Аннотації

Автор(и):
Котенко Н.О., Жирова Т.О., Кулеба М.Б.
Автор(и) (англ)
Kotenko Nataliia, Zhyrova Tetiana, Kuleba Mykola
Дата публікації:

02.02.2020

Анотація (укр):

Мобільна індустрія зростає швидкими темпами. За даними Statista 54% від загального числа користувачів у всьому світі використовують мобільні пристрої в порівнянні з настільними комп'ютерами. Технологічні гіганти, такі як Samsung, Google, Apple і інші, продовжують випускати нові пристрої Android і iOS з постійно зростаючою швидкістю. Постійне зростання використання мобільних пристроїв призвело до того, що організації зосередилися на розроблення додатків для обслуговування своєї користувальницької бази, а отже, і виникла необхідність в тестуванні мобільних додатків. Здійснено аналіз сучасного стану останніх досліджень і публікацій, в ході якого виявлено відсутність структурованого матеріалу щодо тестування мобільних додатків. Саме тому було визначено доцільним з’ясувати особливості тестування мобільних додатків і визначити їх як орієнтир у складанні тест-плану для фахівця-початківця із забезпечення якості програмного забезпечення. Відповідно до поставленої мети розглянуто такі види тестування: тестування оновлень, тестування інтернаціоналізації, тестування зручності використання, випадкове тестування, мультиплатформенне і мультидевайсове тестування, лабораторне та атестаційне тестування. А також було встановлено особливості тестування мобільних веб- та гібридних додатків. На основі вказаних досліджень запропоновано алгоритм для тестування мобільних додатків. Отже, тестування мобільних додатків передбачає використання усіх видів тестування, але при цьому деякі з них мають суттєві відмінності. Ці відмінності полягають у специфіці підбору тестових випадків та сценаріїв, а також в особливості використання деяких методів тестування.

Анотація (рус):

Мобильная индустрия растет быстрыми темпами. По данным Statista 54% пользователей во всем мире отдают предпочтение использованию мобильных устройств по сравнению с настольными компьютерами. Технологические гиганты, такие как Samsung, Google, Apple и другие, продолжают выпускать новые устройства Android и iOS, обладающие все более возрастающей скоростью. Постоянный рост использования мобильных устройств привел к тому, что организации сосредоточились на разработке приложений для обслуживания своей пользовательской базы, что приведет к необходимости тестирования мобильных приложений. В статье проведен анализ современного состояния исследований и публикаций, который показал отсутствие структурированного материала по тестированию мобильных приложений. Поэтому была поставлена задача определения особенностей тестирования мобильных приложений и определения их как ориентира в составлении тест-плана начинающего специалиста по обеспечению качества программного обеспечения. В соответствии с поставленной целью были рассмотрены следующие виды тестирования: тестирование обновлений, интернационализации и удобства использования, случайное тестирование, мультиплатформенное и мультидевайсовое тестирования, лабораторное и аттестационное тестирования. А также установлены особенности тестирования мобильных веб и гибридных приложений. На основе указанных исследований предложен алгоритм для тестирования мобильных приложений. Установлены различия в специфике подбора тестовых случаев и сценариев, а также в особенностях использования некоторых методов тестирования.

Анотація (англ):

The article analyzes the current state of the latest researches and publications, which revealed the absence of structured material for mobile application testing. For this reason, it was considered that it was advisable to identify the features of testing mobile applications and define them as a guideline in in drawing up a test plan for a beginner’s specialist specialist in software quality assurance. In accordance with the goal, the following types of testing were considered: update testing, internationalization testing, usability testing, random testing, multi-platform and multi-device testing, laboratory testing, certification testing. And also testing features of mobile web and hybrid applications have been installed. Based on these studies, an algorithm for testing mobile applications was proposed. Therefore, mobile application testing involves the usage of all types of testing, but some of them have differences. These differences lie in the specifics of the selection of test cases and scenarios, as well as in particular usage of some testing methods.

Література:

