Аннотації

Автор(и):
Смілка В.А.
Автор(и) (англ)
SmilkaVladyslav
Дата публікації:

30.01.2017

Анотація (укр):

Нормативними актами у сфері містобудування та архітектури встановлюється порядок розробки, склад та зміст містобудівної документації і регламентуються окремі процеси містобудівного проектування. Однак, нормативні документи не регулюють питання методики визначення меж розробки містобудівної документації. Місцеві органи містобудування та архітектури повинні бути забезпечені математичним інструментом оцінки меж планування території. В статті описується відповідний метод, який заснований на глибинному, багатоструктурному аналізі виконаних проектів з планування території в період дії Генеральних планів міста Києва, розроблених у 1966 р., 1986 р. та чинного – 2002 р. Дослідження містобудівної документації проведено за такими критеріями: рік розробки, місце розробки, площа, периметр, кількість та довжина граней межі проектування, тип межі. Аналіз дозволив виділити три ключові умови, що визначають ефективність розробки документації: тип межі, площу та мету. Зазначені умови відтворені у математичних величинах, що дозволяють оцінити ефективність встановлення меж розробки детальних планів території. Метод може бути автоматизований в середовищі програмного комплексу аналітичної системи містобудівного моніторингу.

Анотація (рус):

Нормативными актами в сфере градостроительства и архитектуры устанавливается порядок разработки, состав и содержание градостроительной документации, регламентируются отдельные процессы градостроительного проектирования. Однако, нормативные документы не регулируют вопросы методики определения границ разработки градостроительной документации. Местные органы градостроительства и архитектуры должны быть обеспечены математическим инструментом оценки границ планировки территории. В статье описывается соответствующий метод, который основан на глубинном, многоструктурном анализе выполненных проектов по планировке территории в период действия генеральных планов города Киева, разработанных в 1966 г., 1986 г., 2002 г. Исследование градостроительной документации проведено по следующим критериям: год разработки, место разработки в системе города, площадь, периметр, количество и длина граней границ проектирования, тип границы. Анализ позволил выделить три ключевых условия, определяющие эффективность разработки документации: тип границы, площадь и цель разработки. Указанные условия воспроизведены в математических величинах, которые позволяют оценить эффективность установления границ разработки детальных планов территории.

Анотація (англ):

Regulations in the field of urban planning and architecture established procedure development, structure and contents of planning documentation and are governed by separate processes of urban planning. However, no regulations governing the methodology for determining the boundaries of development planning documentation. Local planning and architecture must be provided with a mathematical tool for evaluating the limits of the planning area. The article describes the appropriate method that is based on deep, multistrukturanalysis of completed projects of territory planning in the period of Master Plan Kyiv developed in 1966, 1986 and 2002. Research planning documentation held on the following criteria: year of development, location development, area, perimeter, number and length of the sides of the boundaries of design, type limits. The analysis allowed to identify three key conditions that determine the effectiveness of design documentation, a type of boundaries, area and purpose. These conditions played in mathematical terms, to assess the effectiveness of delineating developing detailed plans for the area. It is assumed that the scope of urban planning can be consciously installed with several assessment of their effectiveness. It can be developed for the purpose of scheduling problem, departmental areas.The method can be automated software system among urban analysis system monitoring.

Література:

1.    Закон України Про основи містобудування: прийнятий 16 листопада 1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2780-12.

2.    Закон України Про регулювання містобудівної діяльності: прийнятий 17 лютого 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3038-17.

3.    Склад та зміст детального плану території: ДБН Б.1.1-14:2012 – [чинний з 01.10.2012]. – К.: Мінрегіон України, 2012. – 22 с. (Державні будівельні норми).

4.    Яргина, З. Н. Основы теории градостроительства [Текст] / З. Н. Яргина, Я. В. Косицкий, В. В. Владимиров,
А. Э. Гутнов, Е. М. Микулина, В. А. Сосновский – М.: Стройиздат, 1986. – 326 с.

5.    Сосновський В. А. Прикладные методы градостроительных исследований: учебн. пособ. / В.А. Сосновський, Н.С. Русакова– М.: Архитектура-С, 2006 – 112 с.

6.    Трухачев Ю. Н. Общая теория градостроительных систем (методологическая концепция) / Ю. Н. Трухачев, – Ростов-на-Дону: Ростовская государственная академия архитектуры и искусства, 2006. – 120 с.

7.    Смілка, В.А. Ідентифікація об’єктів будівництва в системі містобудівного кадастру [Текст] / В.А. Смілка // Управління розвитком складних систем Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 24. – С.125-130.

8.    Гайна, Г.А. Інформаційна технологія управління задачами містобудування [Текст] / Г.А. Гайна, // Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2010. – Вип. 3. – С. 42-47.

