Аннотації

Автор(и):
Гнатченко Д.Д., Гнатченко Т.О., Маляр В.А.
Автор(и) (англ)
Hnatchenko Dmytro, Hnatchenko Tetiana, Maliar Vitalii
Дата публікації:

01.10.2019

Анотація (укр):

Глобальний характер переходу ринку товарів і послуг у цифровий простір став передумовою для дослідження його тенденцій і властивостей. Визначено ступінь розвитку діджиталізації торгівлі в Україні порівняно з іншими країнами і чинники його гальмування. Обґрунтовано необхідність поглибленого дослідження ринку сучасних інформаційних технологій, що можуть бути застосовані у процесі цифрової трансформації торговельної діяльності. Визначено перелік актуальних на сьогодні форматів реалізації торгівлі в Інтернет-мережі: статичний вебсайт, динамічний вебсайт, мобільний додаток або сторонній вебсервіс. Здійснено критеріальне порівняння форматів між собою за системою бального оцінювання, виходячи з потреб Продавця, що формують універсальний список критеріїв, релевантних при виборі конкретного формату інтернет-торгівлі – вартість розробки / обслуговування, тривалість розробки / введення в експлуатацію, наявний функціонал та можливість інтеграції з програмним забезпеченням Продавця для обліку товарів, складність в опануванні, необхідність наймання додаткового персоналу для роботи у новому програмному рішенні. У рамках кожного формату розкриті притаманні йому специфічні риси, переваги та недоліки. Наявність характерних особливостей впливає як на обсяг функціональних можливостей торговельної вебплатформи та користувацький досвід Покупців, так і на процеси розробки, яку має забезпечити Продавець. Щодо кожного формату інтернет-торгівлі визначено актуальний стек інформаційних технологій, які є найбільш рекомендованими до застосування. Так, розроблення сучасного вебсайту неможливе без використання HTML5 та CSS3, інтерактивність інтернет-магазину забезпечується синергією frontend та backend програмування, підключенням СУБД та CMS для підвищення зручності та ефективності адміністрування сайту. Особливу увагу слід приділити інтернет-торгівлі у форматі мобільного додатка як новій тенденції на електронному ринку. Особливості розроблення мобільних додатків для різних мобільних платформ спричинили наявність різних підходів та стеків інформаційних технологій, в тому числі крос-платформеної розробки.

Анотація (рус):

Глобальный характер перехода рынка товаров и услуг в цифровое пространство обусловил проведение исследований его тенденций и свойств. Определен уровень развития диджитализации торговли в Украине в сравнении с другими странами, а также факторы его торможения. Обоснована необходимость углубленного исследования рынка современных информационных технологий, которые могут быть применены в процессе цифровой трансформации торговой деятельности. Определен перечень актуальных на сегодня форматов реализации торговли в Интернет-сети: статический сайт, динамический сайт, мобильное приложение или сторонний вебсервис. Проведено критериальное сравнение форматов между собой по системе балльного оценивания, исходя из потребностей Продавца, формирующих универсальный список критериев, релевантных при выборе конкретного формата интернет-торговли – стоимость разработки / обслуживания, продолжительность разработки / ввод в эксплуатацию, имеющийся функционал и возможность интеграции с программным обеспечением продавца для учета товаров, сложность в освоении, необходимость найма дополнительного персонала для работы в новом программном решении. В рамках каждого формата раскрыты присущие ему специфические черты, преимущества и недостатки. Наличие характерных особенностей влияет как на объем функциональных возможностей торговой вебплатформы и пользовательский опыт Покупателей, так и на процессы разработки, которую должен обеспечить Продавец. К каждому формату интернет-торговли определен актуальный стек информационных технологий, который является наиболее рекомендованным к применению. Так, разработка современного сайта невозможна без использования HTML5 и CSS3, интерактивность интернет-магазина обеспечивается синергией frontend и backend программирования, подключением СУБД и CMS для повышения удобства и эффективности администрирования сайта. Особое внимание следует уделить интернет-торговле в формате мобильного приложения как новой тенденции на электронном рынке. Особенности разработки мобильных приложений для различных мобильных платформ обусловили наличие различных подходов и стеков информационных технологий, в том числе кросс-платформенной разработки.

Анотація (англ):

The global nature of the market of goods and services transition to digital space has led to research on its trends and properties. In this paper, the authors determine the level of trade digitalization in Ukraine in comparison with other countries, as well as factors of its inhibition. The necessity of an in-depth market research of modern information technologies that can be applied in the process of trade digital transformation is substantiated. A list of currently relevant formats for trading on the Internet is defined: a static site, a dynamic site, a mobile application or a third-party web service. A criteria-based comparison of the formats with each other according to a point-based evaluation system was carried out, based on the Seller’s needs, which form a list of universal criteria relevant for choosing a specific format of online trading – development / maintenance costs, development / commissioning time, existing functionality and the ability to integrate with Seller’s software for goods accounting, difficulty in learning, the need to hire additional staff to work in a new software solution. Within each format, its inherent specific features, advantages and disadvantages are disclosed. The presence of characteristic features affects both the volume of functionality of the trading web platform and the user experience of the Buyers, as well as the development processes that the Seller must provide. For each format of online trading, an up-to-date stack of information technologies has been identified, which is mostly recommended for use. Thus, the development of a modern site is impossible without the use of HTML5 and CSS3, the interactivity of the online store is ensured by the synergy of frontend and backend programming, the connection of DBMS and CMS to increase the convenience and efficiency of site administration. Particular attention should be paid to online trading in the format of a mobile application as a new trend in the electronic market. Features of mobile applications development for various mobile platforms have led to the presence of various approaches and stacks of information technology, including cross-platform development.

