Аннотації

Автор(и):
Смілка В.А.
Автор(и) (англ)
Smilka Vladyslav
Дата публікації:

10.02.2020

Анотація (укр):

З розвитком геоінформаційних технологій та дистанційних методів спостереження з’являються нові можливості для збирання інформації в процесі моніторингової діяльності. Проблематика створення інструментарію збирання інформації для комплексного вирішення завдань містобудівного моніторингу та моніторингу земель детально не досліджувалась. Збирання інформації про об'єкти будівництва може відбуватись системно (одночасно), цілеспрямовано, або за необхідності – дисперсно. Одним з інструментів збирання інформації про об'єкти населеного пункту є розроблення містобудівної документації. Збирання відомостей про об’єкти населеного пункту здійснюється з використанням таких підходів: 1) масштабна пооб’єктна інвентаризація – найбільш капіталоємний, але точний варіант збирання інформації; 2) фрагментарний – збирання інформації про об’єкти населеного пункту в межах невеликих територій; 3) ситуативний – збирання інформації про об’єкти, які планується модифікувати або вивчити; 4) сегментний – тематичне збирання показників про об’єкти населеного пункту; 5) комбінований – сукупність різних підходів збирання інформації. Від змісту завдання моніторингу залежить вибір технологічної схеми його виконання і передусім збирання інформації, необхідної для реалізації завдання. На вибір технологічної схеми виконання завдання суттєво впливають і інші параметри: розмір зони розповсюдження (виконання) завдання моніторингу та час, за який необхідно його виконати. Завдання містобудівного моніторингу визначає множину об'єктів дослідження і типологію взаємозв'язків між ними або характеристики, які необхідно дослідити. Вивчення об'єкта моніторингу здійснюється шляхом збирання інформації про його геометричні параметри, атрибутивну інформацію, за схемою відношень «ЗАВДАННЯ – ОБ'ЄКТ – ТЕХНОЛОГІЯ».

Анотація (рус):

Анотація (англ):

With the development of geoinformation technologies and remote surveillance methods, new opportunities for information gathering in the course of monitoring activity are emerging. The problem of creating an information gathering toolkit for complex urban planning and land monitoring tasks has not been investigated in detail. The collection of information about construction objects can be done systematically (simultaneously), purposefully, or if necessary – dispersed. One of the tools for collecting information about the objects of the settlement is the development of town planning documentation. Collection of information about the objects of the settlement is carried out using the following approaches: 1) large-scale object inventory – the most capital-intensive but accurate way of collecting information; 2) fragmentary, collection of information about the objects of the settlement within small territories; 3) situational, collection of information about the objects that are planned to be modified or examined; 4) segmental, thematic collection of indicators on the objects of the settlement; 5) a combined set of different approaches to gathering information. The content of the monitoring task depends on the choice of the technological scheme of its implementation and, first of all, the collection of information necessary for the implementation of the task. The choice of the technological scheme of the task execution is significantly influenced by other parameters: the size of the distribution area (execution) of the monitoring task and the time it takes to complete it. The task of urban planning determines the set of study objects and the typology of the relationships between them or the characteristics that need to be investigated. The monitoring object can be studied by collecting information about its geometric parameters, attributive information that can be implemented according to the scheme "TASKS – OBJECT – TECHNOLOGY".

Література:

 1. Закон України Про основи містобудування : прийнятий 16 листопада 1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2780-12.
 2. Закон України Про регулювання містобудівної діяльності : прийнятий 17 лютого 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3038-17.
 3. Патракеєв І. М. ГІС в управлінні територіями [Текст] / І. М. Патракеєв – Х.: ХНАМГ, 2011. – 115 с.
 4. Гончаренко Т. А. Структурний аналіз території під забудову як складної просторово-розподіленої системи [Текст] / Т.А.Гончаренко // Управління розвитком складних систем. – 2018. – № 34. – С. 115 – 121.
 5. Дьомін, М. М. Містобудівний кадастр. Структурування і класифікація явищ та об'єктів містобудування / М.М. Дьомін, О.І. Сингаївська // Досвід та перспективи розвитку міст України. Проблеми реконструкції в теорії та практиці містобудування :Зб. наук.праць. – К: ДП УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО» ім. Ю.М. Білоконя, 2014. – Вип. 27. – С. 12 – 24.
 6. Сосновський В. А. Прикладные методы градостроительных исследований [Текст] / В. А. Сосновський, Н.С. Русакова – М. : Архитектура-С, 2006 – 112 с.
 7. Панова, Л. П. Системность архитектурной среды: монографія [Текст] / Л. П. Панова – Х: ХНАГХ, 2010. – 235 с.
 8. Смілка В. А. Задачі вдосконалення системи містобудівного моніторингу земель населених пунктів [Текст] / В.А. Смілка // Технічні науки та технології : науковий журнал. – 2017. – № 3 (9). – С. 189-196. DOI: 10.25140/2411-5363-2017-3(9)-189-196.
 9. Задоров, В. Б. Формирование иерархических информационных моделей обьектов и процессов с использованием онтологій предметных областей [Текст] / В.Б. Задоров., В.В. Демченко., В.Т. Шпирний., І.В. Бондаренко // Управління розвитком складних систем. – К.: КНУБА, 2012. – № 10 – С. 106 – 111.
 10. Григоровський П. Є. Методика визначення техніко-економічних показників нового будівництва в ущільнених умовах [Текст] / П. Є. Григоровський, О. С. Молодід, М. І. Надточій // Управління розвитком складних систем. – К.: КНУБА, 2015. – № 22  – С. 186 – 192.
 11. Лященко А. А. Інфраструктурний підхід до створення сучасної системи містобудівного кадастру [Текст] / А. А. Лященко, Ю. В. Кравченко , Д. В. Горковчук // Вісник геодезії та картографії. – 2014. – № 6 (93). – С.21 – 27.
 12. Смілка В. А. Модель збору інформації про об'єкти будівництва [Текст] / В. А. Смілка // Містобудування та територіальне планування. – 2016. – № 62, Ч 1– С. 519 – 524.
 13. Kovalska G. & Smilka V. Construction management in Ukraine. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE). 2019, vol. 9, issue 1: 1593-1600, DOI: 10.35940/ijitee.A4563.119119.
 14. Лященко А.А. Системні вимоги до сучасного містобудівного кадастру та містобудівної документації [Текст] / А.А. Лященко // Містобудування та територіальне планування. – 2013. – № 47. – С. 397 – 405.
 15. Огородник І. Особливості управління великим містом [Текст] / І. Огородник // Вісник Національного університета "Львівськая політехніка". ‒ 2008. – № 629. ‒ С. 137 – 145.
 16. Білощицький А.О. Методологічні основи створення інформаційного середовища управління науковими дослідженнями: монографія [Текст] / А. О. Білощицький, П. П. Лізунов, О. Ю. Кучанський, Ю. В. Андрашко, О.В. Миронов, С.В. Білощицька. – К.: КНУБА, 2017. – 148 с.
 17. Лебедев В.В. Технология создания природоохранных геоинформационных систем [Текст] / В. В. Лебедев, Е.И. Куприянова, В. А. Харитонов // Вестник Российской Академии наук. – 2006. – Т. 76, № 2. – С. 121 – 130.

