Аннотації

Автор(и):
Морозов В.В., Шелест Т.М., Проскурін М.В., Гусак Г.В.
Автор(и) (англ)
Morozov Victor, Shelest Tetiana, Proskurin Maksym, Gusak Ganna
Дата публікації:

03.02.2019

Анотація (укр):

Одним з пріоритетних напрямів сучасних методологій управління проектами є управління комунікаціями в проектах. Також розвиток сучасних ІТ для навчання вказує на широке використання засобів та технологій віртуального навчання. Поєднуючи ці два напрями, авторами запропоновано модель інтеграційної взаємодії в проектах створення навчальних курсів на основі технологій віртуальної та доповненої реальності з використанням проектного підходу. Визначено, що запропонована модель ґрунтується на п’ятьох складових, які включають перелік базових методологій та стандартів з управління проектами, сукупність ІТ віртуальної та доповненої реальності, базових навчальних освітніх програм ЗВО та вимог зовнішнього оточення проекту – бізнес ІТ компаній. Проведено ретельний аналітичний аналіз сучасних розробок та публікацій у цій галузі. Показані характеристики компонентів моделі, а також надано характеристику комунікаційних зв’язків між елементами моделі. Надано результати техніко-економічного обґрунтування запропонованої моделі щодо з’ясування можливостей її практичного застосування, подано графіки залежностей параметрів проекту.

Анотація (рус):

Одним из приоритетных направлений современных методологий управления проектами является управление коммуникациями в проектах. Также развитие современных ИТ для обучения указывает на широкое использование средств и технологий виртуального обучения. Сочетая эти два направления, авторами предложена модель интеграционного взаимодействия в проектах создания учебных курсов на основе технологий виртуальной и дополненной реальности с использованием проектного подхода. Определено, что предложенная модель основывается на пяти составляющих, включающих перечень базовых методологий и стандартов по управлению проектами, совокупность ИТ виртуальной и дополненной реальности, базовых учебных образовательных программ вузов и требований внешнего окружения проекта ‒ бизнес ИТ компаний. Проведен тщательный аналитический анализ современных разработок и публикаций в этой области. Показаны характеристики компонентов модели, а также охарактеризованы коммуникационные связии между элементами модели. Представлены результаты технико-экономического обоснования предложенной модели по выяснению возможностей ее практического применения, представлены графики зависимостей параметров проекта.

Анотація (англ):

One of the priorities of modern project management methodologies is the management of communications in projects. Also the development of modern IT for education points to the widespread use of virtual learning tools and technologies. Combining these two directions, the authors proposed a model of integration interaction in projects for creating training courses based on virtual and augmented reality technologies using the project approach. It was determined that the proposed model is based on five components, including a list of basic methodologies and standards for project management, a set of virtual and augmented reality IT, basic educational programs of universities and the requirements of the external environment of the project – IT companies business. Conducted a thorough analytical analysis of modern developments and publications in this area. The characteristics of the components of the model are shown and the communication links between the elements of the model are described. The results of the feasibility study of the proposed model to determine the possibilities of its practical application are presented graphs of the project parameters are presented.

Література:

