Аннотації

Автор(и):
Азарова І. Б., Вишневська В. М., Яценко О. В.
Автор(и) (англ)
Azarova Irina Borisovna, Vishnevskaya Violetta Mikhailovna, Yatsenko Alexander Vladimirovich
Дата публікації:

26.08.2020

Анотація (укр):

Проєктний підхід має тривалу історію свого використання як методологічної основи забезпечення розвитку. У публічній сфері методологія проєктного менеджменту допомагає здійснити аналіз проблемного поля, визначити перспективні напрями розвитку та відповідні проєктні цілі, а також забезпечити досягнення намічених цілей в умовах обмеженості ресурсів та невизначеності змінюваного оточення. Проте в сучасних умовах розвитку публічної сфери в Україні з’являються нові приклади проєктної діяльності, що можуть ініціюватись, фінансуватись та виконуватись абсолютно новими суб’єктами, такими як представники місцевих громад. Це викликає необхідність перегляду деяких методів і підходів у проєктному менеджменті. Тому метою статті обрано дослідження новітніх типів проєктної діяльності з відповідним розширенням типології проєктів та програм в публічній сфері, спрямованої на обґрунтування вибору найбільш оптимальних і ефективних інструментів управління проєктами. Для розв’язання цієї задачі проведено аналіз сучасного вітчизняного і закордонного досвіду вирішення публічних проблем у проєктному форматі. За результатами аналізу встановлені нові типи проєктної діяльності та оцінені перспективи їх використання у вітчизняній практиці проєктного управління. На базі запропонованої А. Чемерисом типології проєктів у публічній сфері, було запропоновано і обґрунтовано її відповідне вдосконалення. За джерелом ініціювання проєктної діяльності в публічній сфері було виявлено новий тип проєктів, що ініціюються представниками місцевих громад в рамках бюджетів громадської участі. За сутністю діяльності з просторового розвитку виявлено новий тип проєктів і програм просторового розвитку, що можуть поєднувати в собі ознаки проєктної діяльності в кількох галузях публічної сфери. За джерелом фінансування проєктної діяльності в публічній сфері було встановлено новий тип інвестування у формі краудфандінгу. Отримана типологія далі може бути використана як теоретична основа для обґрунтування вибору ефективних та дієвих методів управління відповідними проєктами і програмами в публічній сфері.

Анотація (рус):

Проектный подход имеет длительную историю своего использования в качестве методологической основы обеспечения развития. В публичной сфере методология проектного менеджмента позволяет осуществить анализ проблемного поля, определить перспективные направления развития и соответствующие проектные цели, а также обеспечить достижение намеченных целей в условиях ограниченности ресурсов и неопределенности изменчивого окружения. Однако в современных условиях развития публичной сферы в Украине появляются новые примеры проектной деятельности, которые могут инициироваться, финансироваться и выполняться абсолютно новыми субъектами, такими как представители местных общин. Это создает необходимость просмотра некоторых методов и подходов в проектном менеджменте. Поэтому целью статьи было выбрано исследование новых типов проектной деятельности с соответствующим расширением типологии проектов и программ в публичной сфере, направленной на обоснование выбора наиболее оптимальных и эффективных инструментов управления проектами. Для решения этой задачи был проведен анализ современного отечественного и зарубежного опытов решения публичных проблем в проектном формате. По результатам анализа установлены новые типы проектной деятельности и оценены перспективы их использования в отечественной практике проектного управления. На базе предложенной А. Чемерисом типологии проектов в публичной сфере предложено и обосновано ее усовершенствование. По источнику инициации проектной деятельности в публичной сфере обнаружен новый тип проектов, инициируемых представителями местных общин в рамках бюджетов общественного участия. По сути деятельности в сфере пространственного развития обнаружен новый тип проектов и программ пространственного развития, который сочетает в себе признаки проектной деятельности в нескольких отраслях публичной сферы. По источнику финансирования проектной деятельности в публичной сфере был установлен новый тип инвестирования в форме краудфандинга. Полученная типология далее может быть использована как теоретическая основа для обоснования выбора эффективных и действенных методов управления соответствующими проектами и программами в публичной сфере.

Анотація (англ):

The project approach has a long history of its use as a methodological basis for development. In the public sphere, the project management methodology allows us to analyze the problem field, determine promising development paths and relevant project goals, as well as ensure the goals achievement in conditions of limited resources and the changeable environment. However, in the current development stage of the public sphere in Ukraine, there are new examples of project activities that can be initiated, funded and carried out by completely new subjects, such as local communities members. This creates the need to review some of the methods and approaches in project management. Therefore, the aim of the paper is to discover new types of project activities with a corresponding expansion of the typology of projects and programs in the public sphere, aimed at justifying the choice of the most optimal and effective project management tools. To solve this problem, an analysis of modern domestic and foreign experience in solving public problems in a project format was carried out. Based on the results of the analysis, new types of project activities were established and the prospects for their use in the domestic project management practice were evaluated. Based on the A. Chemerys typology of projects in the public sphere, its improvement was proposed and justified. According to the initiation source of project activities in the public sphere, a new type of projects was discovered, which is initiated by representatives of local communities within the framework of public participation budgets. A new type of projects and programs in spatial development has been discovered by its essence that combines the features of project activities in several sectors of the public sphere. According to the source of financing project activities in the public sphere, a new type of investment was established in the form of crowdfunding. The resulting typology can be used later as a theoretical basis for substantiating the choice of effective and efficient methods for managing relevant projects and programs in the public sphere.

