Аннотації

Автор(и):
Тесля Ю.М., Хлевна Ю.Л.
Автор(и) (англ)
Teslya Іuriy , Khlevna Iuliia
Дата публікації:

13.05.2017

Анотація (укр):

Практика управління знаннями впровадження методології управління проектами не завжди є успішною. Першочергово це пов’язано з динамічністю створення, трансформування, розповсюдження й використання знань при впровадженні методологій управління проектами та тим, що знання виступають як вплив на процес впровадження методології управління проектами. Раціональне управління знаннями, як формалізованого класу впливів, сприяє дії оптимальної реакції системи управління на вплив та впровадженню оптимальної методології управління проектами. Пропонується розглядати області знань в розрізі деякої надбудови над методологією управління проектами у вигляді мета-методології управління проектами. Представлено процес використання запропонованих областей знань для впровадження конкретизованої методології управління проектами. Показано, що запропоновані області знань підвищують ефективність впровадження методологій управління проектами в практику діяльності проектно-орієнтованих підприємств.

Анотація (рус):

Анотація (англ):

Література:

1.    Бушуев, С. Д. National Competence Baseline, NCB UA Version 3.1 [Text] / C. Д. Бушуев, Н. С. Бушуева. – К. : ІРІДІУМ, 2010. – 208 с

2.    Чала О.В. Інтегрована структура інтелектуального капіталу/ О.В. Чала //Бізнес-інформ. – 2013. – № 1.
– С. 208-211

3.    Гогунський В.Д. Система стандартів підприємства для управління знаннями в проектно-керованій організації / В.Д. Гогунський, В.О. Вайсман, В.О. Величко // Праці Одеського політ. ун-ту. – 2011. – Вип. 1 (35). – С 256-261.

4.    Макаров В.Л. Микроэкономика знаний/ В.Л. Макаров, Г.Б. Клейнер - М.: Экономика, 2007. 208 с.

5.    Мильнер Б.З. Управление знаниями: эволюция и революция в организации. М. – 2003. – 176 с.

6.    Бушуев, С.Д. Проектизация бизнеса – эффективная стратегия развития в турбулентном окружении [Презентация] / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева; VI міжнар. конф. “Управління проектами у розвитку суспільства”. Тема: Прискорення розвитку організації на основі проектного управління, Київ, 21 – 22 травня 2009 р. – К.: КнубА, 2009. – 32 с.

7.    Тесля Ю.М. Управління знаннями в моделі несилової взаємодії в проектах/Ю.М. Тесля// Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид- во СНУ ім. В.Даля, 2007. – № 1(21). – С. 515.

8.    Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBоK®) Пятое издание. – 2013 – Project Management Institute, Inc. 14 Campus Boulevard Newtown Square, Pennsylvania 19073-3299 USA.

9.    Єгорченкова Н.Ю. Планування інформаційних ресурсів проектно-орієнтованого підприємства [Текст] /
Н.Ю. Єгорченкова, Н.В. Оберемок, Ю.Л. Хлевна // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 28. – С. 63 – 67.

10.  Teslia I. «Control of informational Impacts on project management / I. Teslia, А. Khlevnyi, I. Khlevna, S. Gerasymenko // "Data Stream Mining and Processing" (DSMP'2016(23.08-26.08). – L.:, 2016. – S. 387 – 392.

References:

1.    Bushuyev, S.D., Bushuyevа, N.S. (2010). National Competence Baseline, NCB UA Version 3.1. Kiev, ІRІDІUM.

2.    Chala, A. (2013). The integrated structure of intellectual capital. Business-Inform, 1, 208-211.

3.    Gogunsky, V.D. et al. (2011). The system of standards for enterprise knowledge management to design-driven organization. Proceedings of the Odessa Polytechnic University, 1, 256-261.

4.    Makarov, V.L. (2007). Microeconomy knowledge. Mоscow, Russia.

5.    Mylner, B.Z. (2003). Knowledge Management: Evolution and revolution in the organization. Mоscow, Russia.

6.    Bushuyev, S.D., Bushuyevа, N.S. (2009). Business Projecting - effective development strategy in a turbulent. Presentation. Kyiv, Ukraine: KNUBA,32.

7.    Tesla, I.M. (2005). Knowledge management model of interaction between non-forcible projects. Lugansk: publishing house EUNU. Volodymyr Dahl, 1(21), 5-15.

8.    PMBоK®,5. (2013). Project Management Institute, Inc. 14 Campus Boulevard Newtown Square, Pennsylvania 19073-3299 USA.

9.    Yehorchenkova, N.I., Oberemok, N.V. & Khlevna, I.L. (2016). Information resources planning concept of project-oriented company. Management of Development of Complex Systems, 28, 63–67. [in Ukrainian].

10.  Teslia, I. et al. (2016). Control of informational Impacts on project management. Data Stream Mining and Processing" (DSMP'2016(23.08-26.08). L., 387–392.