Аннотації

Автор(и):
Предун К. М., Чернишев Д. О., Дружинін М. А., Малихін М. О.
Автор(и) (англ)
Predun Konstantyn, Chernyshev Denys, Druzhynin Maxim, Malikhin Mikhail
Дата публікації:

27.05.2020

Анотація (укр):

Важливим чинником забезпечення стабільного розвитку України є перехід до якісно нового типу зростання – екологічного, технологічного, соціального і економічно орієнтованого. Житлово-комунальне господарство належить до числа найбільших споживачів енергії в державі, а отже, джерел забруднення довкілля. Природний газ як найбільш екологічне паливо продовжує залишатись основним енергоносієм. Прийняття рішення вимірювання кількості спожитого газу в одиницях енергії (кВт-год) дасть змогу впорядкувати облік з урахуванням фізико-хімічних властивостей палива. Внаслідок цього буде забезпечено більш коректне та справедливе ціноутворення, полегшене складання енергетичного балансу як окремого підприємства, так і конкретного регіону. Аналіз ефективності використання природного газу у порівнянні з іншими альтернативними паливами стає більш прозорим. Запровадження систем інтелектуального обліку енергоносіїв дасть змогу відмовитись від посередників, сприятиме переходу на пряму взаємодію між суб’єктами господарювання, зменшить корупційні ризики, а отже, покращиться прогнозування загального первинного енергоспоживання України.

Анотація (рус):

Анотація (англ):

An important factor in ensuring the stable development of Ukraine is the transition to a qualitatively new type of growth – environmental, technological, social and economically oriented. Therefore, the primary attention to the rational and cost-effective use of natural resources, ensuring environmental safety and social sphere – an integral condition for further development of the state. Housing and communal services are among the largest consumers of energy in the country and, accordingly, sources of environmental pollution. Natural gas as the most environmentally friendly fuel continues to be the main energy source. The requirements of the current legislation, normative-legal acts on organizational-technical design and regulation of operation of gas-distribution systems of settlements are analyzed. A significant number of residents who use natural gas to meet household needs and autonomous heating are paid for the services provided either on the basis of meter readings that do not reflect the actual volume of gas consumed (energy), or based on specific standards depending on the range of domestic gas appliances or heated area. According to the fundamentally changed algorithm for deciding to measure the amount of gas consumed in units of energy – kWh will streamline accounting taking into account the physico-chemical properties of the fuel. Due to this, a more correct and fair pricing will be ensured, the compilation of the energy balance of both an individual enterprise and a specific region will be facilitated. The analysis of the efficiency of natural gas use in comparison with other alternative fuels is becoming more transparent. The introduction of energy metering systems will allow to abandon intermediaries, will facilitate the transition to direct interaction between economic entities, will reduce corruption risks. This improves the forecasting of the total primary energy consumption of Ukraine for planning the volume of fuel and energy resources to be used to build domestic policy in the energy, economic and social spheres, taking into account the economic situation, environmental security and political situation in the country.

Література:

 1. Енергетична стратегія України на період до 2035 р. «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». Схвал. розпорядженням КМУ від 18.08.2017 р. №605-р. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/ publish/article?art_id=245234085 (дата звернення 26.10.2019 р.)
 2. Обсяги використання природного газу в Україні у 2018 р. URL: http:// www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/00B62B682AA8CA37C22583900050DAF0? (дата звернення 26.10.2019 р.)
 3. Про ратифікацію протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства: закон України: станом на 26.10.2019 р. № 2787-VI (2787-17) від 15.12.2010. – Київ : ВВР, 2011,24, ст. 170.
 4. Про ринок природного газу: Закон України. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19/page (дата звернення 26.10.2019 р.)
 5.  Про забезпечення комерційного обліку природного газу: Закон України. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/3533-17 (дата звернення 26.10.2019 р.).
 6. Про затвердження Правил постачання природного газу: Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15/page (дата звернення 26.10. 2019 р.)
 7. Осієвський В. О. Імплементація законодавчих та нормативно-правових актів Євросоюзу у частині обліку природного газу та метрології (2019). Всеукраїнський семінар-нарада «Приладовий облік природного газу, його нормативно-правове та метрологічне забезпечення» (збірка тез доповідей). Запоріжжя, 27-31 травня 2019 р. URL: http://www.naftogaz.com/files/ Information/Tezy-dopovidi-Zaporizzya-trav2019.pdf (дата звернення 26.10.2019 р.).
 8. Власюк Я. М. Хід реалізації Концепції створення єдиної системи обліку природного газу, 2019. Всеукраїнський семінар-нарада «Приладовий облік природного газу, його нормативно-правове та метрологічне забезпечення» (збірка тез доповідей). Запоріжжя, 27-31 травня 2019 р. URL: http://www. naftogaz.com/files/Information/Tezy-dopovidi-Zaporizzya-trav-2019.pdf (дата звернення 26.10.2019 р.)
 9. ДСТУ ISO 15112:2009. Природний газ. Визначення енергії. – Київ : Держспоживстандарт України, 2010. 29 с. Чинний з 01.01.2011 р.
 10. Предун К М. Аналіз стану нормативно-правового забезпечення обліку природного газу. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. Київ : КНУБА, 2018. Вип. 67. С.602 - 609.
 11. Кодекс газотранспортної системи. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/z1378-15 (дата звернення 26.10. 2019).
 12. Кодекс газорозподільних систем. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15 (дата звернення 26.10.2019).
 13. Предун К. М. Інноваційні технології проектування та експлуатації систем енергопостачання в контексті світових екологічних проблем. Екологічні науки: Наук.-практ. журнал. – Київ, 2019. – № 26. – С. 125 – 131. DOI:https://doi.org/10.32846/2306-9716-2019-3-26-23.
 14. Предун К. М., Ободянська О. І., Франчук Ю. Й. Принципова модернізація змісту та методології організаційно-технічного проектування та регламентування експлуатації ГРМ. Paradigm of Knowledge. Multidisciplinary Scientific Journal, No. 2 (34), 2019. pp.74 - 92. DOI10.26886/2520-7474.2 (34) 2019.5.
 15. Клейнер Георгий Борисович. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0 %9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата звернення 26.10. 2019 р.)
 16. Стеблянская А. Н., Джен Ванг, Клейнер Г. Б., Брагина З. В., Денисов А. Р. Система устойчивого финансового роста 2030 на примере газових компаний РФ и КНР. Финансы: теория и практика.Т. 23, № 4 (2019). С. 6 - 23.
 17. Ратушняк Г. С., Ратушняк О. Г. Управління проектами енергозбереження шляхом термореновації будівель: навч. посібник. Вінниця: ВНТУ, 2006, 106 с.
 18. ISO 6976:1995. Natural gas. Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe index from composition. URL:  https://www.iso.org/standard/ 13531.html (дата звернення: 26.10.2019).
 19. Угода про асоціацію між Україною, з однієї  сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України  від 16.09.2014 р. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/984_011 (дата звернення: 26.10.2019).
 20. Протокол №10-4(ГР)-2019 засідання Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України від 2 липня 2019 р. / Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. URL: http:// mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245383088 (дата звернення: 26.10.2019).

