ВПЛИВ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ НА ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Заголовок (російською): 
ВЛИЯНИЕ СЕЗОННЫХ КОЛЕБАНИЙ НА СТОИМОСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Заголовок (англійською): 
INFLUENCE OF SEASONAL FLUCTUATIONS ON COST PARAMETERS OF CONSTRUCTION PRODUCTION
Автор(и): 
Стеценко С.П.
Бєлєнкова О.Ю.
Лиитвиненко О.В.
Автор(и) (англ): 
Stetsenko Sergii
Bielienkova Olga
Lytvynenko Oleksandr
Ключові слова (укр): 
будівельне підприємство; вартість будівельних матеріалів; виручка від реалізації продукції; циклічність; сезонні коливання
Ключові слова (рус): 
строительное предприятие; выручка от реализации продукции; цикличность; сезонные колебания
Ключові слова (англ): 
construction company; revenue from product sales; cyclical; seasonal fluctuations
Анотація (укр): 
Будівництво є одним із секторів національної економіки, які мають виражену сезонність. Вплив сезонних коливань потрібно враховувати при прогнозуванні доходів та витрат підприємства, виборі політики ціноутворення та формуванні оборотних активів будівельного підприємства. На рівні окремого будівельного підприємства надзвичайно важливим завданням є розробка заходів з антикризового управління, створення інструментарію, який дозволяє адаптуватись до економічної циклічності та уникнути економічної кризи. У статті запропоновано комплекс заходів, що допоможуть підприємству враховувати вплив циклічних коливань у власній діяльності та упереджувати кризовий розвиток. У результаті урахування чинника циклічності будівельне підприємство має змогу більш точно прогнозувати показники власної діяльності.
Анотація (рус): 
Строительство является одним из секторов национальной экономики, которые имеют выраженную сезонность. Этот фактор нужно учитывать при прогнозировании доходов и расходов предприятия, выборе политики ценообразования и формировании оборотных активов строительного предприятия. На уровне отдельного строительного предприятия важнейшей задачей является разработка мероприятий по антикризисному управлению, создание инструментария, который позволяет адаптироваться к экономической цикличности и избежать экономического кризиса. В статье предложен комплекс мер, которые помогут предприятию учитывать влияние циклических колебаний в собственной деятельности и предупреждать кризисное развитие. В результате учета фактора цикличности строительное предприятие имеет возможность более точно прогнозировать показатели собственной деятельности.
Анотація (англ): 
Construction is one of the sectors of the national economy, which have a strong seasonality, this factor should be considered when forecasting revenues and expenditures of enterprise, choice of pricing policies and the formation of circulating assets of construction companies. At the level of individual building enterprise essential task is to develop measures for crisis management, creating tools that allows you to adapt to economic cyclical and avoid crisis. The paper proposes a set of measures that will help the company to consider the impact of cyclical fluctuations in their activities and uperedzhuvaty crisis development. As a result of cyclical factors into account construction company can more accurately predict its performance.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 32, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 32, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
03 Октябрь 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Скрипник А.Л. Антициклічне управління будівельними підприємствами України як форма їх захисту від негативних наслідків економічної циклічності [Електрон. ресурс]  / А.Л. Скрипник, Ю.О.Ткаченко // Проблеми системного підходу в економіці. –К.:електронне видання, 2010. – вип.2.– Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/pspe/2010_2/index.html
 2. Паліга Н.Б. Механізми реалізації антикризової політики держави в будівельній галузі: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.03 [Електронний ресурс] / Н.Б. Паліга; Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2009. 20 с.
 3. Чувардинський О. Г. Стратегічне планування – основа передкризового управління у капітальному будівництві: наукові праці МАУП [Текст]: [збірник]. – К.: МАУП, 2001. – С. 74-77.
 4. Мухаррамова Э.Р. Формирование стратегии антикризисного управления в строительстве: на примере Республики Татарстан: диссертация кандидата экономических наук: 08.00.05 Москва, 2003 202 c.
 5. Джаман М.А. Ключевые факторы антикризисного управления в строительных организациях. – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001. – 115 с.
 6. Бєлєнкова О.Ю. Вплив сезонних коливань на оборотні активи будівельного підприємства. [Текст.] /
  О.Ю. Бєлєнкова// Інвестиції: практика та досвід – 2015. – № 19 (травень)
  . – С.48 – 53.
 7. Ізмайлова К. В. Система експертизи ефективності інвестиційних на стадії техніко-економічного обґрунтування / К. В. Ізмайлова, О. В. Ізмайлова // Управління розвитком складних систем. – 2010. – Вип. 4. – С. 45-54.
 8. Ізмайлова К. В., Бєлєнкова О. Ю. Імітаційне моделювання розвитку будівельного підприємства [Електронний ресурс] // Проблеми системного підходу в економіці. – 2007. – Вип.4. – Режим доступу: http : // www. nbuv. gov. ua/ e-journals / PSPE/2007-3/Belenkova_307.htm
 9. Гойко А.Ф., Гриценко Ю.О. Методика складання нормативів кошторисної вартості по укрупнених видах робіт об’єктів реконструкції житла. – К.: Економіка та держава, № 12, 2006. – С. 28-33.

 

References: 

1. Skrypnyk, A.L., Tkachenko, Y.O. (2010). Countercyclical management of construction enterprises in Ukraine as a form of protection against the negative effects of cyclical economic. Problems of system approach in economy, 2. Access: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/pspe/2010_2/index.html

2. Paliha, N.B. (2009). Mechanisms for implementation of anti-crisis policy in the construction industry: Author. Dis. candidate. Econ. Sciences: 08.00.03 [electronic resource] / NB Paliha; Classical. private. Univ, 20.

3. Chuvardynskyy, A.G. (2001). Strategic planning – the basis of pre-crisis management in capital construction, scientific papers AIDP, 74-77.

4. Muharramova, E.R. (2003). Formation of anti-chrisis management strategy in the construction: the example of the Republic of Tatarstan: PhD thesis (Econ.).

5. Dzhaman, M.A. (2001). Key factors of anti-chrisis planning of building management in organizations, 115.

6. Bіelіenkova, O. (2015). The impact of seasonal fluctuations in current assets construction company. Investment: Practice and Experience, 19, 48–53.

7. Іzmajlova, K.V. & Іzmajlova, О.V. (2010). The system of investment expertise at the stage of feasibility study. Management of Development of Complex Systems, 4, 45-54.

8. Іzmajlova, K.V. & Belenkova, O.Yu. (2007). Simulation of construction company [Electronic resource] // Problems systematic approach to the economy, 4. Access mode: http : // www. nbuv. gov. ua/ e-journals / PSPE/2007-3/Belenkova_307.htm

9. Gojko, A.F. & Gricenko, Yu.O. (2006). Method of regulations for the estimated cost of aggregated forms of work objects reconstruction of housing. Kyiv, Ukraine: Business and government, 12, 28 - 33.