ЗАСТОСУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФРАКТАЛІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ ІТ РЗО ЯК ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Заголовок (російською): 
ПРИМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ФРАКТАЛОВ ДЛЯ АНАЛИЗА ІТ РЗО КАК ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Заголовок (англійською): 
APPLICATION OF FRAKTICAL PROPERTIES FOR ANALYSIS OF IT RZO AS A DYNAMIC SYSTEM
Автор(и): 
Цюцюра М.І.
Автор(и) (англ): 
Tsiutsiura Mikola
Ключові слова (укр): 
ІТ РЗО – інформаційна технологія розвитку змісту освіти; обмін інформацією; фрактальна модель системи ідентифікаторів ІТ РЗО
Ключові слова (рус): 
ІТ РЗО – информационная технология развития содержания образования; обмен информацией; фрактальная модель системы идентификаторов ІТ РЗО
Ключові слова (англ): 
IT RZO - information technologies of educational content development; information exchange; fractal model of the system of identifiers of IT RZO
Анотація (укр): 
Важливими завданнями закладів вищої освіти є розробки адаптованих та динамічних інформаційних систем і технологій розвитку освіти. Для аналізу складних процесів навчальної сфери при швидкій зміні ситуацій, подій доцільно використати фрактальний аналіз, який дозволяє своєчасно передбачити, спрогнозувати ситуацію і дати їй оцінку за рахунок його характерних властивостей самоподоби і пам’яті про свої початкові умови. Обґрунтовано доцільність переходу інформаційних систем в хмарне середовище, яке має суттєві економічні переваги над традиційними моделями інформаційних технологій. Порівняльний аналіз традиційних і хмарних моделей показує, що завдяки хмарним обчисленням ІТ послуги надаються дешевше, швидше і якісніше.
Анотація (рус): 
Важными задачами высших учебных заведений являются разработки адаптированных и динамических информационных систем и технологий развития образования. Для анализа сложных процессов учебной сферы при быстром изменении ситуаций, событий целесообразно использовать фрактальный анализ, который позволяет своевременно предсказать, спрогнозировать ситуацию и дать ей оценку за счет его характерных свойств самоподобия и памяти о своих начальные условия. Обоснована целесообразность перехода информационных систем в облачную среду, которая имеет существенные экономические преимущества над традиционными моделями информационных технологий. Сравнительный анализ традиционных и облачных моделей показывает, что благодаря облачным вычислениям ІТ услуги предоставляются дешевле, быстрее и качественнее.
Анотація (англ): 
The important tasks of institutions of higher education are the development of adapted and dynamic information systems and technologies for the development of education. For the analysis of complex processes in the field of learning, with a high degree of change in situations, events it is expedient to use a fractal analysis, which allows timely predict, predict the situation and give it an estimate due to its characteristic properties of self-identity and memory of its initial conditions. The feasibility of the transition of information systems in a cloud environment, which has significant economic advantages over traditional models of information technologies, is substantiated. Comparative analysis of traditional and cloud-based models shows that thanks to cloud computing IT services are provided cheaper, faster and better.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 32, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 32, 2017
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
21 Октябрь 2017
Номер збірника: 
Розділ: 
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Мандельброт Б. Мультифрактальная прогулка вдоль Уолл Стрит. – Scientific American, 1999. –230 с.
 2. Пономаренко Л.А., Цюцюра М.І. Побудова тривимірних об’єктів з використання теорії фракталів. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2008. – Вип. 24. – С. 12–19.
 3. Цюцюра М.І. Алгоритми стиснення зображень за допомогою фракталів. Тези доповідей.  Конф. Молодих вчених КНУБА 1-3 листопада 2011. К.: КНУБА, 2011. – – С. 180-181.
 4. Цюцюра М.І. Вбудовані механізми підвищення ефективності управління проектами розвитку освіти. Конференція Молодих вчених КНУБА 12-14 листопада 2013 – К.: КНУБА, 2013. – С. 18-19.
 5. Цюцюра С.В. Моделі управління інноваційними проектами підприємств модернізації. [Текст] / С.В. Цюцюра, М.І. Цюцюра // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. праць. – Луганськ: Східноукраїнський нац. ун-т ім. В.Даля, 2008. – № 2 (26). – С. 5–12.
 6. Гавердовский А. Нельзя автоматизировать хаос. Доступен по URL: http://www.cfin.ru

 

References: 
 1. Mandelbrot, B. (1999). Multifractal walk along Wall Street. Scientific American, 230.
 2. Ponomarenko, L.A., Tsyutsura, M.I. (2008). Construction of three-dimensional objects using the theory of fractals. Problems of increasing the efficiency of infrastructure: Zb. sciences works. K.: NAU, 24, 12-19.
 3. Tsiutsiura, M.I. (2011). Image compression algorithms using fractals. Abstracts of reports. Conf. Young Scientists KNUBA November 1-3, 2011. K.: KNUBA, 180-181.
 4. Tsiutsiura, M.I. (2013). Integrated mechanisms for improving the efficiency of management of education development projects. Conference of Young Scientists KNUBA November 12-14, 2013. K.: KNUBA, 18-19.
 5. Tsiutsiura, S.V. (2008). Models of management of innovative projects of modernization enterprises. [Text] / SV Tsiutsiura, MI Tsiutsiura // Project management and production development: Zb. sciences works. Lugansk: East-Ukrainian nation Un-t them. V. Dalya, 2 (26), 5-12.
 6. Gaverdovsky, A. It is impossible to automate chaos. Available at URL: http://www.cfin.ua