9.    Задоров, В.Б. Формирование иерархических информационных моделей обьектов и процессов с использованием онтологій предметных областей [Текст] / В.Б. Задоров, В.В. Демченко, В.Т. Шпирний, І.В. Бондаренко // Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2012. Вип. 10. – С.106-111.

10. Панова, Л.П. Системность архитектурной среды: монографія [Текст] / Л. П. Панова; Харьк. нац. акад. город. хоз-ва – Х: ХНАГХ, 2010. – 235 с.

11. Григоровський П.Є. Методика визначення техніко-економічних показників нового будівництва в ущільнених умовах [Текст] / П. Є. Григоровський, О. С. Молодід, М. І. Надточій // Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2015. Вип. 22 – С. 186-192.

12. Патракеєв І. М. ГІС в управлінні територіями / І. М. Патракеєв; ХНАМГ – Х.: ХНАМГ, 2011. – 115 с.

13. Генеральний план розвитку м. Києва та його приміської зони на період до 2020 року. Том 19. Інститут “Київгенплан”. – К. 2002  – 358 с.

14. Клюшніченко Є.Є. Соціально-економічні основи планування та забудови міст / Клюшніченко Є.Є. – К.: Укрархбудінформ, 1999. – 348с.

15.  Федушко С.С. Розроблення алгоритму визначення адекватності даних інформаційного образу учасника віртуальних спільнот [Текст] / С.С. Федушко, Д.В. Мельник // Управління розвитком складних систем. – К.: КНУБА, 2015. Вип. 27. – С. 132 – 138.

References:

1.   Zakon Ukrayiny Pro osnovy mistobuduvannya: pryiniatyi 16 lystopada 1992 roku [Law of Ukraine «On Principles of Urban planning»]. (n.d.). zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2780-12 [in Ukrainian].

2. Zakon Ukrayiny Pro rehulyuvannya mistobudivnoyi diyal'nosti: pryiniatyi 17 lyutoho 2011 roku [Law of Ukraine «About adjusting of town-planning activity»]. (n.d.). zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3038-17 [in Ukrainian].

3. Sklad ta zmist detal’nogo planu terytorii. Derzhavni budivel`ni normy` [State building codes «The composition and content of the urban cadaster»]. (2013). DBN B.1.1-14:2013 from 1 October 2013. Kyiv: Minregion [in Ukrainian].

4.   Yarhyna, Z.N., Kosytskyy, Ya.V., Vladymyrov, V.V., Hutnov, A.E., Mykulyna, E.M. & Sosnovskyy V.A. (1986). Fundamentals urban planning theory. Moskow, USSR: Stroyyzdat, 326 [in Russian].

5. Sosnovskyi, V.A., & Rusakova, N.S. (2006). Applied methods of urban research: a training manual. Moscow. Russia. [in Russian].

6. Trukhachov, Yu.N. (2006). The general theory of urban systems (methodological concept). Rostov-na-Donu, Russia. [in Russian].

7. Smilka, V.A. (2015). Identification of construction objects in the urban cadastre system. Management of Development of Complex Systems, 24, 125–130. [in Ukrainian].

8. Hayna, H.A. (2010). Information technology of management by the tasks of town-planning. Management of development of complex systems. Kyiv, Ukraine : 3, 42-47 [in Ukrainian].

9. Zadorov, V.B. (2012). Of information hierarchical object model and processes with the use of ontologies object regions  / V. Zadorov., V. Demchenko., V. Shpyrnyy., I. Bondarenko // Management of development of complex systems: Kyiv, Ukraine: 10, 106-111 [in Ukrainian].

10. Panova, L.P. (2010). Arhytekturnyy systematic environment. Kharkiv, Ukraine, 235 [in Russian].

11. Grihorovskiy, P., Molodid, O. & Nadtochiy, N. (2015). The method of determining the technical and econo mic indicators of new construction in compacted conditio. Management of Development of Complex Systems, 22 (1), 186-192 [in Ukrainian].

12. Patrakeev, I.M. (2011). GIS in the management territories. Kharkiv, Ukraine, 115 [in Ukrainian].

13. Master Plan for the city Kyiv and its suburbs for the period 2020. (2002). Kyiv, Ukraine, 358 [in Ukrainian].

14. Klushnichenko, E.E. (1999). Socio-economic foundations of planning and urban development. Kyiv, Ukraine, 348 [in Ukrainian].

15. Fedushko, Solomia & Melnyk, Daryna. (2016). Development of algorithm of adequacy data determination for virtual communities member’ information image. Management of development of complex systems, 27, 132–138 [in Ukrainian].