Аннотації

Автор(и):
Бєлєнкова О. Ю.
Автор(и) (англ)
Bielienkova Olga
Дата публікації:

25.05.2020

Анотація (укр):

Визначено теоретико-методологічні основи оцінювання рівня конкуренції у будівництві. Історичний аналіз допоміг виявити наступні етапи розвитку теоретичних підходів до визначення поняття і способів оцінювання конкуренції, а саме: змагальний, структурний, поведінковий, які трансформувались у суспільно-орієнтований і інформаційно-репутаційний підходи, що органічним чином привело до створення нового теоретичного базису – теорії сталого розвитку. Визначено, що на сьогодні серед українських підприємств і організацій, які добровільним чином приєднались до Глобального договору ООН, учасники будівельної діяльності (підприємства, асоціації, об’єднання будівельного сектору) взагалі відсутні. Тому на рівні окремого будівельного підприємства надзвичайно важливим завданням є розроблення методологічних підходів і заходів з управління стратегічною конкурентоспроможністю, створення інструментарію, який дає змогу адаптуватись до вимог сталого розвитку. У статті запропоновано комплекс індикаторів та методологічний підхід, що допоможуть підприємствам враховувати стан конкуренції на обраному ринку і оцінювати відповідність діяльності принципам і вимогам сталого розвитку.

Анотація (рус):

Анотація (англ):

Theoretical bases of estimating the level of competition are determined. Historical analysis revealed the following stages of development of theoretical approaches to defining the concept and methods of assessing competition, namely: competitive, structural, behavioral, which were transformed into socially oriented and information-reputational approaches, which organically led to a new theoretical basis – the theory of sustainable development. It is determined that currently among Ukrainian enterprises and organizations that have voluntarily acceded to the UN Global Compact, participants in construction activities (enterprises, associations, associations of the construction sector) are absent. Therefore, at the level of an individual construction company is an extremely important task to develop methodological approaches and measures to manage strategic competitiveness, creating tools that can adapt to the requirements of sustainable development. The article proposes a set of indicators and a methodological approach that will help companies take into account the state of competition in the selected market and assess compliance with the principles and requirements of sustainable development.

Література:

