Аннотації

Автор(и):
Рижакова Г.М. , Малихіна О.М., Ручинська Ю.М., Петренко Г.С.
Автор(и) (англ)
Ryzhakova Galyna, Malykhina Oksana, Ruchinskaya Julia, Petrenko Ganna
Дата публікації:

02.09.2019

Анотація (укр):

Проведено визначення складу та критеріїв поділу й розмежування щодо систематизації джерел формування інвестиційних ресурсів з врахуванням специфіки функціонування підприємств підрядного будівництва, методологічні підходи до аналізу використання фінансових ресурсів на інвестиційні цілі, в їх складі ‒ характеристика особливостей фінансового забезпечення інвестиційного процесу підприємств житлового будівництва. Здійснено класифікацію основних моделей фінансування житла за критерієм механізму акумуляції заощаджень та їх трансформації в інвестиції. Це допомогло охарактеризувати вітчизняну модель як перехідну банківсько-орієнтовану і на цій основі сформулювати рекомендації щодо подальших перспектив її розвитку через застосування ескроу-рахунків та впровадження державної реєстрації майнових прав на набуття права власності на нерухоме майно при інвестуванні в будівництво.

Анотація (рус):

Осуществлено определение состава и критериев разделения и разграничения по систематизации источников формирования инвестиционных ресурсов с учетом специфики функционирования предприятий подрядного строительства, методологические подходы к анализу использования финансовых ресурсов на инвестиционные цели, в их составе ‒ характеристика особенностей финансового обеспечения инвестиционного процесса предприятий жилищного строительства. Осуществлена классификация основных моделей финансирования жилья по критерию механизма аккумуляции сбережений и их трансформации в инвестиции. Это позволило охарактеризовать отечественную модель как переходную банковско-ориентированную и на этой основе сформулировать рекомендации относительно дальнейших перспектив ее развития путем применения эскроу-счетов и внедрения государственной регистрации имущественных прав на приобретение права собственности на недвижимое имущество при инвестировании в строительство.

Анотація (англ):

In article definition of structure and criteria of division and differentiation on systematization of sources of formation of investment resources taking into account specificity of functioning of the enterprises of contract building, methodological approaches to the analysis of use of financial resources on the investment purposes, in their structure characteristic of features of financial maintenance of investment process of the enterprises of housing construction is carried out. Classification of the basic models of housing financing by the criterion of the mechanism of accumulation of savings and their transformation into investments is carried out. This allowed to characterize the domestic model as a transitional bank-oriented one and on this basis to formulate recommendations on its further development prospects by means of application of escrow accounts and introduction of state registration of property rights for acquisition of ownership of real estate during investment in construction.

Література:

 1. Бушуєв С.Д. Управління проектами в умовах «поведінкової економіки» [Текст] / С.Д. Бушуєв, Д.А. Бушуєв, Р.Ф. Ярошенко // Управління розвитком складних систем. – 2018. – № 33. – С. 26 – 30.
 2. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою підприємств будівництва [Текст] : [монографія] / [Л.В. Сорокіна та ін.] ; за наук. ред. проф. Сорокіної Л. В., Гойка А. Ф. – Київ : Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, 2017. – 403 с.
 3. Доценко-Белоус Н.А. Стратегии финансирования строительства. – К.: Ю.Ф. «Василь Кисиль и партнеры», 2009. – 500 с.
 4. Теоретико-метологічні засади інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні / П.М. Куліков, В.Г. Федоренко, Г.М. Рижакова та ін., кол. монографія. ТОВ «ДКС центр» – Київ-2018. – 442 с.
 5. Tetyana Marchuk, Dmytro Ryzhakov, Galyna Ryzhakova and Sergiy Stetsenko (2017). Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations (open-access), 14(4), pp. 12-20. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02
 6. Поколенко В.О. Запровадження інструментарію вибору альтернатив реалізації будівельних проектів за функціонально-технічною надійністю організацій-виконавців / В.О. Поколенко, Г.М. Рижакова, Д.О. Приходько // Управління розвитком складних систем. – 2014. – Вип. 19. – С.104 – 108.
 7. Рижакова Г.М. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики [Текст] / Г.М. Рижакова, Д.О. Приходько, К.М. Предун, Т.С. Лугіна, Т.С. Коваль // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 32. – С. 159 – 165.
 8. Chernyshev D., Ivakhnenko I., Ryzhakova G., & Predun, K., (2018). Implementation of principles of biospheric compatibility in the practice of ecological construction in Ukraine. International Journal of Engineering & Technology – UАЕ: Science Publishing Corporation. – Vol 10, No 3.2: Special Issue 2, 584 – 586.
 9. Chupryna Y. The identification of alternatives and changes in scenarios for the development of regional build clusters [Текст] / Y. Chupryna, D. Ryzhakov, O. Malykhina // International Journal of Engineering & Technology – UАЕ: Science Publishing Corporation, 2018 – Vol 10, No 3.2: Special Issue 2. – Рр. 484 – 486.
 10. Фесун А.С. Удосконалення методичного інструментарію альтернативних механізмів реалізації будівельних програм: зміна парадигми управління та інноваційні рішення фінансування [Текст] / А.С. Фесун // Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 19. – Ч. 2 – С. 122 – 128.
 11. Схеми фінансування будівництва житла в Києві. Електронний ресурс. Режим доступу: http://directinvest.com.ua/ru/2018/05/11/sxemi-finansuvannya-budivnictva-zhitla-v-kiyevi
 12. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/FK/FK_I%20kv
 13. У Києві побільшало незаконних новобудов (список). – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.unian.ua/economics/realestate/10172558-u-kiyevi-pobilshalo-nezakonnih-novobudov-spisok.

