Аннотації

Автор(и):
Яремко З.М., Писаревська С.В., Фірман В.М.
Автор(и) (англ)
Yaremko Zinoviy, Pysarevska Solomiya, Firman Volodymyr
Дата публікації:

24.07.2017

Анотація (укр):

Управління безпекою техногенного середовища залишається актуальною проблемою сьогодення і вимагає подальших наукових досліджень, оскільки рівень безпеки залежить не тільки від досягнень науково-технічного прогресу, а і від суспільного усвідомлення небезпек сучасного урбанізованого середовища. Обґрунтовано використання ризик-орієнтованого підходу до розслідування нещасних випадків на виробництві з метою формування ризик-орієнтованого мислення. Принциповою відмінністю запропонованого ризик-орієнтованого підходу до розслідування нещасних випадків на виробництві є визначення нещасного випадку як сукупності послідовних, паралельних (одночасних) чи послідовно-паралельних небезпечних подій, які розвиваються у часі та просторі і за певних обставин можуть спричинити небажані наслідки. Показано, що одним із ефективних заходів щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві є усунення людського чинника із причин нещасних випадків шляхом формування відповідальності як у керівників, так і у працівників за власні дії під час професійної діяльності.

Анотація (рус):

Управление безопасностью техногенной среды остается актуальной проблемой современности, поскольку уровень безопасности зависит не только от достижений научно-технического прогресса, но и от общественного осознания опасностей современной урбанизованной среды. Обосновано использование риск-ориентрированного подхода к расследованию несчастных случаев на производстве с целью формирования риск-ориентированного мышления. Принципиальным отличием предложенного риск-ориентрированного подхода к расследованию несчастных случаев на производстве является его определение как совокупности последовательных, параллельных (одновременных) или последовательно-параллельных опасных событий, которые развиваются во времени и пространстве, и при определенных обстоятельствах могут привести к нежелательным последствиям. Показано, что одним из эффективных мероприятий предупреждения несчасных случаев на производстве является устранение человеческого фактора из причин несчастных случаев путем формирования ответственности как у руководителей, так и работников за собственные действия во время профессиональной деятельности.

Анотація (англ):

Nowadays managing technological environment safety is still an actual problem. So, it requires further scientific research since safety level depends not only on scientific and technological progress, but also on public awareness of the dangers of modern urban environment. The application of a risk-based approach to the investigation of industrial accidents in order to develop a risk-based thinking was justified. The principal difference between the proposed risk-based approach to the investigation of accidents at work is to define an accident as a combination of serial, parallel (simultaneous) or serial-parallel dangerous events that develop in time and space and in certain circumstances may cause undesirable effects. Since all hazards and hazardous events caused by them are random, so for quantitative evaluation of the implementation of any dangerous events it was used the elements of Boolean algebra and probability theory. In particular, the use of Boolean operators "AND" and "OR" allows to build a logical scheme of an accident and to predict the probability of occurrence of a hazardous event. It was showed that one of effective measures to prevent industrial accidents was to eliminate the human factor from causes of accidents by forming responsibility in both managers and workers for their own actions during the occupation.

Література:

1.     Яремко З.М. Безпека життєдіяльності / З.М. Яремко. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 301 с.

2.     Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природних і техногенних надзвичайних ситуацій та катастроф / Відп. ред. В.В. Дурдинець, Ю.І. Саєнко, Ю.О. Привалов. – К. : Стилос, 2011. – 497 с.

3.     Іванюта С.П. Запровадження сучасних підходів для зниження ризику природних катастроф в Україні /
С.П. Іванюта // Стратегічні пріоритети. – 2016. – Вип. 1. – С. 110 – 117.

4.     Іванюта С.П. Екологічна безпека регіонів України: порівняльні оцінки / С.П. Іванюта, А.Б. Качинський // Стратегічні пріоритети. – 2013. – Вип. 3. – С. 157 – 164.

5.     Жаворонкова Г.В. Напрями забезпечення реалізації технологічної безпеки регіону / Г.В. Жаворонкова // Економіка і прогнозування. – 2015. – Вип. 3. – С. 135 – 144.

6.     Іляш О.І. Ідентифікація змісту та ранжування загроз системі соціальної безпеки / О.І. Іляш // Економіка і прогнозування. – 2012. – Вип. 2. – С. 118 – 128.

7.     Баліна О.І. Марковська модель керування природно-технічною системою / О.І. Баліна, Ю.П. Буценко,
В.А. Лабжинський // Управління розвитком складних систем. – 2013. – № 16. – С. 175 – 180.

8.     Попов В.М. Концепция адаптивного управления программами развития систем техногенной безопасности региона / В.М. Попов, И.А. Чуб, М.В. Новожилова // Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 21. – С. 156 – 162.

