МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ЗАБУДОВНИКА НА РИНКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

Заголовок (російською): 
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ЗАСТРОЙЩИКА НА РЫНКЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Заголовок (англійською): 
MECHANISM OF MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF BUILDER ON THE MARKET OF HOUSING CONSTRUCTION
Автор(и): 
Сапіга П.А.
Автор(и) (англ): 
Sapieha P.A.
Ключові слова (укр): 
конкуренція; конкурентна боротьба; конкурентне середовище; конкурентна перевага; конкурентоспроможність підприємства; споживач; попит; ринок; SWOT-аналіз; бенчмаркінг
Ключові слова (рус): 
конкуренция; конкурентная борьба; конкурентная среда; конкурентное преимущество; конкурентоспособность предприятия; потребитель; спрос; рынок; SWOT-анализ; бенчмаркинг
Ключові слова (англ): 
competition; competition; competitive environment; competitive advantage; competitiveness; consumer demand; the market; SWOT-analysis; benchmarking
Анотація (укр): 
Розглянуто теоретичні і методичні аспекти підвищення конкурентоспроможності будівельних підприємств та їх економічного стану в сьогоденні. Розглянуто методи, шляхи й етапи визначення конкурентних переваг підприємства, в т. ч. й оцінки конкурентної позиції та механізму вибору адекватної до ринкової ситуації конкурентної стратегії будівельного підприємства. А також, аналіз конкурентного середовища як процес виявлення сильних і слабких сторін підприємства, яке дає можливість уникнути антагоністичних конфліктів у процесі взаємодії з конкурентами, які більш активно планували розподіл і використання власних сил і ресурсів. Було розглянуто механізм житлового будівництва, який визначає основні параметри розвитку та функціонування підприємства-забудовника через систему ефективного управління ринковими факторами та внутрішніми перевагами підприємства, яке сприяє прийняттю правильних рішень щодо управління власними конкурентними перевагами та формуванню стратегії розвитку.
Анотація (рус): 
Рассмотрены теоретические и методические аспекты повышения конкурентоспособности строительных предприятий и их экономическое положение в настоящем. В статье рассмотрены методы, пути и этапы определения конкурентных преимуществ предприятия, в т.ч. и оценки конкурентной позиции и механизма выбора адекватной рыночной ситуации конкурентной стратегии строительного предприятия. А также, анализ конкурентной среды как процесс выявления сильных и слабых сторон предприятия, которое дает возможность избежать антагонистических конфликтов в процессе взаимодействия с конкурентами, которые более активно планировали распределение и использование собственных сил и ресурсов. Был рассмотрен механизм жилищного строительства, определяющий основные параметры развития и функционирования предприятия-застройщика через систему эффективного управления рыночными факторами и внутренними преимуществами предприятия, которое способствует принятию верных решений по управлению собственными конкурентными преимуществами и формированию стратегии развития.
Анотація (англ): 
The article is devoted to the consideration of theoretical and methodical aspects of increasing the competitiveness of construction enterprises and their economic situation in the present. The article deals with the methods, ways and stages of determining the competitive advantages of the enterprise, including the assessment of the competitive position and the mechanism of choosing an adequate competitive market strategy for a construction company. Also, the analysis of the competitive environment as a process of identifying the strengths and weaknesses of the enterprise, which makes it possible to avoid antagonistic conflicts in the process of interaction with competitors, who more actively plan to allocate and use their own forces and resources. The mechanism of housing construction was considered which determines the main parameters of development and functioning of enterprises – developer through the system of effective management of market factors and internal advantages of the company which promotes acceptance of the correct decisions on management of own competitive advantages and formation of the development strategy.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 32, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 32, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
29 Сентябрь 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1. Азоев Г.Л. Конкурентные стратегии / Г.Л. Азоев // Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М. : Центр экономики и маркетинга, 2010. – 256 с.

2. Александрова Ю. Ю. Проблемы конкурентоспособности современной экономике / Ю. Ю. Александрова // Проблемы современной экономики. – 2007. – № 1 (21).

3. Артемович В.І. Житлове будівництво – сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] /
В. Артемович// ХІ Міжнародний економічний форум “Економічна інтеграція – національні пріоритети”. м. Трускавець. – 14-15 жовтня 2011 року.– Режим доступу :
http://holding.eko-dim.com/i/files/______.pdf

4. Бєлєнкова О.Ю. Тенденції розвитку будівельної галузі як чинники формування стратегічної конкурентоспроможності будівельних підприємств Будівельне виробництво № 57, с. 24-30.

5. Бєлєнкова О.Ю., Т.Ю. Цифра, Ю.О. Запєчна Оцінка концентрації ринку первинної нерухомості м. Києва та Київської обл. Актуальні проблеми економіки № 6, 2017.

