Аннотації

Автор(и):
Зельцер Р.Я., Дубінін Д.В.
Автор(и) (англ)
Zel'cer Robert , Dubinin Denis
Дата публікації:

30.01.2017

Анотація (укр):

Запропоновано використовувати цілісну систему формалізації процесів організації будівництва для зменшення відхилень фактичних термінів виконання робіт від їх планових значень (згідно проекту виконання робіт або проекту організації будівництва). Запропоновано методичний підхід до організаційно-структурного забезпечення будівництва згідно з яким будівельні процеси пропонується розглядати за принципом «чорної скриньки», де на вході знаходяться учасники будівництва, ресурси, проектно-кошторисна документація, а на виході фактичні показники виконання будівельного процесу (терміни, трудомісткість і вартість будівництва), які внаслідок дії різноманітних факторів відхиляються від планових показників,розрахованих у складі проектної документації. Для вирішення комплексного завдання щодо покращення якості інформаційного обміну між учасниками будівельного процесу та підвищення точності прогнозування запропоновано організаційно-технологічну модель «Інф-буд», яка призначена для удосконалення інформаційного обміну учасників будівельного процесу, та модель «Рес-буд», яка призначена для прогнозування відхилень реальних термінів постачання ресурсів від проектних.

Анотація (рус):

Предложено использовать целостную систему формализации процессов организации строительства для уменьшения отклонений фактических сроков выполнения работ от их плановых значений (согласно проекта производства работ (ППР) или проекта организации строительства (ПОС)). Предложен методический подход к организационно-структурному обеспечению строительства, в соответствии с которым строительные процессы предлагается рассматривать по принципу «черного ящика», где на входе находятся участники строительства, ресурсы, проектно-сметная документация, а на выходе фактические показатели выполнения строительного процесса (сроки, трудоемкость и стоимость строительства), которые в результате действия различных факторов отклоняются от плановых показателей, рассчитанных в составе проектной документации. Для решения комплексной задачи по улучшению качества информационного обмена между участниками строительного процесса и повышения точности прогнозирования предложена организационно-технологическая модель «Инфо-строй», предназначенная для совершенствования информационного обмена участников строительного процесса, и модель «Рес-строй» – предназначенная для прогнозирования отклонений реальных сроков поставки ресурсов от проектных.

Анотація (англ):

This paper proposes to use an integrated formalization system of construction organization to reduce deviations of actual performance timing of their planned values (according to project performance (PP) or project construction organization (PCO)). The methodical approach to organizational and structural maintenance construction whereby the construction process is proposed to consider on a "black box", where the participants construction, resources, project estimates are located on input, and the output gives actual performance of a construction process (timing, complexity and construction costs) that as a result of various factors deviate from the targets, designed as a part of project documentation. To solve the complex task of improving the quality of information exchange between the participants of the construction process and improve the accuracy of prediction we propose organizational and technological model of "inf-bud" is designed to improve information sharing between participants in the construction process, and the model "Res-bud" – designed for forecasting variations real timing of project resource supply.

Література:

1.    Ушацький С.А. Організація будівництва/ С.А. Ушацький, Ю.П. Шейко, Г.М. Тригер: Підручник. – К., 2007. – 521 с.

2.    Асаул А.Н. Формирование и оценка организационных структур управления в компаниях инвестиционно-строительного комплекса [Текст] / А.Н. Асаул, Н.А. Асаул, А.В. Симеонов. – СПб.: ГАСУ. – 2009 -258 с.

3.    Миняйленко А. И., Зельцер Р. Я. Эффективность использования средств малой механизации в строительстве УССР [Текст]. – 33 с.

4.    Беленкова О. Ю., ШаоцинГао Инвитализация каксредство повышения эффективности реконструкции "поселков в городе". Молодий вчений» № 2 (17) лютий, 2015 р. – C. 932-936.

5.    Тугай О.А. Формуваннясучасних моделей організаційних структур для адаптаціїбудівельноговиробництва до евростандартів/ О.А. Тугай, Ю.А. Чуприна, О.В. Сліпенчук // Збірник наукових праць “Управління розвитком складних систем”. – 2011. – № 6. – C. 77-83.

6.    Ізмайлова К. В. Система експертизи ефективності інвестиційних на стадії техніко-економічного обґрунтування / К. В. Ізмайлова, О. В. Ізмайлова // Управління розвитком складних систем. – 2010. – Вип. 4. – С. 45-54.

