Аннотації

Автор(и):
Цюцюра М.І., Криворучко О.В., Мединська Т.М.
Автор(и) (англ)
Tsiutsiura Mykola, Kryvoruchko Olena, Medinskaya Tatyana
Дата публікації:

07.02.2019

Анотація (укр):

Для оцінки якості бізнес-процесів підприємства з метою підвищення конкурентоспроможності і ефективності виробництва проаналізовано інформаційні потоки в розрізі логістичної системи, управління підприємством, показано взаємовплив матеріальних і інформаційних ресурсів в структурі підприємства. Рух інформаційних потоків графічно показано щодо загальної структури конкретного виробничого підприємства і його окремих елементів.

Анотація (рус):

Для оценки качества бизнес-процессов предприятия с целью повышения конкурентоспособности и эффективности производства проанализированы информационные потоки в разрезе логистической системы, управления предприятием, показано взаимовлияние материальных и информационных ресурсов в структуре предприятия. Движение информационных потоков графически показано в контексте общей структуры конкретного производственного предприятия и его отдельных элементов.

Анотація (англ):

To assess the quality of business processes of the enterprise in order to increase the competiveness and efficiency of production, analyzes the information flows in the context of the logistics system, enterprise management, shows the mutual influence of material and information resources in the structure of the enterprise.

Література:

 1. Кунченко-Харченко В.І. Моделі інформаційних потоків та їх використання в системах бази даних та документології для прийняття рішень / В.І. Кунченко-Харченко // Зб. наук. праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. – 2010. – Вип. 54. – C. 175 – 179.
 2. Птіцина Л.А. Основні підходи до управління інформаційними потоками бізнес-діяльності промислових підприємств України: формування єдиного інформаційного забезпечення системи управління промисловим підприємством в складних ринкових умовах / Л.А. Птіцина // Вісник економічної науки України. – 2010. – № 2. – С. 121 – 124.
 3. Тюріна Н. М. Логістика [Текст]: Навч. посіб. / Н. М.Тюріна, І. В. Гой, І. В. Бабій. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 392 с.
 4. Іванова О.М.. Характеристика та класифікація інформаційних потоків підприємств // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 13. – С. 18 – 22.
 5. Федоренко С. В. Розробка інформаційного забезпечення та інформаційні потоки промислового підприємства / С.В. Федоренко, Д.О. Правоторов // Економіка та держава. – 2006. – № 11. – С. 33—34.
 6. Максимов А.А. Структура информационных потоков современного промышленного предприятия [Электронный ресурс]. – URL: http://www.aselibrary.ru/digital_resources/journal/irr/2005/number_5/number_5_2/number_5_2316/
 7. Мединська Т. М. Рассамакін В. Я. Інформаційні системи моделювання та організації бізнес-процесів підприємств // Вісник КНТЕУ. – 2016. – №2 – С. 755-764
 8. Маклаков С.В. Создание информационных систем с AllFusion Modeling Suite. ‒ М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2003.
 9. Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту. ‒ К.:ЦУЛ, 2004. ‒ 128с.
 10. Верба В.А. Інформаційне забезпечення управління розвитком компанії / В.А. Верба // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць ДВНЗ "КНЕУ імені В.Гетьмана". – 2009. – № 22. – С. 145 – 154.

 

References:

 1. Kunchenko-Harchenko, V.I., (2010). Information flow models and their use in databases and decision making documentology. Zbirnyk naukovykh prats Institutu problem modelyuvannya v energetici im. G. Ye. Puhova NAN Ukrayini, 54,
  175 – 179.
 2. Ptitsyna, L.A. (2010). Basic approaches to information management business of industrial enterprises of Ukraine: the formation of a single information support system of industrial enterprise in difficult market conditions. Visnyk ekonomichnoyi nauky Ukrayiny, 2, 121 – 124.
 3. Tyurina, N.M., Goy, I.V., & Babiy, I.V. (2015). Logistics [Text]: Teaching. Manual. Kiev: Centerfor Educational Literature, 392.
 4. Ivanova, O.M. (2016). Characteristics and classification of information flows of enterprises . Investments: practice and experience, 13, 18-22.
 5. Fedorenko, S.V. (2006). Development of information security and information flows of industrial enterprises. Ekonomika ta derzhava, 11, 33 – 34.
 6. Maksimov, A.A. (2005). Informational flow’s structure of contemporary industrial enterprise [Electronicresourse]. – URL: http://www.aselibrary.ru/digital_resources/journal/irr/2005/number_5/number_5_2/number_5_2316/
 7. Medinskaya, T.M., Rassamakin ,V.Ya. (2016). Information systems of modeling and organization of business processes of enterprises. Journal of KNTEU, 2, 755-764.
 8. Maklakov, S.V. (2003). Creation of information systems with All Fusion Modeling Suite. Moscow, DIALOGUE-MEPHY.
 9. Matviyenko, O.V. (2004). Fundamentals of Information Management. K.: ZUL, 128.
 10. Verba, V.A.(2009). Information support for the development of the company. Formation of a market economy: Sb. Sc. Works of the State University "KNEU named after V. Hetman", 22, 145 – 154.