6. Верхоглядова Н. І. Система показників для управління стійкістю функціонування будівельного підприємства /
Н. І. Верхоглядова, І.В. Кононова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 1. – С. 7-10.

7. Ємець Ю.Г. Економічна ефективність як основа конкурентоспроможності підприємства / Ю.Г. Ємець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2013. – № 769. – С.156-160.

8. Ізмайлова К.В. Вплив нематеріальних активів на зміни операційного прибутку будівельних підприємств КНУБА // Шляхи підвищення ефективності будівництва”. – КНУБА, 2016. – Випуск 33.

9. Ліпич Л. Г. Аналізування стану інвестиційної конкуренції в Україні / Л. Г. Ліпич, І. В. Чорнуха // Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку. – Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : збірник наукових праць. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 797. – С.62-102.

10. Девелопмент: [Учеб. пособие] / [Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г.; под ред. проф. Мазура И. И.].
– М. : ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. – 521 с.

11. Миронець І. М. Поняття будівництва і капітального будівництва / І. М. Миронець // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 3. – С. 167-170.

12. Мохненко А.С. Економічна сутність конкуренції і конкурентоспроможності [Електронний ресурс] /
А.С. Мохненко // Таврійський науковий вісник. Науковий журнал, 2010. – Випуск 68.

13. Омельяненко Т. В. Виробнича стратегія та конкурентні переваги підприємства / Т. В. Омельяненко // Стратегія економічного розвитку України [Электронный ресурс] : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Український Союз промисловців і підприємців, Ін-т світової екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [голов. ред. А.П. Наливайко]. – К. : КНЕУ, 2009. – Вип. 24–25. – С. 73-84.

14. Стеценко С.П. Конкурентоспроможність регіону як складова економічної безпеки Науково-виробничий журнал Бізнес-Навігатор. – 2013.- № 30. – С. 265 - 269.

 

References: 

1. Azoyev G.L. (2010). Competitive Strategies. Competition: Analysis, Strategy and Practice. M.: Economics and Marketing Center, 256.

2. Alexandrova, Yu.Yu. (2007). Problems of Competitiveness to Modern Economics. Problems of Modern Economics, 1 (21).

3. Artemovich, V.I. (2011). Housing construction – the current state and prospects of development [Electronic resource] / V. Artemovich // XI International economic forum "Economic integration – national priorities" Truskavets. – October 14-15, 2011. – Access Mode: http://holding.eko-dim.com/i/files/______.pdf

4. Belenkova, O.Yu. Tendens of the development of the construction industry as factors of the formation of strategic competitiveness of construction enterprises. Construction industry, 57, 24-30.

5. Belenkova, O.Yu., Tsifra, T. Yu., Zapechnaya, Yu.O. (2017). Estimation of concentration of the primary real estate market of Kyiv and Kyiv region. Actual problems of economy, 6.

6. Verhozhlodnaya ,N.I. (2011). The system of indicators for controlling the stability of the functioning of a construction enterprise / N.I. Verkhoglylova, I.V. Kononova // Bulletin of the Khmelnitsky National University, 1, 7-10.

7. Yemet`s Yu.G. (2013). Economic efficiency as the basis of enterprise competitiveness. The Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Series "Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and development problems", 769, 156-160.

8. Izmailova K.V. (2016). Effect of intangible assets on changes in operating profit of construction enterprises of KNUBA "Ways to increase the efficiency of construction". KNUBA 2016. Issue 33.

9. Lipych, L.G. (2014). Analysis of the state of investment competition in Ukraine / L.G. Lipych, I.V. Chornukha // Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic": a collection of scientific works. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing, 797, 62-102.

10. Mazur, I.I., Shapiro, V.D., Olerogge, N.G. (2004). Development: [Tutorial. allowance]. M.: ZAO Izdatelstvo "Ekonomika", 521.

11. Mironets, I.M. (2009). The concept of construction and capital construction. Bulletin of Economic Judicial Proceedings, 3, 167-170.

12. Mokhnenko, A.S. (2010). The Economic Essence of Competition and Competitiveness [Electronic Resource]. Tavriysky Scientific Bulletin. Scientific Journal, 68.

13. Omelyanenko, T. (2009). Production Strategy and Competitive Benefits of the Enterprise. Strategy of Economic Development of Ukraine [Electronic resource]: Sb. sciences Works / Ministry of Education and Science of Ukraine, State University "Kievsky National University. econ Un-t them. V. Hetman ", Ukrainian Union of Industrialists and Entrepreneurs, Institute of World Economics. and intern relations of NASU; [heads Ed. AP Nalyvaiko]. K.: KNEU, 24-25, 73-84.

14. Stetsenko, S.P. (2013). Competitiveness of the region as a component of economic security Scientific and production magazine Business Navigator, 30, 265-269.