References:

 1. Energy strategy of Ukraine for the period up to 2035 "Security, energy efficiency, competitiveness". Praise by the order of the Cabinet of Ministers of August 18, 2017 № 605. Available at: https://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/ article?art_id=245234085 (accessed 26 October 2019).
 2. Volumes of natural gas use in Ukraine in 2018. Available at: http://www.naftogaz.com/ www/3/nakweb.nsf/0/00B62B682AA8CA37C22583900050DAF0? (accessed 26 October 2019).
 3. On ratification of the Protocol of Accession of Ukraine to the Treaty establishing the Energy Community: Law of Ukraine: as of October 26, 2019 № 2787-VI (2787-17) of December 15, 2010. – Kyiv: Verkhovna Rada of Ukraine, vol.24, p. 170.
 4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019). Law of Ukraine «The Law of Ukraine “About the natural gas market”». Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19  (accessed 26 October 2019).
 5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018) Law of Ukraine «The Law of Ukraine “On ensuring commercial accounting of natural gas”». Available at: https:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3533-17 (accessed 26 October 2019).
 6. Verkhovna Rada of Ukraine (2019). On approval of the Rules for the supply of natural gas, 2019. The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15/page (accessed 26 October 2019).
 7. Osievsky, V. O., (2019). All-Ukrainian seminar-meeting “Instrumental accounting of natural gas, its regulatory and metrological support” (collection of abstracts), Zaporozhye, May 27-31, 2019. Available at: http://www.naftogaz.com/files/Information/Tezy-dopovidi-Zaporizzya-trav-2019.pdf (accessed 26 October 2019).
 8. Vlasyuk, Ya. M., (2019). The implementation of the Concept of creating a single natural gas metering system [All-Ukrainian seminar-meeting “Instrumental accounting of natural gas, its regulatory and metrological support” (collection of abstracts)], Zaporozhye, May 27-31, 2019. Available at: http://www.naftogaz. com/files/Information/Tezy-dopovidi-Zaporizzya-trav-2019.pdf (accessed 26 October 2019).
 9. DSTU ISO 15112: 2009. Natural gas. Determination of energy. – Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2010. 29 p. Valid from 01.01.2011.
 10. Predun, K. M., (2018). Analysis of natural gas accounting regulatory affairs. Urban planning and spatial planning: Scientific and technical collection. Kyiv: KNUBA, 67, 602 609.
 11. Code of the gas transmission system. Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/z1378-15 (access date October 26, 2019).
 12. Code of gas distribution systems. Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15 (access date 10/26/2019).
 13. Predun, K. M., (2019). Innovative technologies of design and operation of energy supply systems in the context of global environmental problems. Ecological sciences: Nauk.-prakt. Magazine, 26, 125-131. DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716-2019-3-26-23.
 14. Predun K. M., Obodyanskaya, O. I., and Franchuk, Yu. Y., (2019). Fundamental modernization of the content and methodology of organizational and technical design and regulation of GDM operation. Paradigm of Knowledge. Multidisciplinary Scientific Journal, 2 (34), 74-92. DOI 10.26886/2520-7474.2 (34)2019.5
 15. Kleiner, George Borisovich. (2019). Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0 %9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (accessed 26 October 2019).
 16. Steblyanskaya, A. N., Wang, Jen, Kleiner, G. B., Bragina, Z. V. and Denisov, A. R., (2019). The system of sustainable financial growth 2030 on the example of gas companies of the Russian Federation and China. Finance: theory and practice, 23, 4, 6-23.
 17. Ratushnyak, G. S. & Ratushnyak, O. G. (2006). Management of energy saving projects through thermal renovation of buildings: a textbook, VNTU, Vinnytsia, Ukraine.
 18. ISO 6976:1995. Natural gas. Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe index from composition. URL: https://www.iso.org/standard/ 13531.html (accessed 26 October 2019).
 19. Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand: Law of Ukraine of 16 September 2014 Official Website of the Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show / 984_011 (access date: 26.10.2019).
 20. Minutes №10-4 (GR) -2019 meeting of the Public Council at the Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine dated July 2, 2019 / Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine. URL: http: // mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245383088 (access date: 26.10.2019).