Аннотації

Автор(и):
Максимова Ю.С.
Автор(и) (англ)
Maksymova Yuliia
Дата публікації:

28.07.2017

Анотація (укр):

Сьогодні важливими питаннями є створення єдиного інформаційного простору для розробників і користувачів містобудівної документації з метою забезпечення можливості організації оперативного обміну даними між учасниками містобудівної діяльності. Виникає необхідність переходу від картографічного до геоінформаційного моделювання та прогнозування розвитку території на основі багатофакторного аналізу просторової взаємодії об'єктів і явищ міського середовища. В роботі розглянуто структуру та загальні вимоги до об’єктно-реляційної моделі геопросторових даних, що містять проектні рішення генерального плану. Моделі за методологією об’єктно-орієнтованого підходу реалізують методи, які дозволяють відслідковувати динаміки в процесі реалізації концепцій генерального плану або його зміни, що потребує моделювання поведінки об’єктів містобудування.

Анотація (рус):

Сегодня к одной из актуальных задач относится создание единого информационного пространства для разработчиков и пользователей градостроительной документации с целью обеспечения возможности организации оперативного обмена данными между участниками градостроительной деятельности. Возникает необходимость перехода от картографического к геоинформационному моделированию и прогнозированию развития территории на основании многофакторного анализа пространственного взаимодействия объектов и явлений городской среды. В работе рассмотрена структура и общие требования к объектно-реляционной модели геопространственных данных, содержащих проектные решения генерального плана. Модели по методологии объектно-ориентированного подхода реализуют методы, которые позволяют отслеживать динамики в процессе реализации концепций генерального плана или его изменения, что требует моделирования поведения объектов градостроительства.

Анотація (англ):

Today, an important issue is the creation of a common information space for developers and users of urban planning documentation to ensure the possibility of organizing an operational data exchange between participants of the urban development. There is a need to transit from cartographic to geoinformatic modeling and predicting the development of the territory based on a multifactorial analysis of the spatial interaction of urban environment objects and phenomena. The structure and general requirements for geospatial data object-relational model that contains project solutions of the master plan are considered. Models build on object-oriented approach methodology implements methods that tracks the dynamics during the master plan concepts or its change realization, which requires modeling of urban objects behavior. Object-relational database management system (ORDBMS) with spatial extensions can be the environment for implementation of such models. The proposed model provides automatization of geoformation technology from creation to use of data sets in decision-making geographic information systems for territory management.

Література:

1.   Гайна Г. А. Інформаційна технологія управління задачами містобудування [Текст] / Г. А. Гайна // Управління розвитком складних систем. 2010. №3. С. 42 −47.

2.   Гайна Г. А. Концепція багатомодельного підходу до розробки інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень у містобудівництві [Текст] / Г. А. Гайна // Управління розвитком складних систем. 2010. №1. С. 42 −47.

3.   Лященко, А. А. Архітектура сучасних ГІС на основі Баз геопросторових даних / А. А. Лященко, А. Г. Черін // Вісник геодезії та картографії. – 2011. – № 5 (74) С.45−50.

4.   Лященко А. А. Принципи цифрового подання та організації зберігання містобудівної документації в геоінформаційній системі містобудівного кадастру / А. А Лященко, Д. В. Горковчук, Ю. С. Максимова, М. М. Шматько // Вісн. геодез. та картогр. – 2015. – №4(97). – С. 31 – 37.

5.   Лященко А.А. Системні вимоги до сучасного містобудівного кадастру та містобудівної документації [Текст] / А. А. Лященко // Містобудування та територіальне планування. − 2017. − № 47. – С. 397 – 405.

6.   Максимова Ю.С. Методичні засади моделювання профільних наборів геопросторових даних містобудівної документації [Текст] / Ю. С. Максимова // Містобудування та територіальне планування. – 2016. – № 59. – С. 304 – 314.

7.   Максимова Ю. С. Створення бази даних електронного каталогу класів об’єктів для набрів профільних геопросторових даних містобудівної документації [Текст] / Ю.С. Максимова // Містобудування та територіальне планування. – 2016. – № 62(1). – С. 367 – 377.

8.   Патракеєв І.М. Онтологічне дослідження міського середовища [Текст] / І. М. Патракеєв // Управління розвитком складних систем. 2015. Частина 1, №23. С. 159168.

9. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від14.08.2015 № 193, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2015 за 1293/27738 " Про затвердження Переліку класів об'єктів містобудівного кадастру ".

