Аннотації

Автор(и):
Бушуєв С.Д., Бушуєв Д.А., Козир Б.Ю.
Автор(и) (англ)
Bushuyev Sergiy, Bushuyev Denis, Kozyr Borys
Дата публікації:

15.01.2019

Анотація (укр):

Розглянуто моделі та проактивний метод зміни парадигм управління інфраструктурними проектами та програмами. Проведений аналіз наявних підходів до управління інфраструктурними проектами довів відсутність моделей та методів, що змінюють сутність процесів управління залежно від стану проекту та проходження тієї чи іншої точки біфуркації. Кібернетична парадигма управління інфраструктурними проектами базується на формуванні управляючих дій на основі завдання поточного та планованого стану. Поточний стан проекту формується на основі інформації зворотного зв’язку. Аналізуються модель життєвого циклу інфраструктурного проекту та парадигми управління з урахуванням рушійних сил і опорів, ризиків і можливостей. Визначені вісім типових точок біфуркації інфраструктурних проектів, в яких концентруються проблеми та виклики, ризики та можливості. На основі цих параметрів побудована векторна модель точки біфуркації. Запропонована модель життєвого циклу інфраструктурного проекту дає змогу формувати стратегії проактивного управління проектами з розумінням природи наступної точки біфуркації та невирішених проблем попередніх точок.

Анотація (рус):

Рассмотрены модели и проактивный метод смены парадигм управления инфраструктурными проектами и программами. Проведенный анализ существующих подходов к управлению инфраструктурными проектами доказал отсутствие моделей и методов, изменяющих сущность процессов управления в зависимости от состояния проекта и прохождения той или иной точки бифуркации. Кибернетическая парадигма управления инфраструктурными проектами базируется на формировании управляющих воздействий на основе определения текущего и планируемого состояния. Текущее состояние проекта формируется на основе информации обратной связи. Анализируется модель жизненного цикла инфраструктурного проекта и парадигмы управления на основе движущих сил и сопротивлений, рисков и возможностей. Определены восемь типовых точек бифуркации инфраструктурных проектов, в которых концентрируются проблемы и вызовы, риски и возможности. На основе этих параметров построена векторная модель точки бифуркации. Предложенная модель жизненного цикла инфраструктурного проекта позволяет формировать стратегии проактивного управления проектами с пониманием природы следующей точки бифуркации и нерешенных проблем предыдущих точек.

Анотація (англ):

The article discusses the model and proactive method of changing paradigms of managing infrastructure projects and programs. The analysis of existing approaches to the management of infrastructure projects proved the absence of models and methods that change the essence of management processes depending on the state of the project and the passage of a particular bifurcation point. The cybernetic paradigm of infrastructure project management is based on the formation of control actions focused on the definition of the current and planned state. The current state of the project is formed on the basis of feedback information. The model of the life cycle of the infrastructure project and the management paradigm based on driving forces and resistance, risks and opportunities are analyzed. Eight typical bifurcation points of infrastructure projects have been identified, in which problems and challenges, risks and opportunities are concentrated. Based on these parameters, a vector model of the bifurcation point is constructed. The proposed model of the life cycle of the infrastructure project allows you to create strategies for proactive project management with an understanding of the nature of the next bifurcation point and unresolved problems of the previous points.

Література:

