Аннотації

Автор(и):
Гусєва Ю.Ю., Мартиненко О.С., Чумаченко І.В.
Автор(и) (англ)
Husieva Yuliia, Martynenko Oleksandr , Chumachenko Igor
Дата публікації:

21.07.2017

Анотація (укр):

Будь-які проекти стикаються зі змінами, значна частка яких є результатом змін у вимогах ключових стейкхолдерів проекту. Отже, однією з актуальних задач стейкхолдер-менеджменту є відстеження виконання вимог зацікавлених сторін під час реалізації проекту. Запропоновано використання відповідного методу, який стверджує, що закріплення певних вимог стейкхолдерів за окремими роботами проекту дозволяє відстежувати їх виконання у часі відповідно до обсягу фактично витрачених ресурсів за аналогією з методом освоєного обсягу. Наведено функціональну модель запропонованого методу. Розроблено інструментальні засоби реалізації методу моніторингу вимог у проекті в середовищі MS Project.

Анотація (рус):

Любые проекты сталкиваются с изменениями, значительная часть которых является результатом изменений в требованиях ключевых стейкхолдеров проекта. Таким образом, одной из актуальных задач стейкхолдер-менеджмента является отслеживание выполнения требований заинтересованных сторон при реализации проекта. Предложен метод, позволяющий путем закрепления определенных требований стейкхолдеров за отдельными работами проекта отслеживать их выполнение во времени в соответствии с объемом фактически израсходованных ресурсов по аналогии с методом освоенного объема. Приведена функциональная модель предложенного метода. Разработаны инструментальные средства реализации метода мониторинга требований в проекте в среде MS Project.

Анотація (англ):

Any projects face changes, much of which is the result of changes in the requirements of the key project stakeholders. Researches in the field of project management indicate that the processes of requirements management are not formalized. Thus, one of the topical tasks of stakeholder management is to monitor the implementation of the stakeholders’ requirements during the implementation of the project. The purpose of this article is to improve the effectiveness of the stakeholder’s requirements monitoring in the project by developing a tool for monitoring the requirements in the project. The use of the appropriate method is proposed, which asserts that the consolidation of specific requirements of stakeholders for individual project activities allows tracking their implementation in time in accordance with the amount of actually spent resources by analogy with the method of the earned value. The functional model of the proposed method is given. Tools for implementing of the method of project requirements monitoring in MS Project environment have been developed.

Література:

1.    A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition. Newtown Square, Pa.: Project Management Institute, Inc., 2013. – 614 p.

2.    Requirements Management: A Practice Guide. – Newtown Square, Pa.: Project Management Institute, Inc., 2016. – 93 p.

3.    Business Analysis for Practitioners: A practice Guide. – Newtown Square, Pa.: Project Management Institute, Inc., 2015. – 206 p.

4.    A Guide To The Business Analysis Body Of Knowledge – 3d Edition – IIBA, 2015 – 657 p.

5.    The Agile Extension to the BABOK® Guide –  IIBA, 2013 – 134 p.

6.    Kotonya Gerald. Requirements Engineering: Processes and Techniques / Gerald Kotonya, Ian  Sommerville. –  John Wiley & Sons, 1998. – 294 p.

7.    Value standard and body of knowledge – Value Standard and Body of Knowledge SAVE International Value Standard [Electronic resource]. – Access mode: https://www.wsdot.wa.gov/NR/rdonlyres/34FFE1E3-BCC1-444D-93E4-D4DCF6BA3C3B /0/WhatIsVE.pdf

8.    Бушуєв С.Д., Бойко О.О. Формування потоку цінності володіння в Канбан при реалізації проектів розробки програмного забезпечення //Управління розвитком складних систем. – 2014. – № 20 (1). – С. 17-20.

9.    Гусєва Ю. Ю. Процесний підхід до моделювання і моніторингу вимог зацікавлених сторін / Ю.Ю. Гусєва,
О.С. Мартиненко, І. В. Чумаченко // Інформаційні технології та інновації в економіці, управлінні проектами та програмами: монографія / за заг. ред. В.О. Тімофєєва, І.В. Чумаченка. – Х.: ХНУРЕ, 2016. – С. 289-296.

10.  Гусєва, Ю.Ю. Управління зацікавленими сторонами освітніх проектів / Ю.Ю. Гусєва, І.В. Чумаченко,
М.В. Сидоренко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х.: НТУ «ХПІ», 2016. – № 2 (1174). – С. 8-12.

11.  Practice Standard for Earned Value Management. Newtown Square, Pa. : Project Management Institute, Inc., 2005.
 – 56 p.

References:

1.    Project Management Institute. (2013). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide). Newtown Square, Pa: Project Management Institute.

2.    Project Management Institute. (2016). Requirements Management: A Practice Guide. Newtown Square, Pa.: Project Management Institute.

3.    Project Management Institute. (2015). Business Analysis for Practitioners: A practice Guide.  Newtown Square, Pa.: Project Management Institute.

4.    Brennan, K. (2015). A Guide to the business analysis body of knowledge (BABOK guide) (3.0.). International Institute of Business Analysis.

5.    International Institute of Business Analysis. (2013). The Agile Extension to the BABOK® Guide. IIBA.

6.    Kotonya, Gerald & Sommerville, Ian. (1998). Requirements Engineering: Processes and Techniques. John Wiley & Sons.

7.    Value Standard and Body of Knowledge SAVE International Value Standard. (2007). Value standard and body of knowledge. Value Standard and Body of Knowledge SAVE International Value Standard.

8.    Bushuev, S.D. & Boiko, О.О. (2014). Formation of flow values in the possession of Kanban in the implementation of software development projects. Management of Development of Complex Systems, 20 (1), 17-20.

9.    Husieva, Yu.Yu., Martynenko, O.S. & Chumachenko, I.V. (2016). Process approach to modeling and monitoring of stakeholder requirements. Information technology and innovation in economics, project management and programs, 289-296.

10.  Husieva, Yu.Yu., Sydorenko, M.V., Chumachenko, I.V. (2016). Educational projects stakeholder management. Bulletin of NTU" KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio, Program and Project Management, 6(2 (1174)), 8-12.

11.  Project Management Institute. (2005). Practice Standard for Earned Value Management. Newtown Square, Pa.: Project Management Institute.