 1. Бушуєв С.Д., Бушуєв Д. А., Ярошенко Р. Ф. Проривні компетенції в управлінні інноваційними проектами та програмами // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами: збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». Харків : НТУ «ХПІ», 2018, ‒ № 1 (1277), ‒ С. 3- 9, DOI: 10.20998/2413-3000.2018.1277.1
 2. Kononenko I. V., Lutsenko S. YU. Evolution of the generalized body of knowledge on project management // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами: збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т».  Харків: НТУ «ХПІ», 2018, ‒ № 1 (1277), ‒ С. 10-17, DOI: 10.20998/2413-3000.2018.1277.2
 3. Морозов В. В., Стешенко Г. М., Іларіонова Н. М. Модель системи навчання з управління ІТ-проектами // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами: збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». ‒ Харків: НТУ «ХПІ», 2018, ‒ № 1 (1277), ‒ С. 18-24, DOI: 10.20998/2413-3000.2018.1277.3
 4. Morozov V., Steshenko G., Kolomiiets A. Learning Through Practice // Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS). Bucharest, 2017. Vol. 2., ‒ P. 21-23.
 5. Teslia I., Yehorchenkov O., Khlevna I., Khlevnyi А. Development concept and method of formation of specific project management methodologies // Східно-Європейський журнал передових технологій, Харків, ‒ №5/3(95), 2018, ‒ С. 6-16.
 6. Biloshchytskyi A. A method for the identification of scientists' research areas based on a cluster analysis of scientific publications [Electronic source] / A. Biloshchytskyi, А. Kuchansky, Yu. Andrashko, S. Biloshchytska, О. Kuzka, Ye. Shabala, T. Lyashchenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – No.5. – Vol. 2. – Issue 89. – Р. 4-10. doi:10.15587/1729-4061.2017.112323
 7. Матрична модель 4R & WS для класифікації стейкхолдерів проекту / І. В. Чумаченко, Ю. Ю. Гусєва, О. С. Мартиненко, // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х. : НТУ «ХПІ», 2017. – № 2 (1224). – С. 17–22.
 8. Отчет NMC Horizon. Высшее образование – 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://cdn.nmc.org/media/2016-nmc-horizon-report-he-RU.pdf.
 9. Преимущества геймификации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lms.smartme.university/ blog/igraj-i-vyiigryivaj-preimuschestva-gejmifikatsii/.
 10. Тренды бизнес-образования в 2017 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://goodwill.kiev.ua/ business/trendy-biznes-obrazovaniya-v-2017-godu/.
 11. Щербаков А. ТОП-6 трендов «цифрового» образования в 2017 году / А. Щербаков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://igate.com.ua/news/17387-top-6-trendovtsifrovogo-obrazovaniya-v-2017-godu.
 12. Blažič A.J. Challenges of Business Simulation Games – A New Approach of Teaching Business / A.J. Blažič, F. Novak [Electronic recourse] // E-Learning – Instructional Design, Organizational Strategy and Management. – Access mode: http://www.intechopen.com/books/e-learning-instructionaldesign-organizational-strategy-and-management/challenges-ofbusiness-simulation-games-a-new-approach-of-teachingbusiness.
 13. Business Simulation Training in Information Technology Education: Guidelines for New Approaches in IT Training /
  P-M. Léger, P. Charland, H. D. Feldstein et al. [Electronic recourse] // Journal of Information Technology Education. – V 10. – 2011. – Access mode: http://jite.org/documents/ Vol10/ JITEv10p039053Leger914.pdf.
 14. Education Infographics [Electronic recourse] // Knewton Infographic. – Access mode: https://www.knewton.com/ infographics/gamification-education/.
 15. Global Games Market Report 2016 [Electronic recourse]. – Newzoo, 2016. – Access mode: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/700740/Reports/Newzoo_Free_20 16_Global_Games_Market_Report.pdf.
 16. Ushakova I. Simulation of the impact social media on promoting education services / I. Ushakova [Electronic recourse] // Proc. of 12th International Conference on ICTERI’16, Kyiv, Ukraine, June 21-24, 2016, CEUR-WS.org. – Access mode: http://ceur-ws.org/Vol-1614/paper_60.pdf.
 17. Vergara D., Pablo Rubio M., Lorenzo M. On the Design of Virtual Reality Learning Environments in Engineering. [Electronic resource]. URL://https://res.mdpi.com/mti/mti-01-00011/article_deploy/mti-01-00011.pdf?filename=&attachment=1
 18. Sutherland, I.E. The ultimate display. In InformationProcessing 1965, Proceedingsof theIFIP Congress, London, UK, 1965; Macmillan and Co.: London, UK, 1965; pp. 506–508.
 19. Dobrzan´ski, L.A.; Honysz, R. On the implementation of virtual machines in computer aided education. J. Mater. Educ. 2009, 31, 131–140.
 20. Vergara,D.;Lorenzo,M.;Rubio,M.P.Virtualenvironmentsinmaterialsscienceandengineering: thestudents’ opinion. In Handbook of Researchon Recent Developmentsin Materials Science and Corrosion Engineering Education, 1st ed.; Lim, H., Ed.; IGI Global: Hershey, PA, USA, 2015; Chapter 8; pp. 148–165.
 21. Richert, A.; Shehadeh, M.; Willicks, F.; Jeschke, S. Digital Transformation of Engineering Education. Int. J. Eng. Pedagog. 2016, 6, 23–29.