 1. Дубовой В.М. Моделювання процесу тестування програмного забезпечення як розгалужено-циклічного технологічного процесу / В.М. Дубовой, І.В. Пилипенко // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів. - 2015. - Том 7. - № 4. - С. 55 - 64.
 2. Єгорова О.В. Програмні засоби для тестування програмного забезпечення / О.В. Єгорова, В.П. Бичок // Молодий вчений. - 2019. -  № 11 (75). - С. 680 – 684.
 3. Новикова К.В. Дослідження методу тестування програмного забезпечення «білий ящик» / К.В. Новикова, М.В. Люта, І.О. Розломій // «Молодий вчений» - 2017. - № 9 (49). - С. 470 473.
 4. Мелкозерова О. Аналіз інструментів для автоматизованого тестування програмного забезпечення / Ольга Мелкозерова, Олексій Нарежний, Сергій Малахов // Комп’ютерні науки та кібербезпека. Міжнародний електронний науково-теоретичний журнал - 2019. - №1. - С. 75 – 84.
 5. Троян А.М. Доцільність автоматизованого тестування для забезпечення якості програмних продуктів / А. М. Троян, Ю. Б. Моденов // Проблеми інформатизації та управління. - 2017. - Том 1, № 57-58. - С. 86 – 89.
 6. Almeida D.R. Almeida Almeida Testing tools for Android context-aware applications: a systematic mapping / Diego R. Almeida, Patrícia D.L. Machado, Wilkerson L. Andrade // Journal of the Brazilian Computer Society. - 2019. - №12 [Електронний ресурс]. - https://journal-bcs.springeropen.com/articles/10.1186/s13173-019-0093-7
 7. Жирова Т.О. Проблеми тестування інтерфейсу Web-додатків / Т.О. Жирова, Н.О. Котенко // Збірник матеріалів ІХ Міжнародної конференції молодих вчених «Молоді вчені 2018 – від теорії до практики». – Дніпро-Варна : «Дике Поле». - 2018. – С. 184 – 188.
 8. Жирова Т.О. Застосування Scrum при розробці та тестуванні Web-додатків / Т.О. Жирова, Н.О. Котенко // Тези доповідей п’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Управління розвитком технологій». Тема: Інформаційні технології розвитку освіти. – К. : КНУБА. - 2018. – С. 69 – 71.
 9. Méndez-Porras A. Automated Testing of Mobile Applications: ASystematic Map and Review / Abel Méndez-Porras, Christian Quesada-López, and Marcelo Jenkins/ - URL: https://www.researchgate.net/publication/282791392_Automated_testing_of_mobile_applications_A_systematic_map_and_review
 10. Zeina S. A systematic mapping study of mobile application testing techniques / Samer Zeina,  Norsaremah Salleha, John Grundyb // Journal of Systems and Software. - July 2016. - Volume 117. - Pages 334 – 35.
 11. Akour M. Mobile Software Testing: Thoughts, Strategies, Challenges, and Experimental Study / Mohammed Akour, Bouchaib Falah, Ahmad A. Al-Zyoud, Salwa Bouriat,  Khalid Alemerien // International Journal of Advanced Computer Science and Applications. - 2016. - Vol. 7. - Nо 6. - Рр. 12 – 19.
 12. Nagappan M. Future Trends in Software Engineering Research for Mobile Apps / Meiyappan Nagappan, Emad Shihab [Електронний ресурс]. - http://das.encs.concordia.ca/wp-content/uploads/2016/04/Nagappan_SANER2016.pdf
 13. Afaq Hyder Chohan A Methodology to Develop a Mobile Application Model to Appraise Housing Design Quality / Afaq Hyder Chohan, Haryanti Mohd Affandi, Jihad Awad, Adi Irfan Che-Ani // International Journal of Interactive Mobile Technologies ‒ 2017. - Vol. 11. - N6. - Р. 4 - 17.
 14. Your step-by-step mobile application testing process [Електронний ресурс]: https://testlio.com/blog/step-step-mobile-application-testing-process/
 15. Куліков С. Тестирование программного обеспеченияю Базовый курс. / Святослав Куликов. - EPAM Systems, - 2017. - 296 с.

References:

 1. Dubovoj, V.M., & Pylypenko, I.V. (2015). Modeling of software testing process as a branch-and-loop process. Automation of technological and business processes, 7, 4, 55 - 64.
 2. Jehorova, O.V. & Byčok, V.P. (2019). Software for testing software. Young scientist, 11 (75), 680 684.
 3. Novykova, K.V., Ljuta, M.V. & Rozlomij, I.O. (2017). Research on white box software testing method. Young scientist, 9 (49), 470 473.
 4. Melkozerova, Olʹha, Narežnyj, Oleksij & Malaxov, Serhij. (2019). Analysis of automated software testing tools. Computer Science & Cyber Security. International Electronic Scientific and Theoretical Journal, 1, 75 – 84.
 5. Trojan, A.M. & Modenov, Ju.B. (2017). The feasibility of automated testing to ensure the quality of software products. Problems of informatization and management, 1, 57-58, 86 89.
 6. Almeida, Diego R., Machado, Patrícia D.L. & Andrade, Wilkerson L. (2019). Almeida Almeida Testing tools for Android context-aware applications: a systematic mapping. Journal of the Brazilian Computer Society, 12 [Electronic resource]. - https://journal-bcs.springeropen.com/articles/10.1186/s13173-019-0093-7
 7. Žyrova, T.O. & Kotenko, N.O. (2018). Web Application Interface Testing Issues. Proceedings of the IX International Conference of Young Scientists "Young Scientists 2018 – From Theory to Practice". Dnipro-Varna: Wild Field, pp. 184–188.
 8. Žyrova, T.O. & Kotenko, N.O. (2018). Application of Scrum when developing and testing Web applications. Abstracts of the Fifth International Scientific Conference on Management of Technology Development. Subject: Information technologies of educational development. Kyiv: KNUBA, pp. 69–71.
 9. Méndez-Porras, A. (n/d). Automated Testing of Mobile Applications: ASystematic Map and Review / Abel Méndez-Porras, Christian Quesada-López, and Marcelo Jenkins/ - URL: https://www.researchgate.net/publication/282791392_Automated_testing_of_mobile_applications_A_systematic_map_and_review
 10. Zeina, S. Salleha, N., Grundyb, J. (2016). A systematic mapping study of mobile application testing techniquesJournal of Systems and Software, 117, 334–35.
 11. Akour, M., Falah, B., Al-Zyoud, A., Bouriat, S., Alemerien, Kh. (2016). Mobile Software Testing: Thoughts, Strategies, Challenges, and Experimental StudyInternational Journal of Advanced Computer Science and Applications, 7, 6, 12–19.
 12. Nagappan, M., Shihab, E. (2016). Future Trends in Software Engineering Research for Mobile Apps. [Electronic resource]. - http://das.encs.concordia.ca/wp-content/uploads/2016/04/Nagappan_SANER2016.pdf
 13. Chohan, Afaq Hyder, Affandi, Haryanti Mohd, Awad, Jihad, Che-Ani, Adi Irfan. (2017). A Methodology to Develop a Mobile Application Model to Appraise Housing Design Quality. International Journal of Interactive Mobile Technologies, 11, 6, 4-17.
 14. Your step-by-step mobile application testing process [Electronic resource]: https://testlio.com/blog/step-step-mobile-application-testing-process/
 15. Kulykov, Svjatoslav. (2017). Software testing. Basic course. EPAM Systems, 296.