Аннотації

Автор(и):
Рижаков Д.А. , Коваль Т.С. , Федорова Я.Ю., Кучеренко О.І.
Автор(и) (англ)
Rуzhаkov Dmуtrо, Koval Timur, Fedorova Yana, Kucherenko Oleksandr
Дата публікації:

02.09.2019

Анотація (укр):

Ідентифіковано організаційні засади контролінгу, які визначають взаємозв'язок між цілями, суб'єктами і об'єктами контролінгу, його архітектурою (методологія, принципи, методи, інструменти, інформаційні потоки), впровадження яких допомагає уникнути фрагментарності в процесі управління економічним потенціалом суб’єктів будівельного ринку. Систематизовано етапи оцінювання контролінгу трансформації економічного потенціалу з урахуванням життєвого циклу підприємства, який ґрунтується на поетапному виконанні аналітичних, оціночних, контрольних процедур з одночасним діагностуванням ризиків зовнішнього, внутрішнього середовища та імплементуванням управлінських рішень, орієнтованих на уникнення (нейтралізацію) диспропорцій у розвитку складових економічного потенціалу будівельних підприємств. Розроблений алгоритм, в основі якого покладено систему управлінських заходів, в практичному аспекті дасть змогу побудувати достовірну інформаційну платформу для діагностики ефективності використання економічного потенціалу.

Анотація (рус):

Идентифицированы организационные основы контроллинга, которые определяют взаимосвязь между целями, субъектами и объектами контроллинга, его архитектурой (методология, принципы, методы, инструменты, информационные потоки), внедрение которых позволяет избежать фрагментарности в процессе управления экономическим потенциалом субъектов строительного рынка. Систематизированы этапы оценки контроллинга трансформации экономического потенциала с учетом жизненного цикла предприятия, основанного на поэтапном выполнении аналитических, оценочных, контрольных процедур с одновременным диагностированием рисков внешней, внутренней среды и имплементирования управленческих решений, ориентированных на избежание (нейтрализацию) диспропорций в развитии составляющих экономического потенциала строительных предприятий. Разработанный алгоритм, в основе которого лежит система управленческих мер, в практическом аспекте позволит построить достоверную информационную платформу для диагностики эффективности использования экономического потенциала.

Анотація (англ):

The article identifies the organizational bases of controlling, which determine the relationship between the goals, subjects and objects of controlling, its architecture (methodology, principles, methods, tools, information flows), the implementation of which allows to avoid fragmentation in the process of managing the economic potential of subjects of the construction market. The stages of the evaluation of the controlling transformation of the economic potential taking into account the life cycle of the enterprise, based on the stage-by-stage performance of analytical, evaluation and control procedures with simultaneous diagnosis of risks of external and internal environment and implementation of management decisions aimed at avoiding (neutralizing) disproportions in the development of components of the economic potential of construction enterprises are systematized. The developed algorithm, which is based on the system of management measures, in practical aspect will allow to build a reliable information platform for the diagnosis of the efficiency of economic potential use.

Література:

 1. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою підприємств будівництва [Текст] : [монографія] / [Л. В. Сорокіна та ін.] ; за наук. ред. проф. Сорокіної Л. В., Гойка А. Ф. – К. : Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, 2017. – 403 с.
 2. Теоретико-метологічні засади інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні./ П. М. Куліков, В.Г. Федоренко, Г.М. Рижакова та ін., кол. монографія. ТОВ «ДКС центр» Київ-2018. ‒ 442 с.
 3. Модернізація фінансових систем: методологія та інструменти управління [Монографія]; за ред. чл. кор. НАН України, д-ра екон. наук, проф. Лисенка Ю. Г. – Полтава, 2017. – 258 с.
 4. Tetyana Marchuk, Dmytro Ryzhakov, Galyna Ryzhakova and Sergiy Stetsenko (2017). Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations (open-access), 14(4), pp. 12-20. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02
 5. Плаксієнко В.Я. Наукове обґрунтування інструментарію контролінгу в системі управління економічним потенціалом підприємства / В.Я. Плаксієнко, І.М. Назаренко, А.І. Орєхова // Бізнес – Інформ. – 2018. – № 3. – С. 375-380.
 6. Поколенко В.О. Запровадження інструментарію вибору альтернатив реалізації будівельних проектів за функціонально-технічною надійністю організацій-виконавців / В.О. Поколенко, Г.М. Рижакова, Д.О. Приходько // Управління розвитком складних систем. – 2014. – Вип. 19. – С.104-108.
 7. Рижакова Г.М. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики [Текст] / Г.М. Рижакова, Д.О. Приходько, К.М. Предун, Т.С. Лугіна, Т.С. Коваль // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 32. – С. 159 – 165.
 8. Chernyshev D. Implementation of principles of biospheric compatibility in the practice of ecological construction in Ukraine [Текст] / D. Chernyshev, I. Ivakhnenko, G. Ryzhakova, K. Predun // International Journal of Engineering & Technology – UАЕ: Science Publishing Corporation, 2018. – Vol 10, No 3.2: Special Issue 2. – Рр. 584-586.

References:

 1. Sorokina, L.V., Goika, A.F. and others, (2017). Econometric Toolkit for Managing the Financial Security of Construction Enterprises [Monograph]. Kyiv: Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture, 403.
 2. Kulikov, P.M., Fedorenko, V.H., Ryzhakova, H.M. and others, (2018). Theoretical-methodological foundations of innovation-investment activity in Ukraine [Monograph]. Kyiv, LLC DKS Center, 442.
 3. Lysenko, Y.G., (2017). Modernization of financial systems: methodology and management tools [Monograph].
  Poltava, 258.
 4. Marchuk, Tetyana, Ryzhakov, Dmytro, Ryzhakova, Galyna, & Stetsenko, Sergiy, (2017). Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations (open-access), 14(4), 12-20. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02
 5. Plaksiienko, V.Y., Nazarenko, I.M., & Oriekhova, A.I., (2018). Scientific substantiation of controlling tools in the system of management of economic potential of the enterprise. Business-Inform, 3, 375 – 380.
 6. Pokolenko, V.O., Ryzhakova, H.M., & Prykhodko, D.O., (2014). Implementation of a toolkit for selecting alternatives for the implementation of construction projects based on the functional and technical reliability of implementing organizations. Management of Development of Complex Systems, 19, 104 – 108.
 7. Ryzhakova, Galyna, Prykhodko, Dmitry, Predun, Konstantin, Lugyna, Tatyana, & Koval, Timur, (2017). Models of target selection of representative indicators of activities of construction enterprises: the etymology and typology of systems of diagnostics. Management of Development of Complex Systems, 32, 159 – 165.
 8. Chernyshev, D., Ivakhnenko, I., Ryzhakova, G., & Predun, K., (2018). Implementation of principles of biospheric compatibility in the practice of ecological construction in Ukraine. International Journal of Engineering & Technology – UАЕ: Science Publishing Corporation. Vol 10, No 3.2: Special Issue 2, 584 – 586.