7.    Ізмайлова К. В., Бєлєнкова О. Ю. Імітаційне моделювання розвитку будівельного підприємства [Електронний ресурс] // Проблеми системного підходу в економіці. – 2007. – Вип.4.– Режим доступу: http : // www. nbuv. gov. ua/ e-journals / PSPE/2007-3/Belenkova_307.htm

8.    Гойко А.Ф., Гриценко Ю.О. Методика складання нормативів кошторисної вартості по укрупнених видах робіт об’єктів реконструкції житла. – К.: Економіка та держава, № 12, 2006. – С. 28-33.

9.    Дубінін Д.В. Методичні основи створення бінарної системи управління ресурсним забезпеченням будівництва/Р.Я Зельцер, Д.В. Дубінін // Будівельне виробництво – 2015. – Вип. 58. – С. 13-17.

10. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы / Б. Мандельброт. – М.: Институт компьютерных исследований, 2002. – 656.

11. Стрижак Т. Г., Коновалова Н. Р. Математический анализ. – К.: Либідь,1995. – 240 с.

12. Кучанський, О. Ю. Прогнозування часових рядів методом співставлення зі зразком [Текст] / О.Ю. Кучанський, В.В. Ніколенко // Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 22 (1). – С. 101-106.

13. Берзлев (Кучанський) О.Ю. Методика передпрогнозного фрактального аналізу часових рядів [Текст] / О.Ю. Берзлев // Управління розвитком складних систем. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 76-81.

14. Берзлев, О.Ю. Метод прогнозування знаків приростів часових рядів / О.Ю. Берзлев // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2013. – Вип. 2/4, ном. 62. – С. 8-11.

15. Ізмайлова К.В. Імітаційне моделювання розвитку будівельного підприємства / К.В. Ізмайлова, О.Ю. Бєлєнкова. – Problems of a systemic approach to the economy enterprises, 4, 2007 http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/EPSAE/article/view/3953

References:

1.    Ushatskyy, S.A. & Shejko, J.P. & Trigger, G.M. (2007). Construction management. Textbook. Kyiv, Ukraine, 521.

2.    Asaul, A.N. & Asaul, N.A. & Simeonov, A.V. (2009). Formation and evaluation of management structures in organized Company Construction investment-complex [Text]. St. Petersburg: kerosene, 258.

3.    Mynyaylenko, A.I. & Seltzer, R.J. Efficiency Using funds Malaya mechanization in the construction of USSR [Text], 33.

4.    Belenkova, O. Yu. & Shaocin, Gao. (2015). Inventory as a means of increasing the efficiency of reconstruction of "Towns in the city". Kyiv, Ukraine: young scientist, 2(17), 932-936.

5.    Tugay, O.A., Chupryna, Y.A. & Slipenchuk, A.V. (2011). Formation of modern models of organizational structures to adapt to the European standard building production. Management of Development of Complex Systems, 6, 77-83.

6.    Іzmajlova K.V. & Іzmajlova О.V. (2010). The system of investment expertise at the stage of feasibility study. Management of Development of Complex Systems, 4, 45-54.

7.    Іzmajlova K.V. & Belenkova, O.Yu. (2007). Simulation of construction company [Electronic resource] // Problems systematic approach to the economy, 4. Access mode: http : // www. nbuv. gov. ua/ e-journals / PSPE/2007-3/Belenkova_307.htm

8.    Gojko, A.F. & Gricenko, Yu.O. (2006). Method of regulations for the estimated cost of aggregated forms of work objects reconstruction of housing. Kyiv, Ukraine: Business and government, 12, 28-33.

9.    Dubinin, Denis & Zel'cer, Robert. (2015). Teaching the basics of creating a binary resource management software construction. Kyiv, Ukraine: Construction production, 58, 13-17.

10. Mandelbrot, B. (2002). Fraktal Geometry of Nature. Moscow, Russia: Institute of research of computer, 656.

11. Stryzhak, T.G. & Konovalovа, N.R. (1995). Mathematical analysis. Kyiv, Ukraine: Lybid, 240.

12.     Kuchansky, Alexander & Nikolenko, Volodymyr. (2015). Pattern matching method for time-series forecasting. Management of Development of Complex Systems, 22 (1), 101-106.

13.     Berzlev (Kuchansky), O.Yu. (2013). Methods of pre-sale fractal time series analysis. Management of Development of Complex Systems, 16, 76-81.

14.     Berzlev, O.Yu. (2013). The method of forecasting signs increments of time series. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2/4, 62, 8-11.

15.     Izmaylova, K.V. & Belenkova, O.Yu. (2007). Simulation of construction company. Problems of a systemic approach to the economy enterprises, 4. http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/EPSAE/article/view/3953