References:

 1. Law of Ukraine «On Principles of Urban planning». (n.d.). zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2780-12 [in Ukrainian].
 2. Law of Ukraine «About adjusting of town-planning activity». (n.d.). zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3038-17 [in Ukrainian].
 3. Patrakeev, I. (2011). GIS in the management territories. Kharkiv, Ukraine, 115. [in Ukrainian].
 4. Honcharenko, T. (2018). Structural analysis of the territory for construction as a complex spatial distributed system. Management of Development of Complex Systems, 34, 115-121. Kyiv, Ukraine. [in Ukrainian].
 5. D'omin, M.M., Synhayivs'ka, O. (2014). Urban cadastre. Structuring and classification of urban phenomena. Experience and prospects of development of cities of Ukraine. The problems of reconstruction in the theory and practice of urban planning : Kyiv, Ukraine: 27, 12-24 [in Ukrainian].
 6. Sosnovskyi, V. & Rusakova, N. (2006) Applied methods of urban research: a training manual. Moscow, Russia. [in Russian].
 7. Panova, L. (2010). Architecture systematic environment. Kharkiv, Ukraine, 235. [in Russian].
 8. Smilka, V. (2017) Tasks on Improving the Monitoring System for Urban Planning Land of Settlements. Engineering and Technology: A Scientific Journal, 3 (9), 189-196. [in Ukrainian] DOI: 10.25140/2411-5363-2017-3(9)-189-196.
 9. Zadorov, V., Demchenko, V., Shpyrnyy, V. & Bondarenko, I. (2012). Of information hierarchical object model and processes with the use of ontologies object regions. Management of development of complex systems, 10, 106-111 [in Ukrainian].
 10. Grihorovskiy, P., Molodid, O. & Nadtochiy, N. (2015). The method of determining the technical and econo mic indicators of new construction in compacted conditio. Management of development of complex systems, 22 (1), 186-192 [in Ukrainian].
 11. Liaschenko, A., Kravchenko, Yu. & Gorkovchuk, D. (2014) Infrastructure approach to creation of modern system of city planning kadastr. Herald of Geodesy and Cartography, 6 (93), 145-152 [in Ukrainian].
 12. Smilka, V. (2016). Model of collecting information on construction objects. Urban planning and territorial planning, 62, 519-524. [in Ukrainian].
 13. Kovalska, G. & Smilka, V. (2019) Construction management in Ukraine. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), 9, 1, 1593-1600. DOI: 10.35940/ijitee.A4563.119119
 14. Liashchenko, A. (2013). System requirements for a modern city-planning cadastre and city-planning documentation. Urban planning and territorial planning, 47, 397-405. [in Ukrainian].
 15. Ogorodnik, I. (2008). Features management of a large city. Bulletin of the National University "LvivPolytechnic.", 629, 137-145. Kyiv, Ukraine. [in Ukrainian].
 16. Biloshchytskyi, A., Lizunov, P., Kuchansky, A., Andrashko, Yu., Myronov, O. & Biloshchytska, S. (2017). Methodological basis of creating an information management environment for scientific research: monograph. Kyiv, Ukraine: KNUCA. [in Ukrainian].
 17. Lebedev, V., Kupriyanova, E. & Kharitonov, V. (2006). Technology for creating environmental geoinformation systems. Bulletin of the Russian Academy of Sciences, 76-2, 121-130. Russia [in Russian].