 1. Закорко П. П. Модель оцінювання діяльності девелоперської компанії// П. П. Закорко, О. С. Гриценко,
  Ю. О. Запєчна, Гао Шаоцін, Кулик М. М.// Будівельне виробництво. 2016. Вип. 61/2. – С.36 – 39.
 2. Малихіна О. М.  Еколого-економічне моделювання предикторів інвестиційних програм сталого розвитку девелопменту в концепті стандартів біосферосумісного будівництва  [Текст] / О. М. Малихіна, С. В. Петруха,
  К. М. Предун, Д. В. Кістіон, О. М. Хоменко, О. І. Кучеренко., Г. С. Петренко, Г. С. Рижакова, Т. І. Веремєєва // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2018. № 38. С. 44 – 54.
 3. Бєлєнкова О.Ю. Теоретичні передумови розвитку поняття «соціально відповідальний девелопмент» [Текст] / О. Ю. Бєлєнкова // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2018. № 38. – С. 79 – 91.
 4. Малихіна О. М. Cучасні стратeгеми оновлення конкурентного середовища будівельного девелопменту [Текст] / O. М. Малихіна, С. В. Петруха, К. М. Предун, Д. В. Кістіон, О. І. Кучеренко, Г. С. Петренко, Г. С. Рижакова,
  Т. І. Веремєєва, О. М. Хоменко// Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2019. № 42. С. 55 – 65.
 5. Сапіга П. А. Формування корпоративної соціальної відповідальності як спосіб забезпечення стратегічної конкурентоспроможності будівельного підприємства / П. А. Сапіга // IV Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві». Київ 27 – 28 березня 2019, С. 133 – 134.
 6. Цифра Т. Ю. Формування та оцінка економічної стратегії забудовника на ринку житла : дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. Київ, 2018. 194 с.
 7. Мarchuk Т. Identification of the basic elements of the innovation analytical platform for energy efficiency in project financing./ Т. Мarchuk, D. Ryzhakov, G. Ryzhakova, S Stetsenko // Investment management and financial innovations (open-access), 2017 14(4), pp. 12-20. Doi:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.
 8. Nikolaiev V. P., Hryhorovskyi P. Ye., Khyzhniak V. O., Ryzhakova G. M., Bielienkova O. Yu., Molodid O. S. Technical and economic aspects of real estate properties : collective monograph – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – 124 p.
 9. Stetsenko, S. (2019). Multiple criteria model for proving investment and construction project efficiency /
  P. Ye. Hryhorovskyi, S. P. Stetsenko, O. I. Menejljuk, V. O. Khyzhniak, G. M. Ryzhakova. Organizational and technological model engineering in the construction industry : collective monograph – Lviv-Toruń : Liha-Pres. SENSE. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-165-0/26-44.
 10. Стеценко С. П. Ключові детермінанти формування антикризового потенціалу будівельних підприємств [Електрон.] / С. П. Стеценко, Н. В. Боліла // Актуальні проблеми економіки. 2019. № 7 (217). С. 23 – 45.
 11. Гусарова Л. В. Екологічний компонент економічної безпеки як чинник сталого розвитку підприємств будівництва / Л. В. Гусарова, Н. В. Боліла // Науковий погляд: економіка та управління. Науковий журнал №2 (68). – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. – С. 121 – 124.
 12. Крикун К. В. Засоби підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства / Крикун К. В., Оліферук С. Л., Н. Б. Сердюченко // Ефективна економіка, 2018 р. – № 5. – Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6307
 13. Ryzhakova G. Implementation of principles of biospheric compatibility in the practice of ecological construction in Ukraine [Текст] / D. Chernyshev, I. Ivakhnenko, G.Ryzhakova, K.Predun // International Journal of Engineering & Technology – UАЕ: Science Publishing Corporation, 2018- Vol 10, No 3.2: Special Issue 2 – рр. 584 – 586.
 14. Бєлєнкова О. Ю., Титок В. В. Формування конкуренції на ринках первинної нерухомості: теоретичні передумови, моделі, чинники // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – 2020. – № 44. – С. 147–164. https://doi.org/10.32347/2707-501x.2020.44.147-164.
 15. Титок В. В. Удосконалення системи регулювання поводження з відходами як екологічного параметра доступності житла // Управління розвитком складних систем. 2019. № 40. С. 225 – 230 DOI: 10. 6084/m9.figshare. 11970606 http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-40/37.pdf
 16. Портер М. Е. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / М. Е. Портер ; пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с.
 17. Прахалад К. К. Майбутнє конкуренції. Творення унікальної цінності спільно із клієнтами / К. К. Прахалад,
  В. Рамасвами. – К. : Вид-во Олеся Капусти, 2005. – 258 с.
 18. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции / Дж. Робинсон. – М. : Прогресс, 1986. – 473 с.
 19. Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини та природу добробуту націй / А. Сміт ; пер. з англ. – К. : Port-Royal, 2001. – 593 с.
 20.  Хамел Г. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня / Г. Хамел, К. К. Прахалад ; пер. с англ. – М.: ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2002. – 288 с.
 21. Верхоглядова Н. Ретроспективний огляд розвитку теорії конкурентних переваг / Н. Верхоглядова // Вісник Академії митної служби України. – 2004. – № 4. – С.25 – 30.
 22. Гончарук Т.І. Конкуренція: сучасна економічна характеристика та особливості / Т.І. Гончарук // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 2 (32). – С. 130 – 145.
 23. Шевчук В. Я. Розвиток заради порятунку: монографія / Шевчук В.Я., Черняк В.К., Ковальчук Т.Т., Педан М.П., Панков О.І. та ін. – К.: Геопринт, 2016. – 227 с.

References:

