Аннотації

Автор(и):
Михайлова Ю. В.
Автор(и) (англ)
Mykhailova Yuliia
Дата публікації:

27.05.2020

Анотація (укр):

Стаття присвячена розв’язанню науково-прикладної задачі започаткування і впровадження інноваційної технології оцінювання якості менеджменту будівельних підрядних підприємств  виконавців (стейкхолдерів) будівельних проєктів. Розроблено процесно-орієнтовану технологію оцінювання якості менеджменту TAQM (абревіатура від англ. “Technology assessment of quality management”), яку запроваджено в практику управління та економічної діагностики будівельних підрядних підприємств (БПП). Зміст та ієрархія параметрів і розрахунково-аналітична основа створеної технології підпорядковані особливостям операційної системи БПП, вимогам середовища будівельного проєкту та особливостям інвестиційного циклу. Покладена в основу технології економічна модель створює належні підстави для трансформації підсумків формалізованого оцінювання управлінського, виробничого, ресурсно-майнового та фінансового потенціалу БПП в інтегровану оцінку якості менеджменту досліджуваного підприємства як стейкхолдера будівельного проєкту. Запроваджений в створеній технології інтегрований показник якості менеджменту  з врахуванням необхідності узгодження стратегії діяльності БПП з різними умовами функціонування в різних будівельних проєктах, що складають зміст виробничої програми діяльності БПП,  слід розглядати як достовірний сучасний аналог «індексу стандарту якості», як еталон оцінювання готовності БПП створювати проміжну та готову продукції будівельного проєкту (завершені комплекси робіт, будівлі та споруди) згідно з вимогами замовника та інших провідних суб’єктів реалізації будівельних проєктів.

Анотація (рус):

Анотація (англ):

The article is devoted to solving the scientific and applied problem of initiating and implementing innovative technology for assessing the quality of management of construction contractors – executors (stakeholders) of construction projects. It had been developed process-oriented technology assessment of quality management TAQM (abbreviation from the English. "Technology assessment of quality management"), which is introduced into the practice of management and economic diagnostics of construction contractors (ВСС). The content and hierarchy of parameters and the calculation and analytical basis of the created technology are subject to the peculiarities of the operating system of ВСС, the requirements of the construction project environment and the peculiarities of the investment cycle. The technology-based economic model creates appropriate grounds for the transformation of the results of formalized assessment of management, production, resource-property and financial potential of ВСС into an integrated assessment of the quality of management of the investigated enterprise as a stakeholder of the construction project. The integrated management quality indicator introduced in the created technology – taking into account the need to harmonize the ВСС strategy with different operating conditions in different construction projects, which make up the content of the ВСС production program – should be considered as a reliable modern analogue of the "quality standard index". ВСС to create intermediate and finished products of the construction project (completed complexes of works, buildings and structures) in accordance with the requirements of the customer and other leading actors in the implementation of construction projects.

Література:

 1. Бушуев С. Д. Креативные технологи управления проектами и программами / С. Д. Бушуев, Н. С. Бушуева, И. А. Бабаев, В. Б. Яковенко, Е. В. Гриша, С. В. Дзюба, А. С. Войтенко: монография. – К. : Саммит-Книга, 2010. – 768 с.
 2. Оберемок И. И. Гомеостатический подход в проектном управлении // Управління розвитком складних систем. – 2014. – № 1. – С. 5053.
 3. Шахов А. В. Моделирование движения организации в проектной среде / А. В. Шахов, А. В. Шамов // Управління розвитком складних систем. – 2011. – № 7. – С. 6872.
 4. Aaron, Lynch, (1999). «Misleading Mix of Religion and Science,» Journal of Memetics: Evolutionary Models of Information Transmission, Vol. 3, No. 1.
 5. Рижакова Г. М. Економіко-управлінські предиктори стратегічного девелопменту в умовах динамічного середовища впровадження проектів будівництва [Текст] / Г. М. Рижакова, О. М. Малихіна, Ю. М. Ручинська, Г. СПетренко // Управління розвитком складних систем. – 2019. – № 39. – С. 154 – 163; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11340710.
 6. Рижакова Г. М. Управління підприємством : Засади та окремі функції в сучасних умовах : монографія /
  С. В. Федоренко, Л. О. Василенко, О. Г. Жукова, [ та ін.] / Київ. Нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. В. Г. Федоренко. – Київ, 2019. – С. 270 – 276.
 7. Рижакова Г. М. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики [Текст] / Г. М. Рижакова, Д. О. Приходько, К. М. Предун, Т. С. Лугіна, Т. СКоваль // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 32. – С. 159 – 165.
 8. Chernyshev D. Implementation of principles of biospheric compatibility in the practice of ecological construction in Ukraine [Текст] / D. Chernyshev, I. Ivakhnenko, G.Ryzhakova, K.Predun // International Journal of Engineering & Technology – UАЕ: Science Publishing Corporation, 2018- Vol 10, No 3.2: Special Issue 2 – рр. 584 – 586.
 9. Трач Р. В. Інформаційне моделювання та концепція інтегрованої реалізації будівельних проектів, як основа інноваційного розвитку будівельного підприємства / Р. В. Трач, Г. М. Рижакова, В. І. Крижановський // Управління розвитком складних систем. – 2017. – Вип. 31. – С. 173 – 178.
 10. Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Rуzhаkov, Dmуtrо, (2018). Risk-management in the system of management of integration processes as a component of modernization of Ukrainian economy. Management of Development of Complex Systems, 36, 113 – 119.
 11. Marchuk Tetyana, Ryzhakov Dmytro, Ryzhakova Galyna. Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations. 2017. – Vol. 14(4), pp. 12-20. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.
 12. Поколенко В. О. Інноваційна технологія оцінки якості менеджменту будівельних підрядних підприємств [Текст] / В. О. Поколенко, О. М. Малихіна, Ю. А. Чуприна, М. В. Горбач, Т. В. Волошина // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 32. – С. 146 – 152.
 13. Malykhina О., Ryzhakova G. Transformation of approaches and means of diagnosing risks of investment projects and government targeted programs. Innovative Solutions in Modern Science. 2019. Vol 2. No. 29. рр. 5 – 14. DOI: https://doi.org/10.26886/2414634X.2(29)2019.1.
 14. Ryzhakova, Galyna, Petrukha, Serhiy. The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). No. 8 (4), pp. 4024 – 4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.
 15. Chupryna Y. The identification of alternatives and changes in scenarios for the development of regional build clusters. International Journal of Engineering & Technology. 2018. Vol 10, No 3.2: Special Issue 2. pp. 484 – 486.

