Аннотації

Автор(и):
Терентьєв О.О., Київська К.І., Доля О.В., Бородиня В.В.
Автор(и) (англ)
Terentyev Alexander, Kyivska Kateryna, Dolya Olena, Borodinia Vitaliy
Дата публікації:

20.01.2020

Анотація (укр):

Безперервний розвиток людства має на меті як збереження навколишнього середовища (в тому числі зниження впливу життєдіяльності людини на природу), так і максимальне збереження невідновних джерел природних ресурсів. Екологічні будівлі повністю відповідають принципам розвитку людства. Їх будівництво сприяє поліпшенню навколишнього клімату і комфорту всередині приміщень, веде до зменшення відходів як в процесі будівництва, так і в процесі експлуатації будівель. Оцінювання технічного стану екологічних будівель є найбільш відповідальним етапом за їх технічного обслуговування та ремонту. Програмне забезпечення є важливою складовою проблем, пов’язаних з обстеженням та діагностикою технічного стану екологічних будівель. Сучасні програмні комплекси дають змогу на сьогодні дати досить повну і об'єктивну оцінку стану екологічних будівель на різних стадіях їх експлуатації. Однак, незважаючи на це, більшість будівель мають індивідуальні об'ємно-планувальні та конструктивні рішення. Крім того, інформація про них надходить з різних джерел і має різний ступінь деталізації. У зв'язку з цим виникає необхідність розроблення програмного забезпечення для вирішення цих завдань. Наведено ключові фактори, що впливають на вибір програмного забезпечення, описано методику розроблення програмного продукту для діагностики технічного стану екологічних будівель, яка допомагає мінімізувати помилки на етапі створення інформаційної та розрахункової моделі, а також розрахунку.

Анотація (рус):

Непрерывное развитие человечества подразумевает как сохранение окружающей среды (в том числе снижение влияния жизнедеятельности человека на природу), так и максимальное сохранение невозобновляемых источников природных ресурсов. Экологические здания полностью соответствуют принципам развития человечества. Их строительство способствует улучшению окружающего климата и комфорта внутри помещений, ведет к уменьшению отходов как в процессе строительства, так и в процессе эксплуатации зданий. Оценка технического состояния экологических зданий является наиболее ответственным этапом при их техническом обслуживании и ремонте. Программное обеспечение является важной составляющей проблем, связанных с обследованием и диагностикой технического состояния экологических зданий. Современные программные комплексы позволяют в настоящее время дать достаточно полную и объективную оценку состояния экологических зданий на различных стадиях их эксплуатации. Но, несмотря на это, большинство зданий имеют индивидуальные объемно-планировочные и конструктивные решения. Кроме того, информация о них поступает из различных источников и имеет различную степень детализации. В связи с этим возникает необходимость разработки программного обеспечения для решения этих задач. В статье перечисляются ключевые факторы, влияющие на выбор программного обеспечения, описывается методика разработки программного продукта для диагностики технического состояния экологических зданий, которая позволяет минимизировать ошибки на этапах создания информационной и расчетной модели и расчетов.

Анотація (англ):

The continuous development of mankind implies both the preservation of the environment, including the reduction of the impact of human activity on nature, and the maximum conservation of non-renewable sources of natural resources. Ecological buildings fully comply with the principles of human development. Their construction contributes to the improvement of the surrounding climate and comfort indoors, leading to a reduction of waste, both in the course of construction and in the process of operation of buildings. Assessment of the technical condition of ecological buildings is the most important step in their maintenance and repair. How well the diagnostics of the technical condition of buildings is carried out depends on the efficiency and safety of the technical decisions made when performing the repair work. The competence to assess the technical condition of green buildings depends on the qualifications of the research experts and the software on which they conduct them. Software is an important component of the problems associated with the inspection and diagnosis of the technical condition of green buildings. Modern software complexes now allow to give a fairly complete and objective assessment of the state of environmentally friendly buildings at different stages of their operation. But despite this, most buildings have individual space-planning and design solutions. In addition, information about them comes from different sources and has varying degrees of detail. In this regard, there is a need to develop software to solve these problems. The article lists the key factors that influence the choice of software and describes the methodology for developing a software product to diagnose the technical condition of ecological buildings that minimizes errors at the stage of creating information and calculation model as well as calculation.

