Аннотації

Автор(и):
Нікольський В.В., Крамський С.О.
Автор(и) (англ)
Nikolskyі Vitaliі, Kramskyі Sergiy
Дата публікації:

03.08.2019

Анотація (укр):

Розглянуто концептуальні особливості управління портфелями проектів і програм в морській індустрії. Висвітлено найважливіші етапи розвитку, сучасний стан теорії та практики управління портфелем проектів. Сформульована мета дослідження ‒ розгляд концептуальних основ управління портфелями і програмами на прикладі морської індустрії як складної технічної системи. Висвітлено проблемні питання управління портфелями і програмами проектів у контексті забезпечення конкурентоспроможності продукції та послуг у морській індустрії. Досліджено поняття портфеля та програм проектів СТС, принципи та їх методологія із проектно-орієнтованого управління. Підкреслено шляхи інтеграції управління морськими проектами і програмами та управлінням бізнесом з використанням моделі, в основі якої ключові портфельні складові. Запропоновано концептуальні основи управління портфелями і програмами в морській індустрії в проектно-інноваційній діяльності організацій, компаній. Для забезпечення управління портфелем проектів необхідна наявність не лише матеріальної бази та кваліфікованого персоналу, але й системного підходу до питань управління портфелями і програмами проектів у процесі ведення морського бізнесу.

Анотація (рус):

Рассмотрены концептуальные особенности управления портфелями проектов и программ в морской индустрии. Освещены важнейшие этапы развития, современное состояние теории и практики управления портфелем проектов. Сформулирована цель исследования – рассмотрение концептуальных основ управления портфелями и программами на примере морской индустрии как сложной технической системы. Освещены проблемные вопросы управления портфелями и программами проектов в контексте обеспечения конкурентоспособности продукции и услуг в морской индустрии. Исследовано понятие портфеля и программ проектов СТС, принципы и их методология по проектно-ориентированному управлению. Подчеркнуты пути интеграции управления морскими проектами и программами и управлением бизнесом с использованием модели, в основе которой ключевые портфельные составляющие. Предложены концептуальные основы управления портфелями и программами в морской индустрии в проектно-инновационной деятельности организаций, компаний. Для обеспечения управления портфелем проектов необходимо наличие не только материальной базы и квалифицированного персонала, но и системного подхода к вопросам управления портфелями и программами проектов в процессе ведения морского бизнеса.

Анотація (англ):

In the article discusses the conceptual features of managing portfolios of projects and programs in the maritime industry. Highlights the most important stages of development, the current state of the theory and practice of project portfolio management. The purpose of the study is to formulate the conceptual foundations of portfolio and program management using the example of the marine industry as a complex technical system. Highlights the problematic issues of portfolio management and project programs in the context of ensuring the competitiveness of products and services in the maritime industry. The authors investigate the concept of a portfolio and programs of СТS projects, principles and their methodology for project-oriented management. The ways of integrating the management of offshore projects and programs and business management using a model based on key portfolio components are emphasized. The proposed conceptual framework for managing portfolios and programs in the maritime industry in the design and innovation activities of organizations and companies. To ensure the management of a portfolio of projects, it is necessary to have not only the material base and qualified personnel, but also a systematic approach to the issues of managing portfolios and programs of projects in the process of running the maritime business as well.

Література:

