Аннотації

Автор(и):
Хрутьба Ю.С., Морозов В.В., Хрутьба А.С.
Автор(и) (англ)
Morozov Victor Volodimirovich, Khrutba Yuliya Sergiivna, Khrutba Andrii Sergiyovych
Дата публікації:

12.12.2018

Анотація (укр):

Трансформація України в новий Европейський простір, зростання вимог до рівня і якості проектного підходу при вирішенні проблем охорони навколишнього природного середовища зумовлює використання ефективних комунікацій на всіх етапах реалізації проекту. Підтримка ЄС надходить у формі підтримки бюджету, грантів, прикордонного співробітництва та кредитів, а також у формі програм підтримки освіти та громад. Наразі в Україні реалізуються понад 250 різних проектів ЄС. Аналіз зацікавлених сторін – одна з частин моделі аналізу ситуації реалізації проектів. При цьому новизна досліджень може бути визначена особливостями взаємодії зацікавлених сторін саме в природоохоронних проектах. У дослідженні розглянуто особливості відображення залучених зацікавлених сторін до реалізації природоохоронних проектів. Показано тісні взаємозв'язки між зацікавленими сторонами природоохоронного проекту. Визначено, що найбільш доцільно обрати критерій ефективності у вигляді лінійної комбінації критеріїв ефективності агентів під час узгодження інтересів стейкхолдерів. Результати узгодженості інтересів стейкхолдерів дадуть змогу визначення ознаки основних елементів переваг проекту, що допоможе розробити морфологічну матрицю елементів системи переваг від участі в екологічних заходах.

Анотація (рус):

Трансформация Украины в новое Европейское пространство, увеличение требований к уровню и качеству проектного подхода при решении проблем охраны окружающей природной среды предопределяет использование эффективных коммуникаций на всех этапах реализации проекта. Поддержка ЕС поступает в форме поддержки бюджета, грантов, приграничного сотрудничества и кредитов, а также в форме программ поддержки образования и общин. Сегодня в Украине реализуется более 250 различных проектов ЕС. Анализ заинтересованных сторон – одна из частей модели анализа ситуации реализации проектов. При этом новизна исследований может быть определена особенностями взаимодействия заинтересованных сторон, именно в природоохранных проектах. В исследовании рассмотрены особенности отражения привлеченных заинтересованных сторон к реализации природоохранных проектов. Показаны тесные взаимосвязи между заинтересованными сторонами природоохранного проекта. Определено, что наиболее целесообразно выбрать критерий эффективности в виде линейной комбинации критериев эффективности агентов при согласовании интересов стейкхолдеров. Результаты согласованности интересов стейкхолдеров позволят определить признаки основных элементов преимуществ проекта, позволят разработать морфологическую матрицу элементов системы преимуществ от участия в экологических мероприятиях.

Анотація (англ):

The transformation of Ukraine into the new European space, the growth of the requirements for the level and quality of the project approach in addressing the environmental problems, results in the use of effective communications at all stages of the project implementation. EU support comes in the form of budget support, grants, cross-border co-operation and loans, as well as in the form of education and community support programs. More than 250 different EU projects are currently being implemented in Ukraine. Stakeholder analysis is one part of the analysis of the project implementation situation. At the same time, the novelty of research can be determined by the peculiarities of the interaction of interested parties, namely in environmental projects. The research deals with the features of the reflection of interested stakeholders in the implementation of environmental projects. The close relationship between the stakeholders of the environmental project is shown. It is determined that the most expedient choice of the efficiency criterion in the form of a linear combination of criteria for the effectiveness of agents during the coordination of the interests of stakeholders. The results of the consistency of interests of stakeholders will allow the identification of the feature of the main elements of the project's benefits, which will allow developing the morphological matrix of elements of the system of benefits from participation in environmental measures.

