Аннотації

Автор(и):
Рибак А.І., Шахов А.В., Азарова І.Б.
Автор(и) (англ)
Rybak Anatoly Ivanovich, Shakhov Anatoly Valentinovich, Azarova Irina Borisovna
Дата публікації:

02.09.2019

Анотація (укр):

Розвиток населених пунктів України супроводжується рядом проблем, вирішення яких є основною задачею державного регулювання містобудівної діяльності. Проте цілий ряд нових функцій у містобудуванні за останніми змінами законодавства у галузі делегується новим учасникам, що не завжди є обізнаними професіоналами у містобудуванні. Сучасні інформаційні технології можуть зробити містобудівну діяльність простою та доступною для всіх нових її суб’єктів за допомогою розроблення спеціалізованого програмного забезпечення. Тому в рамках дослідження запропоновано модель визначення відповідності розміщення об’єкта містобудування діючим містобудівним обмеженням, на базі якої визначено програмні інструменти для розроблення спеціалізованого програмного забезпечення, що дасть змогу визначати відповідність між намірами використання земельної ділянки та наявними можливостями території з містобудівної точки зору, а також вирішити зворотне завдання ‒ обрати в межах міста оптимальні в містобудівному контексті земельні ділянки під провадження певного виду господарської діяльності. Результати дослідження можуть бути використані інвесторами, керівниками проектів та забудовниками для обґрунтування місця розміщення господарської діяльності при розробці інвестиційних ідей та бізнес-планів.

Анотація (рус):

Развитие населенных пунктов Украины сопровождается рядом проблем, решение которых является основной задачей государственного регулирования градостроительной деятельности. Однако целый ряд новых функций в градостроительстве, согласно последним изменениям законодательства в области, делегируется новым участникам, которые не всегда являются осведомленными профессионалами в градостроительстве. Современные информационные технологии могут сделать градостроительную деятельность простой и доступной для всех новых ее субъектов посредством разработки специализированного программного обеспечения. Поэтому в рамках настоящего исследования предложена модель определения соответствия размещения объекта градостроительства действующим градостроительным ограничениям, на базе которой определены программные инструменты для разработки специализированного программного обеспечения, позволяющего определять соответствие между намерениями использования земельного участка и имеющимися возможностями территории с градостроительной точки зрения, а также решать обратную задачу ‒ выбрать в пределах города оптимальные в градостроительном контексте земельные участки под осуществление определенного вида хозяйственной деятельности. Результаты исследования могут быть использованы инвесторами, руководителями проектов и застройщиками для обоснования места размещения хозяйственной деятельности при разработке инвестиционных идей и бизнес-планов.

Анотація (англ):

The development of settlements in Ukraine has a number of problems, which have to be solved as the main task of state regulation of urban planning activity. A number of new functions in urban planning were delegated by the latest legislation changes to some new participants with lack of skills in urban planning, such as urban inhabits and so on. Modern information technologies can make urban planning activities simple and accessible to all of its new actors through the specialized software development and application. Therefore, a model for determining correspondence between the urban development object location and the existing urban planning limitations were proposed within the framework of the study. The specialized software tools based on this model are defined for determining the correspondence between the intentions of land plot using and the existing territory capabilities in urban planning. It is also solved the inverse problem – choosing the optimal kinds of economic activity in the urban development context for plots-earth implementation in the city. The software based on the proposed model will allow to any non-professional participants such as public activists to pre-establish the legality of some actors activities in the city due to automation of the urban planning process. Any urban planning activities participants like investors, project managers and developers can use the results of the study to justify the economic activity location in the city during development of investment ideas and business plans.

Література:

 1. Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів: Постанова Верховної Ради України від 24.12.1999 №1359-XIV [Електронний ресурс]. –  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1359-14
 2. Азарова И.Б. Государственное регулирование инвестиционно-строительных проектов: поиск эффективных инструментов / И.Б. Азарова // Управление развитием сложных систем. ‒ 2016. ‒ № 28. ‒ С. 11‒18.
 3. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI [Електронний ресурс]. –  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
 4. МІАС ЗМД Містобудівний кадастр Києва [Електронний ресурс]. –  http://mkk.kga.gov.ua/
 5. Відкрите місто: містобудівний кадастр [Електронний ресурс]. –  https://omr.gov.ua/ua/open-city/cadastre/
 6. Склад та зміст плану зонування території: ДБН Б.1.1-22:2017 [Електронний ресурс]. –  http://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/b_1_1_12/1-1-0-1806
 7. Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель: наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 № 548 [Електронний ресурс]. –  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1011-10
 8. План зонування території Одеси [Електронний ресурс]. –  http://ombk.odessa.ua/zoning
 9. Державний класифікатор будівель та споруд: ДК 018-2000 [Електронний ресурс]. – https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiniNec04fPAhVCDSwKHb2UDOAQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fdp.sfs.gov.ua%2Fdata%2Ffiles%2F55351.doc&usg=AFQjCNHL7l8PiIO3xGLfQrniiHqAj0tHUA&sig2=6FHIR_TDIIRpbbD0aEfR4g
 10. WhatisKartograph? [Електронний ресурс]. –  https://kartograph.org/

 

References:

 1. About the Concept of sustainable development of settlements: Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine, dated December 24, 1999 No. 1359-XIV. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1359-14.
 2. Azarova Irina (2016). State regulation of investment construction projects: searching of effective tools. Management of Development of Complex Systems, 28, 11 – 18.
 3. On Regulation of Urban Development Activities: Law of Ukraine, dated February 17, 2011. No. 3038-VI. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3038-17.
 4. MIAS ZMD Kyiv City Planning Cadastre. Retrieved from: http://mkk.kga.gov.ua/
 5. Open city: city planning cadastre. Retrieved from: https://omr.gov.ua/ua/open-city/cadastre/.
 6. Composition and content of the Zoning plan: DBN B.1.1-22. (2017). Retrieved from: http://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/b_1_1_12/1-1-0-1806.
 7. On Approval of the Classification of Types of Purpose Land Use: Order of the State Committee of Ukraine on Land Resources No. 548, dated July 23, 2010. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1011-10.
 8. The Zoning plan Odessa City. Retrieved from: http://ombk.odessa.ua/zoning.
 9. State Classifier of Buildings and Structures: DK 018-2000. Retrieved from: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiniNec04fPAhVCDSwKHb2UDOAQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fdp.sfs.gov.ua%2Fdata % 2Ffiles% 2F55351.doc &usg = AFQjCNHL7l8PiIO3xGLfQrniiHqAj0tHUA & sig2 = 6FHIR_TDIIRpbbD0aEfR4g.
 10. What is Kartograph?. Retrieved from: https://kartograph.org/.