Література:

 1. Управління проектним циклом: Керівництво з методів надання допомоги. Європейська Комісія, 2004. – 171 с.
 2. Project Management Institute (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 6 Ed. Chicago: Project Management Institute, 756.
 3. P2M. Руководство по управлению инновационными проєктами и программами организаций / Под ред. Ярошенко Ф.А. – К.: Новый друк, 2010. - 160 с.
 4. Про державні цілоьві програми: закон України від 18.03.2004 № 1621-IV [Електронний ресурс]. – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-15.
 5. Чемерис, А. Розроблення та управління проєктами у публічній сфері: європейський вимір для України. Практичний посібник / [А. Чемерис]; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». – К.: ТОВ «Софія-А», 2012. – 80 с.
 6. Бабова, І. К. Методи ініціації проєктів / І. К. Бабова, А. В. Яценко, І. Б. Азарова // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. - 2019. - № 34. – С. 25 - 31.
 7. Безверхнюк, Т.М. Наукова школа «Управління проєктами в публічній сфері»: здобутки та перспективи /
  Т. М. Безверхнюк // Актуальні проблеми державного управління. – 2015. – №
  3 (cпец. вип.). – С. 222 – 227.
 8. Cтарченко, Г.В. Проактивне управління проєктами в публічній сфері / Г. В. Старченко // Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток. – 2017. – № 2. – С. 84 - 91.
 9. Подольська, О. В. Використання проєктного підходу в публічній сфері / О. В. Подольська, В. Г. Краля // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. – 2019. - № 200 «Економічні науки».
  - С. 256 - 264.
 10. Шаров, Ю. П. Типологія проєктів місцевого самоврядування та її використання для методичної підтримки обґрунтування проєктів / Ю. П. Шаров, Д. Г. Безуглий // Аспекти публічного управління. - 2016. - № 6/7. - С. 95 – 102.
 11. Волчкова, І.В. Теоретичні і практичні підходи до дослідження процесів формування міських агломерацій/ І.В. Волчкова // Регіональна економіка: теорія і практика. - 2013. - 29. - С. 42 - 49.
 12. Болган, В. Бюджет участі в містах України: регіональний розріз. [Електронний ресурс]. –https://gurt.org.ua/articles/42964/
 13. Азарова, І.Б. Основні чинники та інструменти регіонального розвитку / І.Б. Азарова // Управління розвитком складних систем. – 2019. - № 37. - С. 153 - 159.
 14. About Alt Fin Lab [Electronic source]. – http://altfinlab.org/about-us
 15. The Benefits of Crowd Urbanism. [Electronic source]. – https://newcities.org/the-big-picture-benefits-crowd-urbanism/
 16. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.03.2016 № 75. [Електронний ресурс]. – https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0075858-16
 17. Benna, Umar G., Benna, Abubakar U. (2018). Crowdfunding and Sustainable Urban Development in Emerging Economies. Hershey: IGI Global, - 343 p.

References:

 1. The European Commission. (2004). Project Cycle Management: A Guide to Assistance Methods, 171.
 2. Project Management Institute. (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 6 Ed. Chicago: Project Management Institute, 756.
 3. Yaroshenko, F. A. (2010). P2M. Guide for the management of innovative projects and programs of organizations. Kyiv: Novy Druk, 160.
 4. About the State Target Programs: the Law of Ukraine dated 18.03.2004 No. 1621-IV [Electronic source]. – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-15
 5. Chemerys, A. (2012). Development and management of projects in the public sphere: the European dimension for Ukraine. Practical manual. Swiss-Ukrainian project "Support to Decentralization in Ukraine – DESPRO". Kyiv: Sofia-A LLC, 80.
 6. Babova, I. K., Yatsenko, A. V. & Azarova, I. B. (2019). Methods of project initiation. Computer-integrated technologies: education, science, production, 34, 25 – 31.
 7. Bezverkhniuk, T. M. (2015). Scientific school "Project management in the public sphere": achievements and prospects. Actual problems of public administration, 3 (special issue), 222 – 227.
 8. Starchenko, G. V. (2017). Proactive project management in the public sphere. Public administration: research and development, 2, 84 – 91.
 9. Podolskaya, O. V. & Kralya. V. G. (2019). The use of the project approach in the public sphere. Bulletin of Kharkiv National Technical University of Agriculture, Economic Sciences, 200, 256–264.
 10. Sharov, Yu. P. & Bezugliy, D. G. (2016). Typology of local government projects and its use for methodological support of project substantiation. Aspects of public administration, 6/7, 95–102.
 11. Volchkova, I. V. (2013). Theoretical and practical approaches to the study of urban agglomeration processes. Regional Economics: Theory and Practice, 29, 42 – 49.
 12. Bolgan, V. (2018). Budget of participation in the cities of Ukraine: regional section. [Electronic source]. Access mode: Https: //gurt.org.ua/articles/42964/
 13. Azarova, I. B. (2019). Basic factors and tools of regional development. Management of development of complex systems, 37, 153 – 159.
 14. About Alt Fin Lab [Electronic source]. – http://altfinlab.org/about-us
 15. The Benefits of Crowd Urbanism. [Electronic source]. https://newcities.org/the-big-picture-benefits-crowd-urbanism/
 16. On Approval of Methodical Recommendations for the Formation and Implementation of Forecast and Program Documents of Socio-Economic Development of the United Territorial Community: Order of the Ministry of Regional Development, Construction and Housing of Ukraine dated 30.03.2016 No. 75. [Electronic source]. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0075858-16
 17. Benna, Umar G. & Benna, Abubakar U. (2018). Crowdfunding and Sustainable Urban Development in Emerging Economies. Hershey: IGI Global, 343.