9.     Руденко Є.С. Модель управління безпекою портової інфраструктури / Є.С. Руденко // Управління розвитком складних систем. – 2014. – № 20. – С. 54 – 60.

10.  Квасневский Е.А. Принципы и критерии безопасности проектов энергоблоков АЭС // Управління розвитком складних систем. – 2011. – № 8. – С. 22 – 24.

11.  Перельот Т.М. Оцінювання та зниження електромагнітного та шумового навантаження на виробниче середовище / Т.М. Перельот // Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 24. – С. 183 – 187.

12.  Гайда А. Ю. Классификация проектов на основе неполно-избыточных данных / А.Ю. Гайда, В.К. Кошкин // Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 24. – С. 30 – 35.

13.  Зачко О.Б. Теоретические подходы к управлению безопасностью в проектах развития сложных систем /
О.Б. Зачко // Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 22. – С. 48 – 53.

14.  Зачко О.Б. Методологічний базис безпеко-орієнтованого управління проектами розвитку складних систем /
О.Б. Зачко // Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 23. – С. 51 – 55.

15.  Чернега, Ю.С. Модель компетентности менеджера охраны труда в форме матрицы ответственности /
Ю.С. Чернега, Е.В. Колесникова, Т.М. Олех // Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 24. – С. 64 – 69.

16.  Бєгун В.В. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки) / В.В. Бєгун, І.М. Науменко. – К. : Фенікс, 2004. – 327 с.

17.  Андрієвський Ю. Травматизм на виробництві в Україні: національний профіль протягом 2009–2013 років /
Ю. Андрієвський, А. Стовбун // Бібліотечка голови профспілкового комітету. – 2014.
– № 7 – 8. – К. : "Профінформ" ФПУ, 2014. – 96 с.

References:

1.     Yaremko, Z.M. (2005). Life Safety. Lviv: VC LNU of Ivan Franko, 301. [in Ukrainian]

2.     Durdynets, V.V., Sayenko, Yu.O., Pryvalov, Yu.O. (Eds.) (2011). Social risks and social security in terms of natural and man-made emergencies and disasters. Кyiv: Stylos, 497. [in Ukrainian]

3.     Ivanjuta, S.P. (2016). The introduction of modern approaches to reduce the risk of natural disasters in Ukraine. Strategic priorities, 1, 110–117. [in Ukrainian]

4.     Ivanjuta, S.P., Kachynskyj, A.B. (2013). Environmental safety of Ukraine regions: comparative assessment. Strategic priorities, 3, 157–164. [in Ukrainian]

5.     Zhavoronkova, H.V. (2015). Directions ensuring the implementation of technological safety region. Economy and forecasting, 3, 135–144. [in Ukrainian]

6.     Iljash, O.I. (2012). Identification of the content and ranking of the threats to the social security system. Economy and forecasting, 2, 118–128. [in Ukrainian]

7.     Balina, O.I., Butsenko Y.P., Labzhynskyy, V.A. (2013). Markov model of the natural and technical control system. Management of development of complex systems, 16, 175–180. [in Ukrainian]

8.     Popov, V.M., Chub, I.A., Novozhylova, M.B. (2015). Adaptive management control for the development programs of regional technological safety systems. Management of development of complex systems, 21, 156–162. [in Russian]

9.     Rudenko, Y.S. (2014). Model of the process safety management of port infrastructure. Management of development of complex systems, 20, 54–60. [in Ukrainian]

10.  Kvasnevskyy, Е.А. (2011). Principles and criteria security projects power plant. Management of development of complex systems, 8, 22–24. [in Russian]

11.  Perelot, T.M. (2015). Assessment and reduction of electromagnetic and noise load on production environment. Management of development of complex systems, 24, 183–187. [in Ukrainian]

12.  Gaida, A.Y., Koshkin, V.K. (2015). Project classification based on noncompleate–overbandant data. Management of development of complex systems, 24, 30–35. [in Russian]

13.  Zachko, О.B. (2015). Theoretical approaches to safety management in the projects of development of complex systems. Management of development of complex systems, 22, 48–53. [in Russian]

14.  Zachko, О.B. (2015). Methodological basis of safety-oriented project management of complex systems. Management of development of complex systems, 23, 51–55. [in Ukrainian]

15.  Chernega, Yu.S., Kolesnikova, E.V., Olekh, T.M. (2015). Model of competent of labour protection managers in the form of a matrix liability. Management of development of complex systems, 24, 64–69 [in Russian].

16.  Bjehun, V.V., Naumenko, I.M. (2004). Life safety (ensuring social, technological and natural security). Kyiv: Phenix, 327 [in Ukrainian]

17.  Andriyevskyy, Yu., Stovbun, A. (2014). Injuries at work in Ukraine: national profile during 2009-2013. Library of the trade union committee chairman. Kyiv: “Profinform” FPU, 96 [in Ukrainian].