 1. Zakorko, P.P., Hrytsenko, O.S., Zapiechna, Yu.O., Hao, Shaotsin & Kulyk, M.M. (2016). Model for evaluating the activities of a development company. Construction production, 61/2, 36 39.
 2. Malykhina, O.M., Petrukha, S.V., Predun, K.M., Kistion, D.V., Khomenko O.M., Kucherenko, O.I., Petrenko, H.S., Ryzhakova, H.S. & Veremieieva, T.I. (2018). Ecological and economic modeling of predictors of investment programs of sustainable development in the concept of biosphere-compatible construction standards. Ways to increase the efficiency of construction in the formation of market relations, 38, 44 54.
 3. Bielienkova, O.Yu. (2018). Theoretical prerequisites for the development of the concept of "socially responsible development". Ways to increase the efficiency of construction in the formation of market relations, 38, 79 91.
 4. Malуkhina, O.M., Petrukha, S.V., Predun, K.М., Kistion, D.V., Kucherenko. O.I., Petrenko, Н.S., Ryzhakova, Н.S., Veremeeva, T.I. & Khomenko O.M. (2019). Modern strategies for updating the competitive environment of construction development. Ways to increase the efficiency of construction in the formation of market relations, 42, 55–65.
 5. Formation of corporate social responsibility as a way to ensure the strategic competitiveness of the construction company. IV International Scientific and Technical Conference "Effective Technologies in Construction". Kyiv, March 27 – 28, 2019, pp. 133 134.
 6. Tsyfra, T.Yu. (2018). Formation and assessment of the economic strategy of the developer in the housing market: PhD thesis: 08.00.04 / Kyiv National University. University of Construction and Architecture. Kyiv.
 7. Мarchuk, Т., Ryzhakov, D., Ryzhakova, G., Stetsenko, S. (2017). Identification of the basic elements of the innovation analytical platform for energy efficiency in project financing. Investment management and financial innovations (open-access), 14(4), 12-20. Doi:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.
 8. Nikolaiev, V.P., Hryhorovskyi, P.Ye., Khyzhniak, V.O., Ryzhakova, G.M., Bielienkova, O.Yu., Molodid, O.S. (2019). Technical and economic aspects of real estate properties : collective monograph. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 124.
 9. Hryhorovskyi, P.Ye., Stetsenko, S.P., Menejljuk, O.I., Khyzhniak, V.O. & Ryzhakovam G.M. (2019). Multiple criteria model for proving investment and construction project efficiency. Organizational and technological model engineering in the construction industry : collective monograph. Lviv-Toruń : Liha-Pres. SENSE. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-165-0/26-44.
 10.  Stetsenko, S., Bolila, N. (2019). Key determinants of formation of anti-crisis potential of construction enterprises [Electron.]. Current economic problems, 7 (217), 23 45.
 11. Husarova, L.V., Bolila, N. (2020). Ecological component of economic security as a factor of sustainable development of construction enterprises. Scientific view: economics and management. Scientific journal №2 (68). Dnipro: University of Customs and Finance, 121 124.
 12. Krikun, K.V., Oliferuk, S.L. & Serdyuchenko, N.B. (2018). Means of increasing the level of competitiveness of the enterprise. Efficient economy, 5; available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6307
 13. Ryzhakova, G., Chernyshev, D., Ivakhnenko, I. & Predun, K. (2018). Implementation of principles of biospheric compatibility in the practice of ecological construction in Ukraine. International Journal of Engineering & Technology. UАЕ: Science Publishing Corporation, 10, 3.2, 584 –5 86.
 14. Bielienkova, O.Yu. & Tytok, V.V. (2020). Formation of competition in the primary real estate markets: theoretical preconditions, models, factors. Ways to increase the efficiency of construction in the formation of market relations, 44, 147–164. https://doi.org/10.32347/2707-501x.2020.44.147-164.
 15. Tytok, Viktoriya. (2019). Improvement of the waste management system as an environmental parameter for housing affordability. Management of Development of Complex Systems, 40, 225–230; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11970606.
 16. Porter. M.E. (2005). Competitive strategy: methodology for analyzing industries and competitors; per. from English.  Moscov: Alpina Business Books.
 17. Prakhalad, K.K., Ramasvamy, V. (2005). The future of competition. Creating unique value together with customers. Kyiv: Oles Kapusta Publishing House.
 18. Robynson, Dzh. (1986). The economic theory of imperfect competition. Moscov: Prohress, 473.
 19. Smit, A. (2001). The welfare of nations. Research on the nature and causes and nature of the well-being of nations. Kyiv: Port-Royal.
 20. Khamel, H., Prakhalad, K. (2002). Competing for the future. Building the markets of tomorrow. Moscov: ZAO “Olymp-Byznes”, 288.
 21. Verkhohliadova, N. (2004). A retrospective review of the development of the theory of competitive advantage. Bulletin of the Academy of Customs Service of Ukraine, 4, 25–30.
 22. Honcharuk, T.I. (2004). Competition: modern economic characteristics and features. Current economic problems, 2 (32), 130 145.
 23. Shevchuk, V.Ya., Cherniak, V.K., Kovalchuk, T.T., Pedan, M.P. & Pankov, O.I. (2016). Development for salvation: a monograph. Kyiv: Heoprynt, 227.