МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ РІВНЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Заголовок (російською): 
Методология разработки системы мониторинга уровня устойчивого развития и экономической безопасности Украины
Заголовок (англійською): 
Methodology of development of the system of monitoring of level of steady development and economic security of Ukraine
Автор(и): 
Н.В.Караєва., Л.О.Левченко., Я.М.Трохименко
Ключові слова (укр): 
моніторинг, сталий розвиток, економічна безпека, ранжирування
Анотація (укр): 
Запропоновано методологічні основи створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу екологічної безпеки й сталого розвитку та ранжирування територій на основі кластерного аналізу за рівнем сталого розвитку.
Анотація (рус): 
Предложены методологические основы создания информационно-аналитической системы мониторинга экологической безопасности и устойчивого развития, ранжирования территорий на основе кластерного анализа по уровню устойчивого развития.
Анотація (англ): 
Methodological bases of creation of the informational-analytical system of monitoring of ecological safety and steady development are offered, ranging of territories on the basis of cluster analysis on the level of steady development.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 5, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
28 Январь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології в економіці
Університет автора: 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ
Литература: 

1.Татаркин А.И. Моделирование устойчивого развития как условие повышения экономической безопасности территории /  Д.С. Львов, А.А. Куклин,
А.Л. Мызин и др.]. – Екатеринбург: Изд–во Уральского университета, 1999. –  276 с.

2. Дергачева В.В. Інформаційно-організаційні основи побудови системи моніторингу та ранжирування територій за рівнем сталого розвитку / В.В.Дергачева, Д.М.Комлик, Н.В. Караєва // Нові технології. – №1 (23) березень, 2009 р. – С.118-121.

3. Згуровський М.З. Сталий розвиток у глобальному і регіональному вимірах: Аналіз за даними 2005 р./ М.З.  Згуровський – К.: НТУУ «КПІ», 2006. – 84 с.

4. World Bank. World Development Report, 1993. – Washington D.C.: World Bank, 1993 – 175 p.

5. Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies. – New York: UN, 2001. – 319 p.

6. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України [електронний ресурс] – режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=9790

7. Система економічної безпеки держави ; за заг. ред. Сухорукова А.І. /Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБО України. – К.: ВД «Стилос», 2009. – 685 с.

8. Варава І. А., Караєва Н.В. Методи кластерного аналізу в задачах регіональної політики // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. 15-17 квітня 2010 р., м. Луганськ. – Луганськ: Phoenix, 2010. – с.245-248.