ЗАСТОСУВАННЯ РЕФЛЕКТОРНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ПРИРОДНОМОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ

Заголовок (російською): 
Использование рефлекторных систем обработки естественно-языковой информации для управления проектами
Заголовок (англійською): 
Application of the reflex systems of natural language processing of information in project management
Автор(и): 
Ю.М.Тесля., Т.В.Савельєва., О.М.Курілко., Ю.О.Остапчук., П.В.Каюк
Ключові слова (укр): 
природномовна система, управління проектами, теорія несилової взаємодії
Анотація (укр): 
Розглянуто проблему створення на базі математичного апарату теорії несилової взаємодії моделей функціонування систем обробки природномовної інформації. Класифіковано задачі, які зможуть вирішувати такі системи в управлінні проектами.
Анотація (рус): 
Рассмотрен вопрос создания, на базе математического аппарата теории несилового взаимодействия, моделей функционирования систем обработки естественно-языковой информации. Классифицированы задачи, которые смогу решать такие системы в управлении проектами.
Анотація (англ): 
The question on the creation of functioning models of natural language information processing systems on the basis of mathematical apparatus of non-force interaction theory was considered. The problems which can be solved by such systems in project management were classified.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 5, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
28 Январь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури,Київ; Черкаський державний технологічний університет, Черкаси
Литература: 
  1. Попов Э.В. Общение с ЭВМ на естественном языке / Э.В Попов.- М.: Наука, 1982.- 360с.
  2. Бондаренко М.Ф. Основи теорії синтезу надшвидкодіючих структур мовних систем штучного інтелекту /  М.Ф. Бондаренко ХДТУРЕ.- К.: 1997.- 264с.
  3. Тесля Ю.М. Застосування теорії інформаційної взаємодії до побудови систем класифікації образів//Працi сьомоі мiжнародної конференцiї "Укробраз 98", Київ, 26-30 жовтня 1998р. с.122-123.
  4. Тесля Ю.М., Застосування теорії інформаційної взаємодії до побудови систем смислового пошуку інформації /  Ю.М. Тесля, О.М. Косенкова // Радиоэлектроника и информатика,2000.-№1.-С.103-105.
  5. Файн В.С. Распознавание образов и машинное понимание естественного язика /В.С. Файн .-М.: Наука, 1987.-173с.
  6. Тесля Ю.Н. Введение в информатику природы/Ю.М. Тесля//.К.: Маклаут, 2010.- 255 с.
  7. Тесля Ю.Н., Тимченко А.А. Опыт разработки и применения в строительстве инструментальных программных средств естественно-языкового общения/ Ю.Н. Тесля, А.А.Тимченко //Тезисы докладов на II международном научно-техническом семинаре "Теоретические и прикладные проблемы моделирования предметных областей системах баз данных и знаний",Туапсе, 20-26 сентября 1993г. Киев: МГП "Тираж". С.226-228.
  8. Олексієнко М.М. Метод прогнозування чисельності захворювань від впливу шкідливих речовин, який базується на моделі несилової взаємодії /М.М.Олексієнко// «Східно-європейський журнал передових технологій».–Харків.– 2009.–№1.–С.34-38.
  9. Тесля Ю.М. Застосування рефлекторного підходу до побудови інтелектуальних систем оцінювання інвестиційних пропозицій /Ю.М.Тесля, П.В.Каюк, М.Л.Чернова//.– Всеук-раїнський збірник наукових праць: Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – Видавництво КНУБА. №73–2009.– С.82-87.