Література:

 1. Бахарєва Я.В. Прикладні аспекти створення інтернет-магазинів як фактор розвитку вітчизняного електронного бізнесу / Я.В. Бахарєва // Агросвіт. – 2017. – № 11. – С. 62 – 69.
 2. Одарченко А.М. Особливості електронної комерції та перспективи її розвитку в Україні / А.М. Одарченко, К.В. Сподар // Бізнес Інформ. – 2015. – № 1. – С. 342 – 346.
 3. Капцош В.Я. Стан та особливості розвитку інтернет-торгівлі товарами в міжнародному вимірі [Текст] / В.Я. Капцош // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород : Гельветика, 2017. – Вип. 13. Ч.1. – С. 115 – 119.
 4. Малюта І.А. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку інтернет-торгівлі в Україні / І.А. Малюта, А.Є. Оголь // Ефективна економіка. – 2019. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2019/51.pdf
 5. Шиндировський І.М. Використання глобальної мережі Інтернет у бізнесі / І.М. Шиндировський // Підприємництво і торгівля. – 2018. – Вип. 22. – С. 132 – 135.
 6. HTML & CSS [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.w3.org/standards/webdesign/htmlcss.
 7. HTML5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.w3.org/TR/html50/
 8. CSS Специфікації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.w3.org/Style/CSS/specs.uk.html
 9. ТОП-10 систем управления базами данных в 2019 году [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://proglib.io/p/databases-2019.
 10. CMS для интернет-магазина [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wezom.com.ua/blog/luchshaja-cms-dlja-internet-magazina.
 11. Мобільний додаток для сайту інтернет-магазину: чи потрібно вам це? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/mobilnoe-prilozhenie/
 12. Гнатченко Д.Д. Вибір операційної системи для розробки мобільних додатків / Д.Д. Гнатченко, Т.О. Гнатченко // Тези доповідей сьомої міжнародної науково практичної конференції «Управління розвитком технологій». Тема: Інформаційні технології розвитку змісту освіти. – К.: КНУБА, 2020. – С. 113 – 114.
 13. Кроссплатформенная разработка мобильных приложений: какую пользу вашему бизнесу она принесет
  в 2019 году? [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  https://medium.com/futureinapps/кроссплатформенная-разработка-мобильных-приложений-какую-пользу-вашему-бизнесу-она-принесет-в-2019-f6993e8289ac

References:

 1. Bakhareva Ya.V. Applied Aspects of Creating Online Stores as a Factor in the Development of Domestic E-Business / Ya.V. Bakhareva // Agrosvit. – 2017. – № 11. – P. 62 – 69.
 2. Odarchenko A.M. E-Commerce Features and Prospects for its Development in Ukraine / А.М. Odarchenko, K.V. Spodar // Business Inform. – 2015. – № 1. – P. 342 – 346.
 3. Kaptsosh V.Ya. Status and Features of Online Goods Trading Development in International Dimension [Text] / V.Ya. Kaptsosh // Scientific Bulletin of Uzhgorod National University: Series: International Economic Relations and the World Economy / In ed. M.M. Palinchak. – Uzhgorod: Helvetika, 2017. – Issue 13. Part 1. – P. 115 – 119.
 4. Malyuta I.A., Ogol A.E. Analysis of Current State and Prospects of Online Trading Development in Ukraine / I.A. Malyuta, A.E. Ogol // Effective Economics. – 2019. – № 1. – Access mode: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2019/51.pdf
 5. Shindirovsky I.M. The Use of Global Internet in Business / I.M. Shindyrovsky // Entrepreneurship and Trade. – 2018. – Issue 22. – P. 132 – 135.
 6. HTML & CSS [Electronic resource]. – Access mode: https://www.w3.org/standards/webdesign/htmlcss
 7. HTML5 [Electronic resource]. – Access mode: https://www.w3.org/TR/html50/
 8. CSS Specifications [Electronic resource]. – Access mode: https://www.w3.org/Style/CSS/specs.uk.html
 9. TOP-10 Database Management Systems in 2019 [Electronic resource]. – Access mode: https://proglib.io/p/databases-2019
 10. CMS for Online Store [Electronic resource]. – Access mode: https://wezom.com.ua/blog/luchshaja-cms-dlja-internet-magazina.
 11. Mobile App for Online Store Website: Do You Need It? [Electronic resource]. – Access mode: https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/mobilnoe-prilozhenie/
 12. Hnatchenko D.D., Hnatchenko T.O. Choosing an Operating System for Mobile Application Development / D.D. Hnatchenko, T.O. Hnatchenko // Abstracts of the Seventh International Scientific and Practical Conference "Management of Technology Development". Topic: Information Technologies in Education Content Development. – K.: KNUBA, 2020. – P. 113 – 114.
 13. Cross-Platform Mobile App Development: What Benefits Will it Bring to Your Business in 2019? [Electronic resource]. – Access mode: https://medium.com/futureinapps/кроссплатформенная-разработка-мобильных-приложений-какую-пользу-вашему-бизнесу-она-принесет-в-2019-f6993e8289ac