Література:

 1. Медведєва О.М. Інтеграційний механізм ефективної комунікації в проектах. : дис... докт. техн. наук : 05.13.22 «Упpaвлiння пpoeктaми тa пporpaмaми» / Медведєва Олена Михайлівна. – Сєвєродонецьк : Східноукраїнський національний університет імені В.Даля, 2013. – 448 с.
 2. Руденко С.В. Проектно-ориентированное управление состоянием окружающей среды в территориальных эколого-экономических системах : дис... докт. техн. наук : 05.13.22 «Упpaвлiння пpoeктaми тa пporpaмaми» / Руденко Сергій Васильович. – м. Одесса : Одесский национальный морской университет, 2011. – 331 c.
 3. Хрутьба В.О. Методологічні основи управління екологічними проектами та програмами: дис... докт. техн. наук: 05.13.22 «Упpaвлiння пpoeктaми тa пporpaмaми» / Хрутьба Вікторія Олександрівна. –  Київ : Національний транспортний університет, 2014. – 368 c.
 4. Тихенко В.С. Сиситема управління природоохоронними проектами в територіальних громадах. Залучення різних механізмів фінансування. / В.С. Тихенко // Східна Європа: Економіка, бізнес та управління. – 2017. – Випуск 3 (08). – С. 229 – 232.
 5. Романів Т.В. Моделі та методи управління комунікаційними бар’єрами в складних проектах на основі ціннісноорієнтованого підходу: дис... канд. техн. наук: 05.13.22 «Упpaвлiння пpoeктaми тa пporpaмaми» / Романів Тетяна Віталіївна. Харків : Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, 2015. – 176 c.
 6. Корженко А.А. Анализ распространения коммуникации в социальных сетях: модель Шеннона-Уивера и модель де флера / А.А. Корженко, В.В. Петрушечкина // Тезы доклада Международной научно-практической конференции «Ценности и интересы современного общества» (2014 р.). – Москва, 2014 – С. 86-91.
 7. Винер Н. Информация, язык и общество [Текст] / Н. Винер. –  М.: Наука. Кибернетика, 1983. – С.236-248.
 8. Гавра Д. П. Основы теории коммуникации. 1-е изд. [Текст] / Д. П.Гавра.  –  СПб.: Питер, 2011. – 288 с.
 9. Хрутьба В.О. Основи управління проектами і програмами поводження з відходами в транспортно-дорожньому комплексі [Текст] / В.О. Хрутьба // Монографія. – К.: 2013 – 192 с.
 10. Інформація про використання коштів Державного бюджету України Міністерством екології та природних ресурсів України у 2017 році [Електронний ресурс]: – Режим доступу:  https://menr.gov.ua/news/32157.html
 11. ISO 21500:2012. Guidance on project management [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.iso.org/ iso/home/store/catalogue_tc/ catalogue_detail.htm?csnumber=50003.

 

References:

 1. Myedvyedyeva, O.M. (2013). Integration mechanism of eflector communication in the projects. [Management of projects and porgrams]. DSc. thesis. Severodonetsk [in Ukrainian].
 2. Rudenko S.V. (2011). Project-oriented management o environment conditions in regional ecology-economical systems.. [Management of projects and porgrams]. DSc thesis. Odessa [in Ukrainian].
 3. Khrutba, V.O. (2014). Methodologycal backgrounds of management of ecological projects and programs. [Management of projects and porgrams]. DSc thesis. Kyiv. [in Ukrainian].
 4. Tyxenko, V.S. (2017). Management system of environmental projects in regional societies. Involving of different mechanizms of financing. East Europe: Ekonomic, bisiness and management, 3 (08), 229–232. [in Ukrainian].
 5. Romaniv, T.V. (2015). Models and methods of management of communication barriers in complex projects basing on aim-oriented approach. [Management of projects and porgrams]. PhD thesis. Kharkiv. [in Ukrainian].
 6. Korzhenko, A.A. (2014). Analisys of distribution of communications in social nets: model Shennona-Uyvera and model de fler / A.A. Korzhenko, V.V. Petrushechkyna // Proc. Intern. Scientific-practical conf. «Cennosty i interesy sovremennogo obshhestva». Moscow, pp. 86-91. [in Russian].
 7. Vyner, N. (1983). Information, language nd society. Moscow, 236-248. [in Russian].
 8. Gavra, D.P. (2011). Basis of communication theory. 1-st ed. SPb.: Pyter, 288. [in Russian].
 9. Khrutba, V.O. (2013) Basement of management of projects and programs of waste treatment in road complex. Monograph. K. 192. [in Ukrainian].
 10. Information on use of fonds of State Budjet of Ukraine by Ministry of Ecology and nature sources in 2017. [Elektronnyj resurs]: Access mode:  https://menr.gov.ua/news/32157.html[in Ukrainian].
 11. ISO 21500:2012. Guidance on project management [Electrinic source]: Access mode: http://www.iso.org/ iso/home/store/catalogue_tc/ catalogue_detail.htm?csnumber=50003. [in Ukrainian].