 

References:

 1. Buschev, S.D., Bushev, D.A., Yaroshenko, R.F. (2018). Breakthrough competences in the management of innovative projects and programs. Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Strategic management, portfolio management, programs and projects: a collection of scientific works. Kharkiv: NTU «HPI», 1 (1277), 3-9 [in Ukrainian].
 2. Kononenko, I.V., Lutsenko, S. Yu. (2018). Evolution of the generalized body of knowledge on project management. Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Strategic management, portfolio management, programs and projects: a collection of scientific works. Kharkiv: NTU «HPI», 1 (1277), 10-17[in Ukrainian].
 3. Morozov, V.V., Stetshenko, G.M., Ilarionova, N.M. (2018). Model of training system for management of IT projects. Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Strategic management, portfolio management, programs and projects: a collection of scientific works. Kharkiv: NTU «HPI», 1 (1277), 18-24 [in Ukrainian].
 4. Morozov, V., Steshenko, G., Kolomiiets, A. (2017). Learning through Practice // Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS). Bucharest, 2, 21-23.
 5. Teslia, I., Yehorchenkov, O., Khlevna, I., Khlevnyi, А. (2018). Development concept and method of formation of specific project management methodologies. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5/3(95), 6-16.
 6. Biloshchytskyi, A.A (2017). Method for the identification of scientists' research areas based on a cluster analysis of scientific publications [Electronic source] / A. Biloshchytskyi, А. Kuchansky, Yu. Andrashko, S. Biloshchytska, О. Kuzka, Ye. Shabala, T. Lyashchenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5, 2, 89, 4-10.
 7. Chumachenko, I.V., Guseva, Yu.,Yu., Martynenko, O.S. (2017). Matrix model 4R & WS for the classification of project stakeholders. Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Strategic management, portfolio management, programs and projects: a collection of scientific works. Kharkiv: NTU «HPI», 2 (1224), 17–22 [in Ukrainian].
 8. Report NMC Horizon. Higher education [electronic source]. –http://cdn.nmc.org/media/2016-nmc-horizon-report-he-RU.pdf.
 9. Advantages of gaming [electronic source]. – http://lms.smartme.university/ blog/igraj-i-vyiigryivaj-preimuschestva-gejmifikatsii/.
 10. Trends in business education in 2017 [electronic source]. –http://goodwill.kiev.ua/ business/trendy-biznes-obrazovaniya-v-2017-godu/.
 11. Sherbakov, A. (2017). TOP-6 trends of "digital" education in 2017 [electronic source]. –http://igate.com.ua/news/17387-top-6-trendovtsifrovogo-obrazovaniya-v-2017-godu.
 12. Blažič, A.J. Challenges of Business Simulation Games – A New Approach of Teaching Business / A.J. Blažič, F. Novak [electronic source] // E-Learning – Instructional Design, Organizational Strategy and Management. – Access mode: http://www.intechopen.com/books/e-learning-instructionaldesign-organizational-strategy-and-management/challenges-ofbusiness-simulation-games-a-new-approach-of-teachingbusiness.
 13. Léger, P-M. (2011). Business Simulation Training in Information Technology Education: Guidelines for New Approaches in IT Training / P-M. Léger, P. Charland, H. D. Feldstein et al. [electronic source] // Journal of Information Technology Education, 10.  http://jite.org/documents/ Vol10/ JITEv10p039053Leger914.pdf.
 14. Education Infographics [Electronic recourse] // Knewton Infographic. –https://www.knewton.com/ infographics/gamification-education/.
 15. Global Games Market Report 2016 [Electronic recourse]. – Newzoo, 2016. – Access mode: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/700740/Reports/Newzoo_Free_20 16_Global_Games_Market_Report.pdf.
 16. Ushakova, I. (2016). Simulation of the impact social media on promoting education services. [Electronic sourse]. Proc. of 12th International Conference on ICTERI’16, Kyiv, Ukraine, June 21-24, 2016, CEUR-WS.org. – http://ceur-ws.org/Vol-1614/paper_60.pdf.
 17. Vergara D., Pablo Rubio M., Lorenzo M. On the Design of Virtual Reality Learning Environments in Engineering. [Electronic resource]. – https://res.mdpi.com/mti/mti-01-00011/article_deploy/mti-01-00011.pdf?filename= &attachment=1
 18. Sutherland, I.E. (1965). The ultimate display. In Information Processing. Proceedings of the IFIP Congress, London, UK. Macmillan and Co.: London, UK, 506–508.
 19.  Dobrzan´ski, L.A.; Honysz, R. (2009). On the implementation of virtual machines in computer aided education. J. Mater. Educ., 31, 131–140.
 20. Vergara, D., Lorenzo, M.; Rubio, M.P. (2015). Virtual environments in materials science and engineering: the students’ opinion. In Handbook of Research on Recent Developments in Materials Science and Corrosion Engineering Education, 1st ed.; Lim, H., Ed.; IGI Global: Hershey, PA, USA, Chapter 8; pp. 148–165.
 21. Richert, A., Shehadeh, M., Willicks, F., Jeschke, S. (2016). Digital Transformation of Engineering Education. Int. J. Eng. Pedagog, 23–29.