Аннотації

Автор(и):
Терентьєв О.О., Шабала Є.Є., Саченко І.О.
Автор(и) (англ)
Terentyev Oleksander Oleksandrovich , Shabala Yevheniia , Sachenko Iliya
Дата публікації:

24.07.2017

Анотація (укр):

Розглянуто приклад проведення аналізу технічного стану конструктивного елемента балки перекриття з використанням методів та апарату теорії нечітких множин. Нечітка технологія завойовує все більше прихильників серед фахівців, працюючих в області прийняття рішень, коли обмеження і наслідки можливих дій точно невідомі. Взявши старт ще в 1965 році з робіт Лотфі Заде, нечітка логіка набула широкого застосування в різних областях техніки наприкінці дев'яностих років. Основні положення, визначення і терміни теорії нечітких (розмитих, нечітко визначених, розпливчастих ) множин сформульовані Л. Заде і розвинені далі в роботах. У даному випадку, в основу діагностування станів розглянутої підсистеми, пропонується покласти алгоритм постановки діагнозу. Розглянутий підхід сприяє визначеності при розпізнаванні станів конструкцій будівель в умовах обмеженості та неточності вхідної інформації. Також він додає впевненості експерту при обґрунтуванні необхідних рішень, про ступінь та глибину інженерного втручання в систему з метою приведення її в нормальний технічний стан.

Анотація (рус):

Расмотрен пример проведения анализа технического состояния конструктивного элемента балки перекрытия с использованием методов и аппарата теории нечетких множеств. Нечеткая технология завоевывает все больше сторонников среди специалистов, работающих в области принятия решений, когда ограничения и последствия возможных действий точно неизвестны. Взяв старт еще в 1965 году в работах Лотфи Заде, в конце девяностых годов нечеткая логика нашла широкое применение в различных областях техники. Основные положения, определения и термины теории нечетких (размытых, нечетко определенных, расплывчатых) множеств сформулированы Л. Заде и развиты в работах других авторов. В данном случае в основу диагностики состояний рассматриваемой подсистемы положен алгоритм постановки диагноза. Рассмотренный подход способствует определенности при распознавании состояний конструкций зданий в условиях ограниченности и неточности входной информации. Также он добавляет уверенности эксперту при обосновании необходимых решений, дает представление о степени и глубине инженерного вмешательства в систему с целью приведения ее в нормальное техническое состояние.

Анотація (англ):

In the article an example of the analysis of the technical condition of the structural element of the beam of overlap using the methods and the apparatus of the theory of fuzzy sets is considered. Fuzzy technology gains more and more supporters among decision-makers, when the limitations and consequences of possible actions are not exactly known. Having started in 1965 with works by Lotfi Zade, fuzzy logic was widely used in various fields of technology in the late nineties. The main provisions, definitions and terms of the theory of fuzzy (blurry, vague, vague) sets are formulated by L. Zade and further developed in the works. In this case, in the basis of diagnosing the states of the considered subsystem, it is proposed to put the algorithm of the diagnosis. The considered approach contributes to the certainty when recognizing the state of building constructions in the conditions of limitations and inaccuracies of the input information. He also adds confidence to the expert in substantiating the necessary decisions about the degree and depth of engineering intervention in the system in order to bring it to normal technical condition.

Література:

1. Терентьєв О.О. Моделі визначення фізичного зношення конструктивних елементів  будівлі для задач діагностики технічного стану / О.І. Баліна, Є.Є. Шабала. – К.: Управління розвитком складних систем. – Вип. 26, КНУБА. – 2016.
 – С. 153-157.

2. Терентьєв О.О. Основи організації нечіткого виведення для задачі діагностики технічного стану будівель та споруд [Текст] //О.О. Терентьєв, Є.Є. Шабала, Б.С. Малина. – К.: Управління розвитком складних систем. – КНУБА, 2015. – №22. – С. 138 – 143.

3. Терентьєв О.О. Інформаційна технологія системи діагностики технічного стану будівель на основі дослідження мікросейсмічних коливань / Є.Є. Шабала, Б.С. Малина. – К.: Управління розвитком складних систем. – Вип. 23, КНУБА, 2015. – С.133 – 139.