 1. The Standard for Portfolio management / Project Management Institute, Inc. Four Campus Boulevard Newtown Square, Pennsylvania USA, 2008. – 203 р.
 2. Крамський, С.О. Інструменти та засоби управління інфраструктурними проектами комплексної технічної системи [Teкст] / С.О. Крамський, М.Д. Руднiченко // Управління розвитком складних систем. – К.:КНУБА – 2018. – № 34. – С. 32 – 38.
 3. Мальцев, А.С. Управління якістю продукції проектів: методологічні та прикладні аспекти [Teкст] / А.С. Мальцев, С.О. Крамський // Управління розвитком складних систем. – К.:КНУБА – 2019. – № 37. – С.25 – 31.
 4. P2M: Управление проектами и программами / под.ред. проф.Бушуева С.Д. – K. :Наук. світ, 2009. – T. 1, Вер. 1.2: Руководство по управлению инновационными проектами и програмамми предприятий. – 198 с.
 5. Крамський, С.О. Ціннісно-економічні аспекти євроінтеграції України / С.О. Крамський // Mат. наук.-практ. конф. "Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів": Наукове видання. Зб. мат. тез доповідей. – О.: ОРIДУ НАДУ, 2018. – С.116118.
 6. Markowits Harry M. Portfolio Selection // Journal of Finance. 1952. 7. № 1 pp. 71 – 91.
 7. Markowitz H. M., Mean Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets. Basil. Blackwell. 1990.
 8. 8 Piterska, V.M. Problems concept and differences between project, program and portfolio management / Varvara Piterska, Sergiy Kramskiy // "Management of Development of Complex Systems". Кyiv: КNUCА. 2017 – №31. – C. 6 – 12.
 9. Молоканова, В.М. Методологічні засади портфельно-орієнтованого управління розвитком організацій / В.М. Молоканова, Г.К. Дьомін // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2013. – № 5. – С. 57 – 64.
 10. Пітерська, В.М. Ризико-орієнтоване управління науковою діяльністю закладів вищої освіти в рамках інноваційних програм. Автореф. дис...докт. техн. наук 05.13.22 / Пітерська Варвара Михайлівна. – О.: ОНМУ, 2018. – 45 с.
 11. Бойченко, K.B. Портфельно-орієнтоване управління командами проектів в організаціях / К.В. Бойченко, С.О. Крамський // Mат. ІI наук.-практ. конф. «Сучасні тренди підготовки фахівців з управління проектами та програмами»: Наукове видання. Збiрник мат. тез доповідей. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2019. – С. 5 – 9.
 12. Boyko V., Rudnichenko N., Kramskoy S., Hrechukha Ye., Shibaeva (2017). Concept implementation of decision support software for the risk management of complex technical system // Springer international publishing book en chapter, 17, 255 269. doi:org/10.1007/978-3-319-45991-2_17.
 13. 13. Кучеренко, В.Р. Управління проектами в підприємницьких структурах / В.Р. Кучеренко, А.В. Андрейченко, та ін.//   – О.: ТОВ Лерадрук, 2013. – 228 с.
 14. Захарченко, О.В. Проджект менеджмент / О.В. Захарченко, С.О. Крамський // Навчальний посібник з "Менеджменту". – О.: «Екологія», 2018. – 227 с.
 15. Бойченко, К.В. Управління IT-проектами в ігровій індустрії / К.В. Бойченко, С.О. Крамський // Mат. XIV міжнар. наук.-практ. конф. До 30-річчя МАУП "Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах": Збiрник мат. тез доповідей. – О.: ОI МАУП, ТОВ «Лерадрук», 2018. – С. 216 – 222.

 

References:

 1. The Standard for Portfolio management (2008). Project Management Institute, Inc. Four Campus Boulevard Newtown Square, Pennsylvania USA. – 203.
 2. Kramskiy, S., Rudnichenko, M. (2018). Tools and means for managing infrastructure projects by a complex technical system. Management of Development of Complex Systems. – 34, 32 – 38.
 3. Maltsev, А., Kramskiy, S. (2019). Managing quality of project production: methodological and applied аspects. Management of Development of Complex Systems, 37, 25 – 31.
 4. Bushueva S. D. (2009). P2M: Upravlenie proektami i programmami – Kyiv: Nauk. svIt. – T. 1, Ver. 1.2: Guide for the management of innovative projects and programs of enterprises – 198.
 5. Kramskyi, S.O. (2018). Valuable-economic aspects of ukraine's eurointegration // Mat. science-practice conf. "European Integration in the Context of Global Globalization Processes": Scientific Edition. mat. theses. – Odesa: ORIPA NAPA, 116-118.
 6. Markowitz Harry M. (1952) Portfolio Selection // Journal of Finance. 7. № 1, 71-91.
 7. Markowitz H. M. (1990) Mean Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets. Basil. Blackwell.
 8. Piterska, V., Kramskiy, S. (2017) Problems concept and differences between project, program and portfolio management // "Management of Development of Complex Systems", 31. 6 – 12.
 9. Molokanova, V.M.,  Demin, G.K. (2013). Methodological principles of portfolio-based management of organizational development // Bulletin of Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture. Publ. 5, 57-64.
 10. Piterska, V.M. (2018) Risk-oriented management of the scientific activity of higher education institutions within innovation programs: The manuscript DSc. (Eng.). 05.13.22. Оdesa: ONMU, 45.
 11. Boichenko, K.V., Kramskiy, S.O. (2019). Portfolio-based management of project teams in organizations // Mat. ІІ sciences-practice. conf. "Modern trends of training specialists in project and program management": Scientific publication. Coll. mat theses of reports. – Lutsk: SNU named after Lesia Ukrainka, 5 – 9.
 12. Boyko, V.,. Rudnichenko, N., Kramskoy, S., Hrechukha,Ye, & Shibaeva, N. (2017). Concept implementation of decision support software for the risk management of complex technical system // Springer international publishing book en chapter, 17, 255 – 269. doi:org/10.1007/978-3-319-45991-2_17.
 13. Kucherenko, V.R., Andriychenko, A.V. etc. (2013). Project management in entrepreneurial structures // Odesa: LLC "Leradruk", 228.
 14. Zakharchenko, O.V., Kramskyi, S.O. (2018). Project Management // Educational manual of "Management". – Odesa: "Ecology", 227.
 15. Boichenko, K. (2018). Management of IT-projects in the gaming industry / K. Boichenko,  S. Kramskyi // Coll. Scien. Mat.of the XIV Int. scien.-pract. Conf. dedicated to the 30 th anniversary of the IRAPM. – Odesa: LLC "Leradruk", 216 – 222.