Література:

 1. Інтелектуальна інформаційна технологія діагностики технічного стану будівель [Текст] : монографія / В.М. Міхайленко, О.О. Терентьєв, М.І. Цюцюра. – К: ЦП «Компринт», 2015. – 162 с.
 2. Моделі і методи системи діагностики технічного стану будівель [Текст] : монографія /А.О. Білощицький, П.Є. Григоровський, О.О. Терентьєв. – К: ЦП «Компринт», 2015. – С. 232.
 3. Терентьєв О.О. Моделі визначення фізичного зношення конструктивних елементів будівлі для задач діагностики технічного стану / О.І. Баліна, Є.Є. Шабала. – К.: Управління розвитком складних систем, збірник наукових праць, випуск 26/2016, КНУБА, 2016. – С. 153 – 157.
 4. Терентьєв О.О. Побудова діагностичних моделей основних конструкцій будівель / Є.Є. Шабала, О.І. Баліна, О.В. Доля // Управління розвитком складних систем, збірник наукових праць, випуск 28. – К.: КНУБА, 2016. – С. 155 – 159.
 5. Міхайленко В.М. Аналіз сучасних інформаційних методів системи діагностики технічного стану будівель / О.О. Терентьєв, Є.Є. Шабала // Управління розвитком складних систем, збірник наукових праць, випуск 29/2017. – К.: КНУБА, 2017. – С. 136 – 143.
 6. Інтегровані моделі і методи автоматизованої системи діагностики технічного стану об’єктів будівництва [Текст] : монографія / В.М. Міхайленко, П.Є. Григоровський, І.В. Русан, О.О. Терентьєв. – К: ЦП «Компринт», 2017. – 229 с.
 7. Моделі, методи та інформаційна технологія діагностики технічного стану будівельних конструкцій і споруд [Текст] : монографія / В.М. Міхайленко, О.О. Терентьєв, Є.Є. Шабала, К.І. Київська, Є.В. Горбатюк. – К: ЦП «Компринт», 2017. – С. 161.
 8. Інтегровані моделі, які забезпечують прогнозування надійності прийняття рішень для задачі системи діагностики технічного стану будівель / О.О. Терентьєв, Є.Є. Шабала, І.А. Саченко // Управління розвитком складних систем, збірник наукових праць, випуск 32/2017. – К.: КНУБА, 2017. – С. 76 – 80.
 9. Моделі та методи інформаційної системи діагностики технічного стану об’єктів будівництва. Підручник / В.М. Міхайленко, І.В. Русан, П.Є. Григоровський, О.О. Терентьєв, А.Т. Свідерський, Є.В. Горбатюк. – К.: Компрінт, 2018. – 325 с.
 10. Terentyev Olexander, Tsiutsiura Mykola. The Method of Direct Grading and the Generalized Method of Assessment of Buildings Technical Condition. International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 4, Issue 7, July 2015. – Р. 827 – 829.
 11. Terentyev Olexander. The Method of Prediction of Deformations of Buildings and Failure Analysis the Examination of Technical Condition of Buildings / Malyna Bohdan // – International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 4 Issue 8, August 2015. – Р. 280 – 282.
 12. Terentyev Olexander. Methodology a comprehensive survey and assessment of technical condition of  staircases – Scientific Journal «ScienceRise», Volume 8/2(13), August 2015. – Р. 41 – 46.
 13. Tsiutsiura Svitlana. The Method of Assessing Risk Management at Various Stages of the Life Cycle for the Problem of Diagnostics of Technical Condition of Buildings / Olexander Terentyev // – International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 4 Issue 9, September 2015. – Р. 588 – 590.
 14. Terentyev Olexander. Mathematical model of the  system of decision support for problem diagnostics of technical condition of building constructions – Scientific Journal «ScienceRise» №9/2(14), September 2015. – Р. 35 – 40.
 15. Terentyev Olexander. Development of models and methods for determining the physical deterioration of items for the task of diagnostics of technical condition of buildings and structures / Olexander Poltorak // – Scientific Journal «ScienceRise» №8/2(25), August  2016. – Р. 14 – 19.
 16. Terentyev Olexander. Risk assessment of delayed damage diagnostics of technical condition of building structures / Olexander Poltorak // – Scientific Journal «ScienceRise» №2(31), February 2017. – Р. 42 – 45.

