МАТЕМАТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА БАЗІ НЕЧІТКИХ ГРАФІВ

Заголовок (російською): 
Математический инструментарий планирования деятельности строительной организации на базе нечетких графов
Заголовок (англійською): 
Mathematical tool of activity’s planning for building organization on the fuzzy graph base
Автор(и): 
В.І.Доненко
Ключові слова (укр): 
еволюційно-генетичний алгоритм, календарне планування, нечіткі дані, якість рішення
Анотація (укр): 
Розглянуто питання пов’язані з формуванням науково-прикладного інструментарію моделювання та планування операційної діяльності будівельної організації на ринку будівельних послуг в умовах кризових явищ, що притаманні економіці України, із застосуванням графоаналітичного апарату, який ґрунтується на класі нечітких орієнтованих графів для підвищення якості рішень еволюційно-генетичних алгоритмів. Запропоновано автентичний алгоритм вибору одного з двох нечітких чисел.
Анотація (рус): 
Рассмотрено вопрос связанный с формированием научно-прикладного инструментария моделирования и планирования операционной деятельности строительной организации на рынке строительных услуг в условиях кризисных явлений, что присущие экономике Украины, с применением графоаналитического аппарата, который основывается на классе нечетких ориентированных графов для повышения качества решений эволюционно-генетических алгоритмов. Предлагается алгоритм выбора одного из двух нечетких чисел.
Анотація (англ): 
This article study addresses the issue related to the formation of scientific and application modeling tools and planning operations building organization in the market for construction services in a crisis that is inherent in the Ukrainian economy, using the graph-analytical system, which is based on the class of fuzzy directed graphs to improve the quality of solutions to evolution genetic algorithms. Propose an algorithm to select one of two fuzzy numbers.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 5, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
28 Январь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Запорізька державна інженерна академія, Запоріжжя
Литература: 

1. Доненко В.І. Теоретичні основи оновлення існуючих еволюційних методів вирішення організаційно-технологічних питань у діяльності будівельних організацій / В. І. Доненко // Управління розвитком складних систем. – 2011. – Вип. 03 (03). – С. 18 – 24.

2. Емельянов В.В. Теория и практика эволюционного моделирования / В.В. Емельянов, В.В. Курейчик,
В.М. Курейчик – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 432 с.

3. Cantu-Paz E. Efficient and accurate parallel genetic algorithms. – Massachusetts: Kluwer Academic Publishers, 2001. – 162 p.