ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНТИЦИКЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДРЯДНИМ БУДІВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Заголовок (російською): 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНТИЦИКЛИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОДРЯДНЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Заголовок (англійською): 
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF ANTICYCLIC MANAGEMENT BY CONSTRUCTION BUILDING ENTERPRISE
Автор(и): 
Моголівець А.А.
Автор(и) (англ): 
Moholivets Anton
Ключові слова (укр): 
будівельне підприємство; економічний цикл; коливання ділової активності; циклічність, будівництво
Ключові слова (рус): 
строительное предприятие; экономический цикл; колебания деловой активности; цикличность; строительство
Ключові слова (англ): 
construction enterprise; economic cycle; business activity fluctuations; cyclе; construction
Анотація (укр): 
Визначено, що циклічність є характерною ознакою функціонування сучасної економіки. Економічні цикли вже багато десятиліть поспіль вчені досліджують на прикладі регіонів, країн, галузей, окремих підприємств. Вивчення теоретико-методичних засад та практичних рекомендацій щодо виявлення економічних циклів та оцінювання ефективності діяльності підприємств в умовах циклічності дозволить визначити теоретичні передумови та побудувати стратегію антициклічного управління для підрядного будівельного підприємства. Запропоновано схему економічного механізму антициклічного управління, дія якого спрямована на створення умов підвищення фінансової стійкості, згладжування негативних чинників циклічності й посилення позитивних, і на її основі ефективнішого досягнення стратегічних цілей і завдань будівельного підприємства.
Анотація (рус): 
Определено, что цикличность является характерным признаком функционирования современной экономики. Экономические циклы уже много десятилетий ученые исследуют на примере регионов, стран, отраслей, отдельных предприятий. Изучение теоретико-методических основ и практических рекомендаций по выявлению экономических циклов и оценке эффективности деятельности предприятий в условиях цикличности позволит определить теоретические предпосылки и построить стратегию антициклического управления для подрядного строительного предприятия. Предложена схема экономического механизма антициклического управления, действие которого направлено на создание условий для повышения финансовой устойчивости, сглаживания негативных факторов цикличности и усиления положительных, и на его основе эффективного достижения стратегических целей и задач строительного предприятия.
Анотація (англ): 
It has been determined that cyclicity is a characteristic feature of the functioning of the modern economy, and economic cycles have been investigating for many decades on an example of regions, countries, industries, and individual enterprises. The study of theoretical and methodological principles and practical recommendations for identifying economic cycles and assessing the effectiveness of enterprises in cyclical conditions will allow to determine the theoretical background and build anticyclic management strategy for a contracting construction company. The scheme of the economic mechanism of anticyclical control of the activity is proposed to create conditions for increasing financial stability, smoothing out the negative factors of cyclicality and strengthening of positive ones, and on the basis of more effective achievement of the strategic goals and tasks of the construction enterprise.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 32, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 32, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
25 Сентябрь 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Завадський Й.С. Економічний словник // Й.С. Завадський, Т.В. Осовська, О.О. Юшкевич. – К.: Кондор, 2006. –356 с.
 2. Борисов А.Б. Великий економічний словник / А.Б. Борисов. – М.: Книжковий світ, 2010. – 716 c.
 3. Термінологічний словник http://uchebnik-online.com/123/1046.html
 4. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – К. : Знання, 2007. – 1072 с.
 5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укл. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2003. – 1440 с.
 6. Смірнова К.В., Богдан Н.І. Економічний цикл та його сутність Електрон. Ресурс. file:///C:/Users/fafe/Downloads/2241-4519-1-SM.pdf С.199-203
 7. Juglar C., Des Crises Commerciales et de leur retour périodique en France, an Angleterre et aux Etats-Unis, Paris: Guillaumin, 1862.
 8. Jim Vervuurt Business Cycle Based Portfolio OptimisationMSc Finance thesis November 2016 92 р. http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=142279
 9. Скрипник А.Л. Антициклічне управління будівельними підприємствами України як форма їх захисту від негативних наслідків економічної циклічності [Електрон. ресурс] / А.Л. Скрипник, Ю.О.Ткаченко // Проблеми системного підходу в економіці. – К.: електронне видання, 2010. – Вип. 2. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/pspe/2010_2/index.html
 10. Business Economic Cycle, Recession, Depression Definitions and Meaning Explaine/ Business Encyclopedia ISBN 978-1929500109 Updated 2017-10-08 © 2017 Solution Matrix Ltdhttps://www.business-case-analysis.com/business-cycle.html
 11. Карпенко О.А. Моделі та стратегії функціонування автотранспортних підприємств за умов економічної циклічностіК., 2008. – 256 с.
 12. Бєлєнкова О.Ю. Вплив сезонних коливань на оборотні активи будівельного підприємства. [Текст] / О.Ю. Бєлєнкова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 19 (травень) – С. 48 – 53.

 

References: 
 1. Zavadśký, J.S., Osovśka, T.V., Juškevyč, O.O. (2006). Ekonomičný slovnyk. K.: Kondor, 356.
 2. Borysov, A.B. (2010). Big economical vocabulary. M.: Knyžkový svit, 716.
 3. Terminolohičný slovnyk_//http://uchebnik-online.com/123/1046.html
 4. Zahorodnij, A.H., Vozniuk, H.L. (2007). Finance-economical vocabulary. Kýiv: Znannia, 1072.
 5. Busel, V.T. (2003). Big vocabulaty of modern Ukrainian language. K.; Irpiń: VTF «Perun», 1440.
 6. Smirnova, K.V., Bohdan, N.I. (2015). Ekonomičný cykl ta joho sutnisť Elektron. Resurs. file:///C:/Users/fafe/Downloads/2241-4519-1-SM.pdf S.199-203
 7. Juglar, C. (1862). Des Crises Commerciales et de leur retour périodique en France, an Angleterre et aux Etats-Unis. Paris: Guillaumin, 361.
 8. Vervuurt, Jim. (2016) Business Cycle Based Portfolio Optimisation. MSc Finance thesis, 92 р.access mode: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=142279
 9. Skrypnyk, A.L., Tkachenko, Y.O. (2010). Countercyclical management of construction enterprises in Ukraine as a form of protection against the negative effects of cyclical economic. Problems of system approach in economy, 2. Access: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/pspe/2010_2/index.html
 10. Business Economic Cycle, Recession, Depression Definitions and Meaning Explaine / Business Encyclopedia ISBN 978-1929500109 Updated 2017-10-08 – 2017 Solution Matrix Ltd https://www.business-case-analysis.com/business-cycle.html
 11. Karpenko, O. (2008). Models and strategies of functioning of motor transport enterprises on conditions of recurrence. Кyiv, 256.
 12. Bіelіenkova, O. (2015). The impact of seasonal fluctuations in current assets construction company. Investment: Practice and Experience, 19, 48 53.