4. Terentyev Olexander. Development of models and methods for determining  the physical deterioration of items for the task of diagnostics of technical condition of buildings and structures / Olexander Poltorak. – Scientific Journal «ScienceRise» № 8/2 (25), August 2016. – Р. 14-19.

5. Terentyev Olexander. The Method of Direct Grading and the Generalized Method of Assessment of Buildings Technical Condition [Text] // Olexander Terentyev, Mykola Tsiutsiura. – International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 4 Issue 7, July 2015. – Р. 827-829.

6. Terentyev Olexander. Risk assessment of delayed damage diagnostics of technical condition of building structures / Olexander Poltorak. – Scientific Journal «ScienceRise» №2 (31), February 2017. – Р. 42-45.

7. Міхайленко В.М. Аналіз сучасних інформаційних методів системи діагностики технічного стану будівель / О.О. Терентьєв, Є.Є. Шабала. – К.: Управління розвитком складних систем. – Вип. 29, КНУБА, 2017. – С. 136-143.

8. Інтегровані моделі і методи автоматизованої системи діагностики технічного стану об’єктів будівництва [Текст] : монографія / В.М. Міхайленко, П.Є. Григоровський, І.В. Русан, О.О. Терентьєв. – К: ЦП «Компринт», 2017. – С. 229.

9. Сімак С.В. Прогнозування ймовірних наслідків розвитку ринкових перетворень у будівельному комплексі / С.В. Сімак // Сучасні тенденції розвитку менеджменту: збірник матеріалів міжрегіональної наукової конференції. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – С. 172-173.

10. Калинин В.М. Оценка технического состояния зданий: учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова. – М.: ИНФРА.
– 2006. – 268 с.

References:

1.    Terentyev, Alexandr, Shabala, Yevgeniya, & Helena, Balina, (2015). Model definition of physical deterioration of structural elements the building for the tasks of diagnostics of technical condition. Management of Development of Complex Systems, 26, 153 – 157 [in Ukrainian].

 

2. О.О. Terentyev, Ye.E. Shabala, B.S. Malina, (2015). Fundamentals of the organization of fuzzy output for the task of diagnosing the technical condition of buildings and structures. – Kyiv, Ukraine: Management of development of complex systems, 22, 138 – 143.

3. Terent’ev, Alexandr, Shabala, Yevgeniya, & Malina, Bogdan, (2015). Information technology of buildings of technical diagnostic based research microseismic vibrations. Management of Development of Complex Systems, 23 (1), 133-139.

4. Terentyev Olexander, Poltorak Olexander, (2016). Development of models and methods for determining the physical deterioration of items for the task of diagnostics of technical condition of buildings and structures. – Scientific Journal «Science Rise» №8/2 (25), August 2016, 14-19.

5. Terentyev Olexander, Terentyev Olexander, Tsiutsiura Mykola, (2015). The Method of Direct Grading and the Generalized Method of Assessment of Buildings Technical Condition. – International Journal of Science and Research (IJSR) Volume 4 Issue 7, July 2015, 827-829.

6. Terentyev Olexander, Poltorak Olexander, (2017). Risk assessment of delayed damage diagnostics of technical condition of building structures. – Scientific Journal «Science Rise» №2 (31), February 2017, 42-45.

7. Mikhailenko V.М. Terentyev O.O, & Shabala Ye.E. (2017). Analysis of modern information methods of the system of diagnostics of the technical condition of buildings. Kyiv, Ukraine: Management of development of complex systems, 29, 136 – 143.

8. Mikhailenko В.М., Grigorovsky P.E., Rusan I.V., Terentyev O.O., (2017). Integrated models and methods of the automated system of diagnostics of technical condition of construction objects [Text]: monograph. – K: CP "Komprint", 229 р.

9. Simak, S.V. (2010). Predicting the likely consequences of market reforms in the construction industry. – Zaporizhia, Ukraine: Modern trends in management: Proceedings of the interregional conference, 172-173.

10. Kalinin, V.М., Sokova, S.D. (2006). Evaluation of technical condition of buildings. Мoscow, Russia: INFRA, 268.