References:

 1. Bushuev, S.D., Bushueva, N.S., Babayev, I.A., Yakovenko, V.B., Grisha, E.V., Dziuba, S.V., Voitenko, A.S. (2010). Creative Control technology projects and programs. Monohraph. "Summit-Book", 768.
 2. Oberemok, Y.Y. (2014). Gomeostatic approach in the project management. Management of Development of Complex System, 1, 50 53.
 3. Shakhov, A.V., Shamov, A.V. (2011). Modeling the movement of an organization in a project environment. Management of Development of Complex System, 7, 68 72.
 4. Aaron, Lynch, (1999). Misleading Mix of Religion and Science. Journal of Memetics: Evolutionary Models of Information Transmission, 3, 1.
 5. Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Ruchynska, Yulia & Petrenko, Anna. (2019). Economic and managerial predictors of strategic development in a dynamic environment of construction projects implementation. Management of Development of Complex Systems, 39, 154–163; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11340710.
 6. Ryzhakova, G. (2019). Enterprise management: Principles and individual functions in modern conditions: a monograph. Kyiv. Nat. University of Construction and Architecture; 270276.
 7. Ryzhakova, Galyna, Prykhodko, Dmitry, Predun, Konstantin, Lugyna, Tatyana & Koval, Timur. (2017). Models of target selection of representative indicators of activities of construction enterprises: the etymology and typology of systems of diagnostics. Management of Development of Complex Systems, 32, 159 165.
 8. Chernyshev, D., Ivakhnenko, I., Ryzhakova, G., Predun, K. (2018). Implementation of principles of biospheric compatibility in the practice of ecological construction in Ukraine. International Journal of Engineering & Technology, UАЕ: Science Publishing Corporation, 10, 3.2, 2, 584 – 586.
 9. Trach, Roman, Rуzhakova, Galуna & Kryzhanovsky, Viktor. (2017). Information modeling and integrated management of the construction projects as the basis for innovative development of construction enterprise. Management of Development of Complex Systems, 31, 173 178.
 10. Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Rуzhаkov, Dmуtrо. (2018). Risk-management in the system of management of integration processes as a component of modernization of Ukrainian economy. Management of Development of Complex Systems, 36, 113 119.
 11. Marchuk Tetyana, Ryzhakov Dmytro, Ryzhakova Galyna. (2017). Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations, 14(4), 12–20. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.
 12. Pokolenko, Vadim, Malykhina, Oksana, Chuprina, Yuriy, Gorbach, Maxim & Voloshyna, Tatyana. (2017). Innovative technology of estimation of quality of management of building contracting enterprises. Management of Development of Complex Systems, 32, 146–152.
 13. Malykhina, О., Ryzhakova, G. (2019). Transformation of approaches and means of diagnosing risks of investment projects and government targeted programs. Innovative Solutions In Modern Science, 2, 29, 5-14. DOI: https://doi.org/10.26886/2414634X.2(29)2019.1.
 14. Ryzhakova, Galyna, Petrukha, Serhiy. (2019). The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8(4), 4024 – 4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.
 15. Chupryna, Y. (2018). The identification of alternatives and changes in scenarios for the development of regional build clusters. International Journal of Engineering & Technology, 10, 3.2, 2, 484 – 486.