Аннотації

Автор(и):
Шабала Є.Є., Полторак О.Б.
Автор(и) (англ)
Shabala Yevheniia, Poltorak Olexander
Дата публікації:

30.01.2017

Анотація (укр):

Описано принцип побудови математичної моделі, яка дозволяє визначити причинно-наслідкові зв’язки між дефектами будівельних конструкцій і факторами, що впливають на ці події. Результати цього моделювання повинні бути такими, щоб їх можна було застосовувати для прийняття рішень щодо управління за технічним станом обстежуваних споруд. Розглянуто алгоритм здійснення операції фазифікації. Для будівельних конструкцій необхідно виділити сукупність параметрів стану, які впливають на дефекти будівельних конструкцій, але слабо змінюються з часом. Друга група параметрів стану будівельних конструкцій, під впливом випадково діючих факторів, може змінюватися з часом. Цю особливість можна використати для прогнозування стану споруд. В якості аналізованого пошкодження будівельної конструкції розглядаються тріщини. Наявність і характер тріщин в конструкції встановлюються під час обстеження споруди. Запропонований підхід дозволяє знизити рівень невизначеності при плануванні експлуатаційних впливів на споруди, а також створити передумови автоматизації складної логічної обробки експериментальних і експертних даних.

Анотація (рус):

Описан принцип построения математической модели, которая позволяет определить причинно-следственные связи между дефектами строительных конструкций и факторами, влияющими на эти события. Результаты этого моделирования должны быть такими, чтобы их можно было применять для принятия решений по управлению за техническим состоянием обследуемых сооружений. Рассмотрен алгоритм осуществления операции фаззификации. Для строительных конструкций необходимо выделить совокупность параметров состояния, которые влияют на дефекты строительных конструкций, но слабо меняются со временем. Вторая группа параметров состояния строительных конструкций под влиянием случайно действующих факторов, может меняться со временем. Эту особенность можно использовать для прогнозирования состояния сооружений. В качестве анализируемого повреждения строительной конструкции рассматриваются трещины. Наличие и характер трещин в конструкции устанавливаются при обследовании сооружения. Предложенный подход позволяет снизить уровень неопределенности при планировании эксплуатационных воздействий на сооружения, а также создаются предпосылки автоматизации сложной логической обработки экспериментальных и экспертных данных.

Анотація (англ):

This article describes the principle of mathematical model that allows to determine the causal relationship between defect structures and factors influencing these events. The results of this modeling should be such that they can be used for decision-making on the management of the technical condition survey of buildings. The algorithm phasing of the transaction. For building designs should be allocated a set of state parameters that affect building structures defects, but little change over time. The second group of parameters of building structures under the influence of accidental operating factors may change over time. This feature can be used for predicting the state of structures. As analyzed building structure damage dealt crack. The presence and nature of cracks in structures installed at inspection facilities. The approach can reduce the level of uncertainty in the planning of operational impacts on structures and are prerequisites automate complex logic and expert processing of experimental data.

Література:

1. Міхайленко В.М. Інформаційна технологія оцінки технічного стану елементів будівельних конструкцій із застосуван-ням нечітких моделей [Текст] //О.О. Терентьєв, Б.М. Єременко// – Д.: Строительство, материаловедение, машиност-роение, сб. науч. трудов / Под общ. ред. проф. В.И. Большакова. – Дніпропетровськ, 2013. – №70.
– С. 133 – 141.

2.   Терентьєв О.О. Інформаційна технологія системи діагностики технічного стану будівель на основі дослі-дження мікросейсмічних коливань /Шабала Є.Є, Малина Б.С. – К.: Управління розвитком складних систем,  збірник  наукових праць, вип. 23/2015. – КНУБА, 2015. –  С.133 – 139.

3.   Терентьєв О.О. Моделі визначення фізичного зношення конструктивних елементів будівлі для задач діагнос-тики технічного стану [Текст] / О.О. Терентьєв, О.І. Баліна, Є.Є. Шабала // Управління розвитком складних систем.

– 2016. – № 26. – С. 153 – 157.

