Аннотації

Автор(и):
Лі Мін
Автор(и) (англ)
Li Ming
Дата публікації:

20.01.2020

Анотація (укр):

Для методології Agile практикується використання інструменту візуалізації робочого процесу для відображення статусу завдань проєкту. Для спільних проєктів між українськими науковими установами та Янченським політехнічним інститутом використовується комплекс Odoo. Як приклад представлена дошка завдань для виконання спільної наукової теми “Розробка газоочисного пристрою для систем вентиляцій промислових приміщень”, що здійснюється на замовлення китайського підприємства. Головними виконавцями є дві сторони – китайська та українська. Замовник бере безпосередню участь у виконанні проєкту як сторона, з якою узгоджується кожен результат спринту – беклог. Використання інтегрованої платформи для управління проєктом допомагає мінімізувати час на узгодження беклогів. Робота над проєктом колективами в різних частинах світу відбувається без затримок, що робить виконання таких проєктів конкурентоспроможними на міжнародному ринку дослідницьких послуг.

Анотація (рус):

Анотація (англ):

For Agile methodology, the use of a workflow visualization tool to reflect the status of project tasks is practiced. For joint projects between Ukrainian scientific institutions and Yancheni Polytechnic Institute, the Odoo complex is used. As an example, a task board for the implementation of a common scientific topic "Development of a gas purifier for industrial premises ventilation systems", which is commissioned by a Chinese enterprise, is presented in the article. The main performers are two sides – Chinese and Ukrainian. The customer is directly involved in the implementation of the project as a party to which each result of the sprint is agreed – backlog. The use of an integrated project management platform minimizes the time for backlog reconciliation. The work on the project teams in different parts of the world is carried out without delay, which makes the implementation of such projects competitive in the international market of research services.

Література:

  1. Vandersluis, C. (2014). Apply agile methodology to non-software enterprise projects. Paper presented at PMI® Global Congress 2014. North America, Phoenix, AZ. Newtown Square, PA: Project Management Institute.
  2. PMBOK® Guide – Sixth Edition. (2017). FOUNDATIONAL STANDARDS. https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards.
  3. Мін, Лі. (2019). Application of agile methodology for providing joint international scientific projects. Management of development of complex systems, 38, 103 – 111.
  4. Cockburn, A. & Highsmith, J. (2001). Agile Software Development, the People Factor. Computer, 34(11), 131–133.
  5. https://www.odoo.com/