 1. Бушуєв С.Д., Молоканова В.М. Формалізація методу врахування ціннісних мемів у портфелях розвитку організацій та ІКТ – інструментів його реалізації. Інформаційні технології і засоби навчання, 2017. ‒ Т. 62. ‒ №6. ‒ С. 1-15.
 2. Bushuev S.D. Mechanisms for the convergence of project management methodologies. [Text] / S.D.Bushuyev, Bushuyeva NS, Neizvesnyy S.I. // Managing the development of complex systems. ‒ 2012 ‒ №11 ‒ Р. 5-13. (in Russian).
 3. Individual competence baseline for Project, Programme &Portfolio management (IPMA ICB). IPMA. Version 4.0. 431 p.
 4. IPMA Organisational Competence Baseline (IPMA OCB). IPMA, 2013, 67p.
 5. Eshbi U. Introduction into cybernetics, “Foreign literature”, Moscow, 1959.428 с. (in Russian).
 6. Bushuyev S.D., Wagner Reinhard F. IPMA Delta and IPMA Organisational Competence Baseline (OCB): New approaches in the field of project management maturity, International Journal of Managing Projects in Business, Vol. 7, 2014 Iss: 2, 302 – 310.
 7. Bushuyev S.D. Development of innovation methods and models of project management on the basis of convergence [Text] / S.D. Bushuyev, M.S. Dorosh // Managing the development of complex systems. – 2015. – №23. – pp. 30-37. (in Russian).
 8. Кови С. 7 навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития личности / С. Кови. – М.: Альпина Бизнес букс, 2007. – 375 с.
 9. Бушуєв С.Д, Бушуєв Д.А, та Ярошенко Р.Ф. Деформація поля компетенцій в інноваційних проектах // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами, № 2 (1224). – С. 3 – 7, 2017.
 10. Бушуев С.Д. Организационные патологии управления проектами. /С.Д. Бушуев, Д.А. Харитонов, В.Б.Рогозина// Управління розвитком складних систем ‒ № 10, 2012. ‒ С. 5 ‒ 8.
 11. Руководство по управлению инновационными проектами и программами. Р2М. Том 1, Версия 1.2 / Пер. с англ. под ред. проф. Бушуева С.Д. К.: Наук. світ, 2009. ‒ 173 с.
 12. Ярошенко Ф.А Руководство инновационными проектами и программами на основе системы знаний Р2М: Монография. Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д., Танака Х. – К.: Саммит-Книга, 2012. – 272 с.
 13. Азаров Н.Я., Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д. Инновационные механизмы управления программами развития. ‒ К.: Саммит Книга, 2011. ‒ 564 с.
 14. Бушуев С.Д. Креативные технологии в управлении проектами и программами /С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева,
  И.А Бабаев и др. – К. : Саммит книга, 2010. ‒ 768 с.

 

References:

 1. Buschev, S.D., Molokanova, V.М. (2017). Formalization of the method of taking into account the value memes in the development portfolios of organizations and ICT – the tools for its implementation. Information Technologies and Learning Tools, 62, 6, 1 – 15.
 2. Bushuev, S.D. (2012). Mechanisms for the convergence of project management methods. [Text] / S.D. Bushuyev,
  N
  .S. Bushuyeva, S.I. Neizvesnyy // Management of development of complex systems, 11, 5 – 13 (in Russian).
 3. Individual competence baseline for Project, Program and Portfolio Management (IPMA ICB). IPMA. Version 4.0 431.
 4. IPMA Organizational Competence Baseline (IPMA OCB), (2013). IPMA, 67.
 5. See U. Introduction into Cybernetics. (1959). Moscow: Foreign Literature, 428. (in Russian).
 6. Bushuyev, Sergey D., Wagner, Reinhard, F., (2014). IPMA Delta and IPMA Organizational Competence Baseline (OCB): New approaches in the field of project management maturity, International Journal of Managing Projects in Business, 7, 2, 302 – 310.
 7. Bushuyev, S.D. (2015). Development of innovation methods and models of project management on the basis of convergence [Text] / S.D. Bushuyev, M.S. Dorosh // Management of development of complex systems, 23, 30 – 37. (in Russian).
 8. Kovy, S., (2007). 7 Skills of Highly Effective People: Powerful Personal Development Tools. M.: Alpina Business Bus, 375.
 9. Bushev, S.S., Bushev, D.A. & Yaroshenko, R.F. (2017). Deformation of the field of competencies in innovative projects. Bulletin of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". Series: Strategic Management, Portfolio Management, Programs and Projects, 2 (1224), 3 – 7.
 10. Bushuyev, S.D. (2012). Organizational pathology of project management. / S.D. Bushuyev, D.A. Kharitonov,
  V.B. Rogozina // Management of development of complex systems
  , 10, 5 – 8.
 11. Guidelines for managing innovative projects and programs. (2009). P2M Volume 1, Version 1.2 / Transl. from english ed. prof. S.D. Bushuyeva. K.: Science. World, 173.
 12. Yaroshenko, F.A., Bushuyev, S.D., Tanaka, Kh. (2012). Management of Innovative Projects and Programs Based on the P2M Knowledge System: Monograph. K.: "Summit Book", 272.
 13. Azarov, N.Ya., Yaroshenko, F.A., Bushuyev, S.D. (2011). Innovative mechanisms for managing development programs. K.: Summit Book , 564.
 14. Bushuyev, S.D., Bushuyeva, N.S., Babayev, I.A. and others. (2010). Creative technologies in project and program management. Summit Book, 768.