4.   Терентьєв О.О. Розробка інформаційної технології проектування та контролю місцеположення мобільних об’єктів [Текст] / О.О. Терентьєв, О.І. Баліна, Є.Є. Шабала, О.С. Турушев // Управління розвитком складних систем.

– 2016. – № 25. – С. 133 – 138.

5.   Міхайленко, В. М. Експериментальні дослідження та реалізація інформаційної системи тестування нейронної мережі для задачі діагностики технічного стану будівель [Текст] / В.М. Міхайленко, О.О. Терентьєв,

Є.Є. Шабала, О.С. Турушев // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 27. – С. 139 – 144.

6.   Каталог приборов неразрушающего контроля качества железобетона. НИИСК Госстроя СССР, [Текст]. – Киев, 1986. – 24 с.

7.   Сімак С.В. Прогнозування ймовірних наслідків розвитку ринкових перетворень у будівельному комплексі /
С.В. Сімак // Сучасні тенденції розвитку менеджменту: збірник матеріалів міжрегіональної наукової конференції. – Запорі-жжя: ЗНУ, 2010. – С. 172-173.

8.   Калинин В.М. Оценка технического состояния зданий: учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова. – М.: ИНФРА – М,2006. – 268 с.

9.   Клименко Є.В. Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд: Навч. посібник / Є.В. Клименко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 304 с.

10. Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд. – К. : НДІБВ, 2003. – 144 с.

References:

1.    Mikhailenko, V.M. (2013). Information technology assessment of technical condition of building constructions elements with the use of fuzzy models [Text] / V.M. Mikhailenko, O.O. Terentyev, B. Eremenko // Construction, materials science, mechanical engineering, Sat. scientific. works under the general editorship of Professor V.I. Bolshakova release. - Dnepropetrovsk, 70, 133-141.

2. Terent’ev, Alexandr & Shabala, Yevgeniya & Malina, Bogdan. (2015). Fundamentals of fuzzy output for problem diagnostics of technical condition of buildings. Management of Development of Complex Systems, 22 (1), 138-143.

3. Terent’ev, Alexandr, Shabala, Yevgeniya & Malina, Bogdan. (2015). Information technology of buildings of technical diagnostic based research microseismic vibrations. Management of Development of Complex Systems,23 (1), 133-139.

4. Terentyev, Olexander. (2015). The Method of Direct Grading and the Generalized Method of Assessment of Buildings Technical Condition [Text]// Olexander Terentyev, Mykola Tsiutsiura// International Journal of Science and Research (IJSR), 4 (7), 827-829.

5. Mikhailenko, V.M. (2014). The experimental results of the expert system for the diagnosis of the problem of technical condition of buildings [Text] / V.M. Mikhailenko, A.A. Terentyev, B. Eremenko // Construction, materials science, mechanical engineering, Sat. scientific. works under the general editorship of Professor VI Bolshakova release. Dnepropetrovsk, Ukraine, 78, 190–195.

6. Terentyev, A.A. (2016). Models wear determining physical structural elements of the building for problems diagnostics of technical state [Text] / A.A. Terentyev, O.I. Balina, E.E. Shabala// Kyiv, Ukraine: Management of development of complex systems, 26, 153-157.

7. Terentyev, A.A. (2016). Development of information technology for the design and monitoring of mobile location objects [Text] / A.A. Terentyev, O.I. Balina, E.E. Shabala, A.S. Turushev // Kyiv, Ukraine: Management of development of complex systems, 25, 133-138.

8. Mikhailenko, V.M. (2016). Experimental research and implementation information system testing neural network tasks for diagnostic of technical condition buildings [Text] / A.A. Terentyev, E.E. Shabala, A.S. Turushev // Kyiv, Ukraine: Management of Development of Complex Systems, 27, 139–144.

9. GOST 8829-84 (State Standard B.V.2.6-7-95) products for construction, concrete and reinforced concrete prefabricated. Methods searched of-load. Rules evaluate the strength, hardness and fracture toughness. USSR State Building, Publisher Standards [Text]. Moscow, Russia, 20.

10. Catalog of instruments for non-destructive quality control of concrete. NIISK Gosstroy USSR [Text]. Kyiv, 24.