной деятельностью строительных предприятий бюджетирования бизнесов-процессов на основе интеграции финансового планирования и процессно-ориентированного подхода. Обобщен зарубежный и отечественный опыт применения процессного подхода при управлении современным предприятием в условиях непостоянной бизнес-среды. Изложены предпосылки создания методических и практических рекомендаций усовершенствования процессов бюджетирования ресурсов в системе финансового менеджмента строительного предприятия на основе системного и процессного подходов. Обоснованы теоретические основы для анализа и выбора комплекса показателей бизнесов-процессов бюджетирования на основе совокупности форм статистической и финансовой отчетности предприятий, которые осуществляют деятельность в строительной отрасли. Разработаны рекомендации относительно усовершенствования экономико-организационного механизма внедрения системы бюджетирования предприятия, которые обеспечат организационно-информационную поддержку процесса бюджетирования и оценку его экономической эффективности.
Анотація (англ): 
The article deals with the systematization of theoretical developments and rationale introduction in the management of economic activities of construction enterprises budgeting business processes through the integration of financial planning and process-oriented approach. Summarizes the foreign and domestic experience in the use of the process approach in the management of a modern enterprise in a changing business environment. Set out the background to the methodological and practical recommendations for process improvement budgeting resources in the system of financial management of construction enterprises on the basis of system and process approaches. The paper presents a theoretical framework for the analysis and selection of the set of indicators and business budgeting processes based on a combination of statistical and financial reporting of enterprises operating in the construction industry and provides suggestions for improved economic and organizational mechanisms for the implementation of the budgeting system of the enterprise, which provides organizational and informational support of the budgeting process and assessment of its economic efficiency.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 32, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 32, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
09 Октябрь 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет ім. Вадима Гетьмана, Київ; Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Бабіченко В. В. Бюджетування в системі фінансового планування (на прикладі ЗАТ транснаціональної фінансово-промислової нафтової компанії «Укртатнафта»)[Текст] : Дис. … канд. екон. наук : 08.04.01 / Київський національний економічний ун-т.  К., 2005. – 224 арк.
 2. Баландина А. Построение системы бюджетирования в холдинговых структурах [Текст] / А. Баландина // Вестник Томского государственного университета. – 2007. – № 296. – С. 134-140.
 3. Бугай В. З. Аспекти бюджетування в управлінні господарською діяльністю на підприємстві [Текст] / В. З. Бугай, А. В. Бугай, Ю. Ю. Ренгевич // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 4 (8). – С. 10-16.
 4. Бугас Н. В. Управління витратами текстильних підприємств на основі бюджетування [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук.: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Н. В. Бугас; Київ. нац. ун-т технології та дизайну. – К., 2010. – 19 с.
 5. Волкова О. Н. Бюджетирование и финансовый контроль в коммерческих организациях [Текст] / О. Н. Волкова. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 268 с.
 6. Геращенко І. О. Бюджетування як сучасний метод управління собівартістю продукції в ринкових умовах [Текст] / І. О. Геращенко // Науково-технічний збірник. Комунальне господарство міст. – 2011. – № 98. – С. 281-287.
 7. Давиденко Н. М. Удосконалення організаційно-фінансової структури корпоративного підприємства для бюджетування [Текст] / Н. М. Давидено // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2008. – № 21, ч. 1. – С. 180-184.
 8. Долішня Т. І. Бюджетування як один із інструментів ефективного формування та управління витратами [Текст] / Т. І. Долішня // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 7. – С. 179-183.
 9. Duda-Piechaczek Edyta. Budżetowanie jako narzędzie rachunkowości zarządczej. – Gliwice : HELION, 2007. – 201 s.
 10. Іщенко Н. А. Організація бюджетування в системі фінансового планування на підприємстві [Електронний ресурс] / Б. А. Іщенко // Збірник наукових праць Кіровоград. нац. тех. ун-ту. Економічні науки. – 2011. – № 19. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Npkntu_e/2011_19/stat_19/42.pdf
 11. Калініна О. М. Бюджетування як метод управління оборотним капіталом промислового підприємства [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами
  (за видами економічної діяльності)» / О. М. Калініна ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків, 2007. – 22 с.
 12. Киселева Т. К. Бюджетирование – механизм управления финансами предприятия [Текст] / Т. К. Киселева. – З.: ЦНТИ, 2005. – 140 с.
 13. Рижакова Г.М Альтернативні аналітичні інструменти забезпечення економічної безпеки державного інвестування будівельних проектів. / Рижакова Г.М, Стеценко С.П., Лагутіна З.В. // Управління розвитком складних систем. – 2013. – №16. – С. 203 – 209.

 

References: 
 1. Babichenko, V.V. (2005). Budgeting in the Financial Planning (for example JSC transnational financial and industrial oil company “Ukrtatnafta”). Abstract of Ph.D. thesis, Economics and business management, Kyiv National Economic University, Kyiv, Ukraine.
 2. Balandina, A. (2007). Building a budgeting system in holding structures. Bulletin of Tomsk state university, 296,
  134-140.
 3. Buhay, V.Z., Buhaj, A.V. and Renhevych, Yu.Yu. (2010). The aspects of budgeting in the management of economic activities of the enterprise. Bulletin of Zaporizzia national university, 4 (8), 10-16.
 4. Buhas, N.V. (2010). Cost Management of textile enterprises based of budgeting. Ph.D. Thesis, Economics and management (by sector), Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine.
 5. Volkova, O.N. (2005). Budgeting and financial control in commercial organizations. Finances and statistic, Moscow, Russia.
 6. Heraschenko, I.O. (2011). Budgeting as a modern method of control cost of production in the market conditions. Scientific-technical collection, 98, 281-287.
 7. Davydenko, N.M. (2008). Improvement of organizational and financial structure of the corporate enterprise for budgeting. Collection of scientific papers' Cherkassy state technical university. Seriia : Ekonomichni nauky, 21, 1, 180-184.
 8. Dolishnia, T.I. (2011). Budgeting as one of the tools for efficient forming and management of costs. Constant development of economic, 7, 179-183.
 9. Duda-Piechaczek, E. (2007). Budżetowanie jako narzędzie rachunkowości zarządczej, HELION, Gliwice, Polska.
 10. Ischenko, N.A. (2011). The organization budgeting in thesystem of financial planning company. Collection of scientific papers Kirovohrad national technical university. Economic sciences, [Online], vol. 19, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Npkntu_e/2011_19/stat_19/42.pdf (Accessed 3 Sept 2013).
 11. Kalinina, O.M. (2007). Budgeting as a method of working capital management of industrial enterprise. Ph.D. Thesis, Economics and management (by sector), Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine.
 12. Kyseleva, T.K. (2005). Budgeting – the mechanism of financial management enterprise. Zaporizhzhia, Ukraine: CNTI.
 13. Ryzhakova, G.M. (2013). Alternative analytical tools for securing the economic security of public investment in construction projects. Management of development of complex systems, 16, 203-208.