Аннотації

Автор(и):
Трач Р.В., Рижакова Г.М., Крижановський В.І.
Автор(и) (англ)
Trach Roman, Rуzhakova Galуna, Kryzhanovsky Viktor
Дата публікації:

03.07.2017

Анотація (укр):

Зростання кількості учасників інвестиційно-будівельного процесу очевидно призводить до збільшення кількості інформаційних потоків, що в свою чергу підвищує рівень ризику настання таких негативних явищ, як зростання незапланованих інвестиційних витрат та термінів реалізації інвестиційних проектів. Досліджено наукові підходи до понять інформаційного моделювання у будівництві (BIM) та інтегрованої реалізації будівельного проекту (IPD), їх взаємозв’язок та переваги від застосування. Проаналізовано традиційний та інтегрований процес планування та реалізації інвестицій в будівництві. Визначено, що інтегрована реалізація будівельного проекту повинна бути підтримана відповідною інформаційною технологією, що дозволяє безперешкодний доступ до інформації. Спільним для концепцій BIM та IPD є співпраця різних зацікавлених сторін під час окремих фаз життєвого циклу об'єкта, що дозволяє впровадження, отримання та актуалізацію інформації з метою підтримки і відображення ролі кожного користувача.

Анотація (рус):

Рост количества участников инвестиционно-строительного процесса очевидно приводит к увеличению количества информационных потоков, что в свою очередь повышает уровень риска наступления таких негативных явлений, как рост незапланированных инвестиционных затрат и сроков реализации инвестиционных проектов. Исследованы научные подходы к понятиям информационного моделирования в строительстве (BIM) и интегрированной реализации строительного проекта (IPD), их взаимосвязь и преимущества от применения. Проанализированы традиционный и интегрированный процесс планирования и реализации инвестиций в строительстве. Определено, что интегрированная реализация строительного проекта должна быть поддержана соответствующей информационной технологией, позволяющей беспрепятственный доступ к информации. Общим для концепций BIM и IPD является сотрудничество различных заинтересованных сторон на разных фазах жизненного цикла объекта, что позволяет внедрять, получать и актуализировать информацию с целью поддержки и отображения роли каждого пользователя.

Анотація (англ):

The increase of participants in the investment and construction process obviously leads to an increase of information flows; and consequently, the risk of such negative phenomena as the growth of unplanned investment costs and the timing of investment projects is arising. The article investigates the scientific approaches to the concepts of building information modeling (BIM) and the integrated implementation of a construction project (IPD), their interconnection and the benefits of application. The traditional and integrated process of planning and realization of investments in construction is analyzed. It is determined that the integrated construction project delivery should be supported by the corresponding information technology and unimpeded access to information. BIM and IPD concepts provide collaboration of various stakeholders during certain phases of the facility lifecycle, which allows the implementation, acquisition and updating of information in order to maintain and reflect the role of each user.

Література:

1.    National Building Information Model Standard Project Committee, [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.buildingsmartalliance.org/index.php/nbims/faq/

2.    Succar B. Building information modelling framework: А research and delivery foundation фори industry stakeholders. Automation in Construction, 18, 2009, s. 357-375.

3.    The American Institute of Architects, Integrated Project Delivery: А Guide, The American Institute of Architects, AIA California Council, 2007.

4.    Lean Project Delivery — innovation in integrated design & delivery, Alan Mossman, Glenn Ballard & Christine Pasquire. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://connect.innovateuk.org/documents/471824/3928062.

5.    The Business Value of BIM in North America Multi-Year Trend Analysis and User Ratings (2007–2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bimforum.org/wp-content/uploads/2012/12/MHC-Business-Value-of-BIM-in-North-America-2007-2012-SMR.pdf.

6.    Green BIM. How Building Information Modeling is Contributing to Green Design and Construction. – McGraw-Hill Construction, 2010.

7.    Козлов И.М. Оценка экономической эффективности внедрения информационного моделирования зданий. – Новосибирск: НГАСУ, 2010, 85 с.

References:

1.    National Building Information Model Standard Project Committee. Retrieved from http://www.buildingsmartalliance.org/index.php/nbims/faq/. 13.03.2017.

2.    Succar, B. (2009). Building information modelling framework: А research and delivery foundation of industry stakeholders. Automation in Construction, 18, 357-375.

3.    The American Institute of Architects. (2007). Integrated Project Delivery: А Guide, The American Institute of Architects, AIA California Council.

4.    Mossman, Alan & Pasquire, Christine. Lean Project Delivery — innovation in integrated design & delivery,. Retrieved from https://connect.innovateuk.org/documents/471824/3928062. 13.03.2017.

5.    The Business Value of BIM in North America Multi-Year Trend Analysis and User Ratings (2007–2012). Retrieved from http://bimforum.org/wp-content/uploads/2012/12/MHC-Business-Value-of-BIM-in-North-America-2007-2012-SMR.pdf. 13.03.2017.

6.    Green BIM. How Building Information Modeling is Contributing to Green Design and Construction. (2010). McGraw-Hill Construction.

7.    Kozlow, I.M. (2010). Estimation of economic efficiency of introduction of information modeling of buildings. Novosibirsk: NGASU, 85 [in Russian].