References:

 1. Mikhailenko, V.M., Terentyev, O.O., Tsyutsyura, M.I. (2015). Intelligent information technology for diagnostics of technical condition of buildings. Monograph, Kyiv, 162.
 2. Beloshchitsky, A.O., Grigorovsky, P.E., Terentyev, O.O. (2015). Models and methods of diagnostics of the technical condition of buildings. Monograph, 232.
 3. Terentyev, O.O., Balina, O.I., Shabala, E.E. (2016). Models for determining the physical wear and tear of structural elements of a building for problems of diagnostics of a technical condition. Management of Development of Complex Systems, 26, 153 – 157.
 4. Terentyev, O.O., Shabala, E.E., Balina, O.I., Dolya, O.V. (2016). Construction of diagnostic models of basic structures of buildings. Management of Development of Complex Systems, 28, 155 – 159.
 5. Mikhailenko, V.M., Terentyev, O.O., Shabala, E.E. (2017.) Analysis of modern information methods of system diagnostics of technical condition of buildings. Management of Development of Complex Systems, 29, 136 – 143.
 6. Mikhailenko, V.M., Grigorovsky, P.E., Rusan, I.V., Terentyev, O.O. (2017). Integrated Models and Methods for the Automated Diagnostic System for Construction Objects. Monograph, 229.
 7. Mikhailenko, V.M., Terentyev, O.O., Shabala, E.E., Kyivska, K.I., Gorbatiuk, E.V. (2017). Models, methods and information technology of diagnostics of technical condition of building structures and structures. Monograph, 161.
 8. Terentyev, O.O., Shabala, E.E., Sachenko, I.A. (2017). Integrated models that provide predictive decision-making reliability for the problem of building diagnostics. Management of Development of Complex Systems, 32, 76 – 80.
 9. Mikhailenko, V.M., Rusan, I.V., Grigorovsky ,P.E., Terentyev, O.O., Svidersky, A.T., Gorbatiuk, E.V. (2018). Models and Methods for Information System Diagnostics for Construction Objects, 325.
 10. Terentyev, Olexander. (2016). The Method of Direct Grading and the Generalized Method of Assessment of Buildings Technical Condition. International Journal of Science and Research (IJSR), 4, I7, 827 – 829.
 11. Terentyev, Olexander, Malyna, Bohdan. (2015). The Method of Prediction of Deformations of Buildings and Failure Analysis the Examination of Technical Condition of Buildings. International Journal of Science and Research (IJSR), 4, 8,
  280 – 282.
 12. Terentyev, Olexander. (2015). Methodology a comprehensive survey and assessment of technical condition of staircases. ScienceRise, 8/2(13), 41 – 46.
 13. Tsiutsiura, Svitlana, Terentyev, Olexander. (2015). The Method of Assessing Risk Management at Various Stages of the Life Cycle for the Problem of Diagnostics of Technical Condition of Buildings. International Journal of Science and Research (IJSR), 4, 9, 588 – 590.
 14. Terentyev, Olexander. (2015). Mathematical  model of the system of decision support for problem diagnostics of technical condition of building constructions. ScienceRise, 9/2(14), 35 – 40.
 15. Terentyev, Olexander, Poltorak, Ilexander, (2016). Development of models and methods for determining  the physical deterioration of items for the task of diagnostics of technical condition of buildings and structures. ScienceRise, 8/2(25), 14 – 19.
 16. Terentyev, Olexander, Poltorak, Olexander. (2017). Risk assessment of delayed damage diagnostics of technical condition of building structures. ScienceRise, (31), 42 – 45.