10. Allen, S. (2009). Points and Lines: Diagrams and Projects for the City / S. Allen – New York: Princeton Architectural press.

11. Bretagnolle, A. From Theory To Modeling: Urban Systems As Complex Systems / A. Bretagnolle, E. Daude, D. Pumain // CyberGe: European Journal of Geography. – 2005. − № 355. − P. 1-17.

12. Draft international standard ISO/DIS 19110. Geographic information Methodology for feature cataloguing. − ISO/TC 21. − 2013. − 88 рр.

13. Formulation of GIS-based master plans for amrut cities. Design and Standards (2016). Ministry of Urban Development. Режим доступу: http://www.amrut.gov.in/writereaddata/designandStandards_AMRUT.pdf

14. OpenGIS Implementation Specification for Geographic information − Simple feature access − Part 2: SQL option

15. ISO/IEC 13249-3:2011 – Information technology– Database languages – SQL Multimedia and Application Packages – Part 3: Spatial. – 2012

16. Plan4all Project Interoperability for Spatial Planning / редагування Salvemini, F. Vico, C. Iannucciю – Plan4all Consortium, 2011. – 210 рр.

17. Spatial Database Systems. Design, Implementation and Project Management [Text] / A. K. W. Yeung, G. B. Hall (Eds.). – GeoJournal Library, 2007. doi: 10.1007/1-4020-5392-4

References:

1.     Haina, H.A. (2010). Information technology of urban planning tasks management. Management of Development of Complex Systems, 3, 42–47. [in Ukrainian]

2.     Haina, H.A. (2010). Many models approach concept for the development of intellectual decision support systems in urban planning. Management of Development of Complex Systems, 1, 42–47. [in Ukrainian]

3.     Liashchenko, A.A., Cherin, A.H. (2011). Architecture of modern GIS based on geospatial data base. Journal of Geodesy and Cartography, 5(74), 4550. [in Ukrainian]

4.     Liashchenko, A.A, Horkovchuk, D.V., Maksymova, Yu.S., Shmatko, M.M. (2015). Principles of digital presentation and storage organization of urban planning documentation in the urban cadaster geographic information system. Journal of Geodesy and Cartography, 45(94), 31–37. [in Ukrainian]

5.     Liashchenko, A.A (2013). Systematic requirements to the modern urban cadastre and urban planning documentation. Urban and territorial planning, 47, 397–405. [in Ukrainian]

6.     Maksymova, Yu.S. (2016). Methodological principles of modeling of urban planning documentation profile geospatial data sets. Urban and territorial planning, 59, 304–314. [in Ukrainian]

7.     Maksymova, Yu.S. (2016). Creation of database of the class objects electronic catalog for profile geospatial data sets of urban planning documentation. Urban and territorial planning, 62(1), 367–377. [in Ukrainian]

8.     Patrakeiev, I.M. (2015). Ontological research of urban environment. Management of Development of Complex Systems, 31(1), 159–168. [in Ukrainian]

9.     Order of the Ministry of Regional Development, Construction, Residantial and Communal Services of Ukraine from 14.08.2015 № 193, registered by the Ministry of Justice on 23 October 2015 under number 1293/27738 "About approving the list of urban cadastre objectsclasses".

10.  Allen, S. (2009). Points and Lines: Diagrams and Projectsfor the City. Princeton Architectural press. [in English]

11.  Bretagnolle, A., Daude, E., Pumain. D. (2005). From Theory To Modeling: Urban Systems As Complex Systems. CyberGe: European Journal of Geography, 355, 1-17. [in English]

12.  Draft international standard ISO/DIS 19110. Geographic information – Methodology for feature cataloguing. − ISO/TC 21.

13.  Formulation of GIS-based master plans for amrut cities. Design and Standards (2016). Ministry of Urban Development. Retrieved from: http://www.amrut.gov.in/writereaddata/designandStandards_AMRUT.pdf

14.  OpenGIS Implementation Specification for Geographic information − Simple feature access −Part 2: SQL option

15.  ISO/IEC 13249-3:2011 – Information technology– Database languages – SQL Multimedia and Application Packages – Part 3: Spatial – 2012.

16.  Plan4all Project Interoperability for Spatial Planning (2011). M. Salvemini, F. Vico, C. Iannucci (Editors). 210.

17.  Spatial Database Systems. Design, Implementation and Project Management. (2007). A. K. W. Yeung, G. B. Hall (Eds.). GeoJournal Library. doi: 10.1007/1-4020-5392-4.