References:

 1. Bushuyev, Sergiy, Bushev, Denis, & Yaroshenko, Ruslan, (2018). Management of projects in the conditions of “behavioral economy”. Management of Development of Complex Systems, 33, 26 – 30.
 2. Sorokina, L.V., Goika, A.F., and others, (2017). Econometric Toolkit for Managing the Financial Security of Construction Enterprises. [Monograph]. Kyiv: Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture, 403.
 3. Dotsenko-Belous, N.A., (2009). Construction financing strategies. Kyiv: Y.F. “Vasil Kisil and partner, 500.
 4. Kulikov, P.M., Fedorenko, V.H., Ryzhakova, H.M. and others, (2018). Theoretical-methodological foundations of innovation-investment activity in Ukraine. [Monograph]. Kyiv, LLC DKS Center, 442.
 5. Marchuk, Tetyana, Ryzhakov, Dmytro, Ryzhakova, Galyna, & Stetsenko, Sergiy, (2017). Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations (open-access), 14(4), 12-20. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02
 6. Pokolenko, V.O., Ryzhakova, H.M., & Prykhodko, D.O., (2014). Implementation of a toolkit for selecting alternatives for the implementation of construction projects based on the functional and technical reliability of the implementing organizations. Management of Development of Complex Systems, 19, 104 – 108.
 7. Ryzhakova, Galyna, Prykhodko, Dmitry, Predun, Konstantin, Lugyna, Tatyana, & Koval, Timur, (2017). Models of target selection of representative indicators of activities of construction enterprises: the etymology and typology of systems of diagnostics. Management of Development of Complex Systems, 32, 159 – 165.
 8. Chernyshev, D., Ivakhnenko, I., Ryzhakova, G., & Predun, K. (2018). Implementation of principles of biospheric compatibility in the practice of ecological construction in Ukraine. International Journal of Engineering & Technology – UАЕ: Science Publishing Corporation. Vol 10, No 3.2: Special Issue 2, 584 – 586.
 9. Chupryna, Y., Ryzhakov, D., & Malykhina, O., (2018). The identification of alternatives and changes in scenarios for the development of regional build clusters. International Journal of Engineering & Technology – UАЕ: Science Publishing Corporation. Vol 10, No 3.2: Special Issue 2, 484 – 486.
 10. Fesun, A.S., (2014). Improvement of methodological tools of alternative mechanisms of implementation of construction programs: changing the management paradigm and innovative financing solutions. Management of Development of Complex Systems, 19, Vol. 2, 122 – 128.
 11. Housing Financing Schemes in Kyiev. Retrieved from: http://directinvest.com.ua/ru/2018/05/11/sxemi-finansuvannya-budivnictva-zhitla-v-kiyevi
 12. Official site of the National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets (Natcomfin Services). Retrieved from: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/FK/FK_I%20kv
 13. Illegal new buildings increased in Kyiv (list). Retrieved from: https://www.unian.ua/economics/realestate/10172558-u-kiyevi-pobilshalo-nezakonnih-novobudov-spisok.